Artikels

Oud-Engelse se: van demonstratief tot artikel

Oud-Engelse se: van demonstratief tot artikel

Oud-Engelse se: van demonstratief tot artikel

Deur Lotte Sommerer

PhD-proefskrif, Universiteit van Wene, 2011

Opsomming: Die huidige proefskrif dra by tot die voortgaande debat oor die bestaan ​​van 'n definitiewe artikel in Oud-Engels en bespreek patrone van nominale bepaling in Oud-Engels en hul invloed op die verskynsel van die ontstaan ​​van die kategorie 'artikel'. Spesifiek word 'n gebruiksgebaseerde studie van die Ou-Engelse demonstratiewe se (seo - þæt) en die ontwikkeling daarvan tot die definitiewe artikel uitgevoer. Teoreties is hierdie studie ingebed in 'n breër bespreking van taalgradiëntie, diakroniese geleidelikheid, grammatikalisering en heranalise. Empiries is dit gebaseer op 'n groot kwantitatiewe en kwalitatiewe analise van definitiewe NP-patrone in verskeie vroeë Ou-Engelse prosatekste in die The York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English Prose (YCOE). Vir die analise is die CorpusSearch-program en AntConc gebruik.

Om 'n bietjie lig te werp op die oorsaaklike meganismes agter die gegewe waarneembare taalverandering - van 'n grammatika wat geen definitiewe artikel het nie, tot 'n grammatika wat hierdie funksionele kategorie gebruik - werk hierdie studie 'n moontlike WANNEER EN WAAROM uit. 'N Sentrale doel in hierdie verband was om duidelike, toetsbare kriteria vir' artikelskap 'op te stel en te kontroleer of hierdie kriteria suksesvol op 'n ouer taalstadium toegepas kan word. Daar word aangetoon dat die afbakening van die kategorie 'artikel' van ander kategorieë soos die 'demonstratief' geensins 'n eenvoudige taak is nie. Om die vraag te beantwoord of die artikel reeds in Oudengels bestaan, word die semantiese en sintaktiese gedrag van die demonstratiewe voornaamwoord deeglik ondersoek deur 'n groot datastel te ontleed met 'n spesiale fokus op die Peterborough en Parker Chronicle.

Daar word aangevoer dat die artikelkategorie ontwikkel het as gevolg van die vorige opkoms van 'n posisionele, sintaktiese, leksies-onder-gespesifiseerde 'vasstellingsgleuf', wat self funksioneel word. Daar word dus voorgestel dat die verandering van demonstratiewe na definitiewe artikel 'n verandering is wat gedryf word deur 'n 'leksikaal onderbepaalde [sintaktiese] konstruksie' (van de Velde 2010: 291) - met ander woorde die grammatikalisering van 'n skematiese konstruksie met 'n gleuf ( Trousdale & Traugott 2010: 12; vgl. De Smet 2008; Bybee 2003a, geb. 2007; Traugott 2006). Die empiriese getuienis wat aangevoer is, dui daarop dat hierdie bepaling reeds in die vroeë Oudengels bestaan ​​het.

Behalwe dat dit beïnvloed word deur semanties-pragmatiese faktore, word die ontwikkeling van die besliste artikel gekonseptualiseer as 'n sogenaamde 'vormgedrewe verandering' (Fischer 2007: 66), waar meestal formele 'stelsel-interne' faktore (bv. Strukturele vereenvoudiging as 'n beginsel van ekonomie) is verantwoordelik vir die grammatikalisering van die demonstrasie (vgl. Hawkins 2004). Daar word gedemonstreer dat die grammatikalisering van die skematiese konstruksie meestal veroorsaak is deur analogiese beredenering (formele patroonherkenning en -oordrag) (vgl. Fischer 2007; De Smet 2010). Grammatikalisering word gesien as 'n epifenomenale resultaat en 'n begrip wat verdeel moet word 'in meer fundamentele meganismes [...] insluitend (onder andere) analogie' (De Smet 2009: 1730). Analogie word behandel as 'n "sielkundig-werklike verskynsel wat sowel oorsaaklike doeltreffendheid in taal as in kultuur het" en nie bloot 'n "beskrywende middel" is nie (Itkonen 2005: xii). Analogie word dus in 'n wyer sin gekonseptualiseer as 'reel veralgemening / uitbreiding' op 'n hoër metataalvlak (Traugott & Trousdale 2010: 36; Fischer 2007).

Alhoewel die ontwikkeling van die artikelkategorie beslis 'n multi-oorsaaklike verskynsel is, dui hierdie studie daarop dat komplekse analogie- en frekwensie-effekte die belangrikste dryfkragte is agter die waarneembare taalverandering (Fischer 2007: 4). Die frekwensie van taalkundige oppervlakvorms (d.i. konkrete tekens), die invloed van taksonomies verwante konstruksies en voorkeure in kognitiewe aanlynverwerking word veral gesien as redes vir die diakroniese ontwikkeling.


Kyk die video: WildersPVV v Premier Rutte; Van wie bent u eigenlijk de Premier!. Politiek (Augustus 2021).