Artikels

Maandag 6 Augustus 1787 - Geskiedenis

Maandag 6 Augustus 1787 - GeskiedenisWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

In die konvensie, —Mnr. JOHN FRANCIS MERCER, van Maryland, het gaan sit.

Mnr RUTLEDGE het soos volg in die verslag van die komitee van besonderhede gelewer - 'n gedrukte afskrif word terselfdertyd aan elke lid verstrek:

Ons, die mense van die state New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island en Providence Plantations, Connecticut, New York, New Jersey Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Noord -Carolina, Suid -Carolina en Georgia, bepaal, verklaar en vestig die grondwet te volg vir die regering van onsself en ons posisie.

ARTIKEL I. Die styl van die regering is: "Die Verenigde State van Amerika."

ARTISEER lI.

Die regering bestaan ​​uit die hoogste wetgewende, uitvoerende en geregtelike bevoegdhede.

ARTIKEER III.

Die wetgewende bevoegdheid berus by 'n kongres, wat bestaan ​​uit twee aparte en afsonderlike mansliggame, 'n Huis van Verteenwoordigers en 'n Senaat; elkeen het in elk geval 'n negatiewe uitwerking op die ander. Die Wetgewer vergader elke jaar op die eerste Maandag in Desember.

ARTIKEL IV.

Sekte. 1. Die lede van die Huis van Verteenwoordigers word elke tweede jaar gekies deur die mense van die verskillende state wat in hierdie Unie verstaan ​​word. Die kwalifikasies van die kiesers sal van tyd tot tyd dieselfde wees as die van die kiesers in die verskillende state, van die talrykste tak van hul eie wetgewers.

Sekte. 2. Elke lid van die Huis van Verteenwoordigers is ten minste vyf en twintig jaar oud; ten minste drie jaar voor sy verkiesing 'n burger in die Verenigde State was; en is ten tyde van sy verkiesing 'n inwoner van die staat waarin hy gekies word. Sekte. 3 Die Huis van Verteenwoordigers sal by die eerste stigting, en totdat die aantal burgers en inwoners op die hierna beskryfde manier geneem word, bestaan ​​uit vyf en sestig lede, waarvan drie gekies sal word in New Hampshire, agt in Massachusetts, een in Rhode Island en Providence Plantations, vyf in Connecticut, ses in New York, vier in New Jersey, agt in Pennsylvania 'een in Delaware, ses in Maryland, tien in Virginia, vyf in Noord -Carolina, vyf in South Carolina en drie iu Georgië.

Sekte. 4. Aangesien die verhoudings van getalle in verskillende state van tyd tot tyd sal verander; soos sommige van die state hierna verdeel kan word; aangesien ander vergroot kan word, is die toevoeging van grondgebied, aangesien twee of meer state eenheid kan wees; Aangesien nuwe state binne die grense van die Verenigde State opgerig sal word, sal die wetgewer in elk van hierdie gevalle die aantal verteenwoordigers reguleer volgens die aantal inwoners volgens die bepalings hierna, teen een koers van elke veertig duisend.

Sekte. 5. Alle rekeninge vir die insameling of toewysing van geld, en vir die vasstelling van die salarisse van die amptenare van die regering, kom uit die Huis van Verteenwoordigers en mag nie deur die Senaat gewysig of gewysig word nie. Geen geld sal uit die openbare tesourie onttrek word nie, maar uit hoofde van krediete wat uit die Huis van Verteenwoordigers kom.

Sekte. 6. Die Huis van Verteenwoordigers het die uitsluitlike bevoegdheid tot beskuldiging. Hy kies sy speaker en ander beamptes.

Sekte. 7. Vakatures in die Huis van Afgevaardigdes word by wyse van uitverkiesing deur die Uitvoerende Gesag van die Staat verskaf in die verteenwoordiging waaruit hulle sal gebeur.

ARTIKEL V.

Sekte. Die Senaat van die Verenigde State word gekies deur die Wetgewers van die verskillende State. Elke wetgewer kies twee lede. Die vakbond kan vakatures tot die volgende vergadering van die wetgewer verskaf. Elke lid het een stem.

Sekte. Die senatore word vir ses jaar gekies; maar onmiddellik na die eerste verkiesing word hulle per loot in drie klasse verdeel, so amper as moontlik, nommer een, twee en drie. Die sitplekke van die lede van die eerste klas word aan die einde van die tweede jaar ontruim; van die tweede klas aan die einde van die vierde jaar; van die derde klas aan die einde van die sesde jaar; sodat 'n derde deel van die lede elke tweede jaar gekies kan word.

Sekte. 3. Elke lid van die Senaat is minstens dertig jaar oud; shal1 was 'n burger in die Verenigde State vir ten minste vier jaar voor sy verkiesing; en sal tydens die verkiesing 'n inwoner wees van die staat waarvoor hy gekies sal word.

Sekte. Die Senaat kies sy eie president en ander amptenare.

ARTIKEL VI.

Sekte. Die tye en plekke en die wyse waarop die verkiesing van die lede van elke Huis gehou word, word deur die Wetgewer van elke Staat voorgeskryf; maar die bepalings daarvan kan te eniger tyd deur die Wetgewer van die Verenigde State gewysig word.

Sekte. Die wetgewer van die Verenigde State het die bevoegdheid om sodanige eenvormige kwalifikasies van die lede van elke huis ten opsigte van eiendom vas te stel, soos wat die genoemde wetgewer nodig lyk.

Sekte. In elke Huis is 'n meerderheid van die lede 'n kworum om sake te doen; maar 'n kleiner aantal kan van dag tot dag verdaag.

Sekte. Elke Huis is die beoordelaar van die verkiesings, opgawe en kwalifikasies van sy eie lede.

Sekte. Vryheid van spraak en debat in die Wetgewer mag nie in 'n hof of plek buite die Wetgewer aangekla of bevraagteken word nie; en die lede van elke Huis sal in alle gevalle, behalwe verraad, misdryf en vredesoortreding, die bevoorregting wees om tydens arrestasie tydens die bywoning van die Kongres en daaruit terug te keer en terug te keer.

Sekte. Elke Huis kan die reëls van sy verrigtinge bepaal; kan sy lede straf vir wanordelike gedrag; en kan 'n lid skors.

Sekte. Die Huis van Afgevaardigdes en die Senaat hou 'n joernaal van hul verrigtinge wanneer hulle wetgewend optree; en sal dit van tyd tot tyd publiseer; en die ja en nee van die lede van elke Huis, op enige vraag, sal op versoek van 'n vyfde deel van die teenwoordige lede op die Tydskrif verskyn.

Sekte. 8. Geen Huis mag sonder die toestemming van die ander een vir meer as drie dae verdaag of na 'n ander plek as die plek waar die twee huise sit nie. Hierdie regulasie geld egter nie vir die senaat wanneer dit die bevoegdhede uitoefen wat in die artikel genoem word nie.

Sekte. 9. Die lede van elke Huis is onbevoeg om en nie in staat te wees om enige amp onder die gesag van die Verenigde State te beklee gedurende die tydperk waarvoor hulle onderskeidelik gekies word nie; en die lede van die Senaat sal nie in aanmerking kom vir, en sodanige amp onbekwaam om 'n jaar daarna te beklee. 10. Die lede van elke Huis ontvang vergoeding vir hul dienste, wat bepaal moet word en betaal word deur die staat waarin hulle gekies word.

Sekte. 11. Die uitvaardigingswyse van die wette van die Verenigde State is: "Of dit nou uitgevaardig is, en dit word uitgevaardig deur die Huis van Verteenwoordigers en deur die Senaat van die Verenigde State, in vergaderings."

Sekte. 12. Elke huis het die reg om rekeninge te ontvang, behalwe in die gevalle wat voorheen genoem is.

Sekte. 13. Elke wetsontwerp wat deur die Huis van Verteenwoordigers en die Senaat aanvaar is, moet, voordat dit 'n wet word, aan die president van die Verenigde State voorgelê word vir hierdie hersiening. As hy dit by sodanige hersiening goedkeur, moet hy sy goedkeuring aandui deur dit te onderteken. Maar as dit hom by hierdie hersiening onbehoorlik blyk dat dit in 'n wet is aangeneem, moet hy dit, tesame met sy besware daarteen, teruggee aan die Huis waarin dit ontstaan ​​het; wat die besware in die algemeen op hul joernaal inskryf en die rekening heroorweeg. Maar as na 'n heroorweging twee derdes van die Huis, ondanks die besware van die President, instem om dit deur te gee, word dit saam met sy besware na die ander Huis gestuur, waarmee dit ook weer oorweeg, en as dit ook deur twee derdes van die ander Huis goedgekeur word, word dit 'n wet. Maar in al sulke gevalle word die stemme van beide huise deur Yeas en Nays bepaal; en die name van die persone wat vir of teen die wetsontwerp stem, word onderskeidelik in die tydskrif van elke huis aangeteken. As 'n wetsontwerp nie binne sewe dae nadat die wet aan hom voorgelê is, deur die President teruggestuur word nie, is dit 'n wet, tensy die Wetgewer deur sy uitstel die terugkeer daarvan verhinder; in welke geval dit nie 'n wet is nie.

ARTIKEL VII.

Sekte. Die wetgewer van die Verenigde State het die bevoegdheid om belasting, heffings, heffings en aksyns in te vorder en in te vorder; Om die handel met buitelandse lande en tussen die verskillende state te reguleer.

Om 'n eenvormige reël van naturalisasie in die Verenigde State daar te stel;

Om geld te munt; Om die waarde van buitelandse munt te reguleer;

Om die standaard van gewigte en afmetings vas te stel;

Om postkantore te vestig;

Om geld te leen en rekeninge op die krediet van die Verenigde State uit te reik;

Om 'n Tesourier per stembrief aan te stel;

Om tribunale te vorm wat minderwaardig is aan die Hooggeregshof;

Om reëls te maak aangaande vang op land en water;

Om die wet en straf van seerowery en misdade wat op die oop see gepleeg is, te verklaar en die straf van die vervalsing van die muntstuk van die Verenigde State en van oortredings teen die volkereg;

'N rebellie in enige staat op die aansoek van sy wetgewer te onderwerp;

Om oorlog te maak;

Om leërs in te samel;

Vlote te bou en toe te rus;

Om die hulp van die burgermag te vra om die wette van die Unie uit te voer, verdrae af te dwing, opstande te onderdruk en invalle af te weer;

En om alle wette te maak wat nodig en gepas is vir die uitvoering van die voorafgaande bevoegdhede en alle ander bevoegdhede wat hierdie Grondwet by die regering van die Verenigde State, of in enige departement of kantoor daarvan, het

Sekte. Verraad teen die Verenigde State bestaan ​​slegs uit die stryd teen die Verenigde State, of enige van hulle; en om die vyande van die Verenigde State, of enige van hulle, aan te hou. Die wetgewer van die Verenigde State het die bevoegdheid om die straf van verraad te verklaar. Niemand mag skuldig bevind word aan verraad nie, tensy op getuienis van twee getuies. Geen verraaier van verraad mag korrupsie van bloed of verbeuring bewerkstellig nie, behalwe gedurende die lewensduur van die persoon wat getuig het.

Sekte. Die verhoudings van direkte belasting word gereguleer deur die hele aantal blanke en ander vrye burgers en inwoners van elke ouderdom, geslag en toestand, insluitend diegene wat vir 'n termyn van diensbaarheid gebind is, en drie-vyfdes van alle ander persone wat nie in die voorgaande beskrywing, (behalwe dat Indiërs nie belasting betaal nie); watter getal, binne ses jaar na die eerste vergadering van die Wetgewer, en binne die termyn van elke tien jaar daarna, op 'n wyse geneem word soos die genoemde Wetgewer bepaal.

Sekte. Geen wet of belasting word deur die Wetgewer opgelê op artikels wat uit enige Staat uitgevoer word nie; so ook die migrasie of invoer van persone soos die verskillende state is nie verbied nie

Sekte. Geen kapitaalbelasting word gehef nie, tensy dit in verhouding tot die sensus hierin is, voordat dit opdrag gegee word om geneem te word.

Sekte. Geen navigasiewet mag aangeneem word sonder die toestemming van twee derdes van die lede wat in elke Huis teenwoordig is nie.

Sekte. Die Verenigde State verleen geen titel van adel nie.

ARTIKEL VIII.

Die handelinge van die Wetgewer van die Verenigde State wat ingevolge hierdie Grondwet gemaak is, en alle verdrae wat onder die gesag van die Verenigde State gesluit is, is die hoogste wet van die verskillende state en van hul burgers en inwoners; en die regters in die verskillende state is daardeur gebind in hul besluite, ongeag die teenoorgestelde in die grondwette of wette van die verskillende state.

ARTIKEL IX.

Sekte. Die Senaat van die Verenigde State het die bevoegdheid om verdrae te sluit en ambassadeurs en regters van die Hooggeregshof aan te stel.

Sekte. In alle geskille en geskille wat nou bestaan, of wat hierna kan bestaan, tussen twee of meer state, met betrekking tot jurisdiksie of gebied, beskik die Senaat oor die volgende bevoegdhede: - wanneer die wetgewer, of die uitvoerende gesag, of wettige agent van enige staat, in kontroversie met 'n ander, deur die gedenkteken aan die Senaat die betrokke aangeleentheid te vermeld en om 'n verhoor aansoek te doen, moet kennisgewing van die gedenkteken en 'n aansoek op bevel van die Senaat aan die Wetgewer of die Uitvoerende Gesag van die ander staat in twis. Die Senaat sal ook 'n dag vir die verskyning van die partye, deur hul agente, aan die Huis toewys. Die agente moet opdrag gee om, met gesamentlike toestemming, kommissarisse of regters aan te stel om 'n hof te vorm vir die verhoor en beslissing van die betrokke aangeleentheid. Maar as die agente nie kan saamstem nie, noem die senaat drie persone uit elk van die verskillende state; en uit die lys van sodanige persone, sal elke party afwisselend een uitskakel totdat die getal tot dertien verminder word; en uit die getal, nie minder nie as sewe, of meer as nege name, wat die senaat aanwys, sal dit in hulle teenwoordigheid deur loting uitgetrek word; en die persone wie se name so getrek word, of vyf van hulle, is kommissarisse of regters om die geskil aan te hoor en uiteindelik te bepaal; met dien verstande dat 'n meerderheid van die regters wat die saak aanhoor, saamstem in die vasstelling. As een van die partye nalaat om op die opgedate dag by te woon, sonder om genoegsame redes aan te dui om nie by te woon nie, of teenwoordig weier om te staak, sal die senaat drie persone uit elke staat aanwys, en die sekretaris van die senaat sal staak in namens die party afwesig of weier. As die partye weier om hom aan die gesag van so 'n hof te onderwerp, of nie sy eis of saak wil vervolg of verdedig nie, gaan die hof nietemin uitspraak. Die uitspraak is finaal en afdoende. Die verrigtinge word aan die president van die senaat oorgedra en by die openbare rekords ingedien vir die veiligheid van die betrokke partye. Elke kommissaris moet, voordat hy in die vonnis sit, 'n eed aflê wat deur een van die regters van die Hooggeregshof of die Hooggeregshof van die Staat waar die saak verhoor moet word, afgelê word, "wel en wel om die betrokke saak aan te hoor en te bepaal, volgens die beste van sy oordeel, sonder guns, geneentheid of hoop op beloning. ”

Sekte. Alle kontroversies rakende gronde wat onder verskillende toelaes van twee of meer state geëis word, waarvan die jurisdiksies, soos hulle sulke gronde respekteer, beslis is of aangepas is by sodanige toelaes, of enige van hulle, sal op aansoek by die senaat finaal bepaal word , so na as moontlik, op dieselfde manier as wat voorgeskryf is vir die beslissing van geskille tussen verskillende state.

APITIKEL X. Die uitvoerende gesag van die Verenigde State berus by 'n enkele persoon. Sy styl sal wees: "Die president van die Verenigde State van Amerika", en sy titel sal wees "His Excellence". Hy word deur stembrief deur die Wetgewer verkies. Hy beklee sy amp gedurende die termyn van sewe jaar, maar word nie 'n tweede keer verkies nie.

Sekte. Hy sal van tyd tot tyd inligting aan die wetgewer van die staat van die Unie gee. Hy kan by hulle oorweging die maatreëls aanbeveel wat volgens hom nodig en nuttig is. Hy mag hulle by buitengewone geleenthede byeenroep. In geval van onenigheid tussen die twee huise, ten opsigte van die tyd van uitstel, mag hy hulle uitstel tot die tyd wat hy goed dink. Hy sal sorg dat die wette van die Verenigde State behoorlik en getrou uitgevoer word. Hy sal al die amptenare van die Verenigde State opdrag gee; en sal beamptes aanstel in alle gevalle wat andersins nie in hierdie Grondwet bepaal word nie. Hy sal ambassadeurs ontvang en kan korrespondeer met die opperhoofde van die verskillende state. Ee sal die bevoegdheid hê om veroordeling en kwytskelding te verleen, maar sy vergiffenis is nie pleitbaar as 'n beskuldiging nie. Hy is die opperbevelhebber van die weermag en vloot van die Verenigde State en van die milisie van die verskillende state. Op vaste tye sal hy vir sy dienste 'n vergoeding ontvang wat tydens sy ampstermyn nie verhoog of verminder word nie. Voordat hy die pligte van sy departement aangaan, moet hy die volgende eed of bevestiging aflê: "Ek sweer plegtig (of bevestig) dat ek die amp van president van die Verenigde State van Amerika getrou sal uitvoer." Hy sal uit sy amp verwyder word weens beskuldiging deur die Huis van Verteenwoordigers en skuldigbevinding in die Hooggeregshof aan verraad, omkoping of korrupsie. In die geval van sy verwydering, soos voorheen, die dood, bedanking of ongeskiktheid om die bevoegdhede en pligte van sy amp uit te voer, oefen die president van die senaat daardie bevoegdhede en pligte uit totdat 'n ander president van die Verenigde State gekies is, of totdat die gestremdheid van die president verwyder word.

ARTIKEL XI.

Sekte. Die regterlike bevoegdheid van die Verenigde State berus by een hooggeregshof en in minderwaardige howe, wat van tyd tot tyd, indien nodig, deur die wetgewer van die Verenigde State saamgestel word.

Sekte. Die regters van die hooggeregshof en van die minderwaardige howe sal hul ampte beklee tydens goeie gedrag. Op vaste tye sal hulle vir hul dienste 'n vergoeding ontvang, wat nie verminder word tydens die ampstermyn nie.

Sekte. Die jurisdiksie van die Hooggeregshof strek tot alle sake wat voortspruit uit wette wat deur die Wetgewer van die Verenigde State aangeneem is; vir alle sake wat ambassadeurs, ander ministers en konsuls raak; vir die verhoor van beskuldigings van amptenare van die Verenigde State; vir alle gevalle van admiraliteit en maritieme jurisdiksie; kontroversies tussen twee of meer state, (behalwe wat die gebied of jurisdiksie betref); tussen 'n staat en burgers van 'n ander staat, 'tussen burgers van verskillende state; en tussen 'n staat, of die burgers daarvan, en vreemde state, burgers of onderdane. In gevalle van beskuldiging, sake wat ambassadeurs, ander openbare ministers en konsuls raak, en dié waarin 'n staat 'n party moet wees, is hierdie jurisdiksie oorspronklik. In al die ander gevalle wat voorheen genoem is, sal dit appèl aangeteken word, met die uitsonderings, en ingevolge die regulasies wat die wetgewer bepaal. Die wetgewer kan enige deel van die bogenoemde jurisdiksie (behalwe die verhoor van die president van die Verenigde State) op die wyse en onder die beperkings wat hy van mening is, toewys aan minderwaardige howe, soos dit van tyd tot tyd sal uitmaak. .

Sekte.Die verhoor van alle kriminele oortredings (behalwe in gevalle van beskuldiging) vind plaas in die staat waar dit gepleeg word; en sal deur die jurie wees.

Sekte. Die vonnis, in gevalle van beskuldiging, strek nie verder as tot ontslag uit die amp en diskwalifikasie om 'n amp van eer, vertroue of wins onder die Verenigde State te beklee en te geniet nie. Maar die party wat skuldig bevind is, is nietemin aanspreeklik en onderhewig aan beskuldiging, verhoor, vonnis en straf volgens die wet.

ARTIKEL XII. Geen staat mag geld munt nie; en ook nie briewe van merk en vergelding toestaan ​​nie; geen verdrag, alliansie of konfederasie aangaan nie; en gee ook geen adellike titel nie.

ARTIKEL XIII.

Geen staat mag sonder die toestemming van die wetgewer van die Verenigde State kredietbriewe afgee of iets anders maak as om 'n tender te betaal nie; geen heffings of heffings op invoer gelê nie; mag ook nie troepe of oorlogskepe in vrede hou nie; sluit ook geen ooreenkoms aan of sluit 'n ooreenkoms aan met 'n ander staat of met 'n vreemde mag nie; en neem geen oorlog aan nie, tensy dit deur vyande binnegeval word, of die gevaar van inval is so dreigend dat daar nie 'n vertraging toegegee word totdat die wetgewer van die Verenigde State geraadpleeg kan word nie.

ARTIKEL XIV.

Die burgers van elke staat is geregtig op alle voorregte en immuniteite van burgers in die verskillende state.

ARTIKEL XV. Elke persoon wat aangekla word van verraad, misdryf of hoë oortreding in 'n staat, wat van die gereg sal vlug en in 'n ander staat gevind word, word op versoek van die uitvoerende gesag van die staat waaruit hy gevlug het, afgelewer en verwyder aan die staat wat die misdryf bevoeg is.

ARTIKEL XVI.

Daar word in elke staat volle vertroue gegee in die handelinge van die wetgewers en aan die rekords en geregtelike verrigtinge van die howe en landdroste van elke ander staat.

ARTIKEL XVII.

Nuwe state wat wettiglik binne die grense van die Verenigde State saamgestel of gevestig is, kan deur die Wetgewer tot hierdie regering toegelaat word; maar tot so 'n erkenning is toestemming van twee derdes van die lede wat in elke huis teenwoordig is, nodig. As 'n nuwe staat binne die grense van enige van die huidige state ontstaan, is toestemming van die wetgewers van sodanige state ook nodig vir die toelating daarvan. die oorspronklike state. Maar die wetgewer kan met die nuwe state voorwaardes stel rakende die openbare skuld wat dan bestaan.

ARTIKEL XVIII.

Die Verenigde State waarborg aan elke staat 'n republikeinse regeringsvorm; en beskerm elke staat teen buitelandse invalle en, op die toepassing van sy wetgewer, teen gesinsgeweld.

Op die toepassing van die Wetgewers van twee derdes van die State in die Unie, vir die wysiging van hierdie Grondwet, roep die Wetgewer van die Verenigde State 'n Konvensie vir die doel op.

ARTIKEL XX.

Die lede van die wetgewers en die uitvoerende en geregtelike amptenare van die Verenigde State en van die verskillende state is verplig om hierdie grondwet te ondersteun.

ARTIKEL XXI.

Die bekragtiging van die konvensies van state is voldoende om hierdie grondwet te organiseer.

ARTIKEL XXII.

Hierdie Grondwet word gelê b

ARTIKEL XIII.

Om hierdie regering voor te stel, is dit die mening van hierdie konvensie dat elke goedkeurende konvensie sy goedkeuring en bekragtiging in kennis moet stel van die Verenigde State in die kongres wat vergader is; dat die Kongres, na ontvangs van die instemming en bekragtiging van die Konvensies van State, in die vroeë dae moet aanstel en publiseer, en 'n plek moet aanstel vir aanvang - verrigtinge ingevolge hierdie Grondwet; dat sodanige publikasie, die Wetgewers van die verskillende State lede van die Senaat moet kies en die verkiesing van lede van die Huis van Verteenwoordigers moet lei; en dat die lede van die Wetgewer moet vergader op die tyd en plek wat deur die Kongres aangewys is, en moet so gou as moontlik na hul vergadering die president van die Verenigde State kies en hierdie Grondwet uitvoer. Daar is 'n mosie ingedien om tot Woensdag uit te stel, om die geleentheid te gee om die verslag te ondersoek; wat negatief verbygegaan het - Pennsylvania, Maryland, Virginia, ja - 3; New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, North Carolina, South Carolina, no -5.

Die huis verdaag toe tot môre om elfuur.


Agtiende-eeuse Amerikaanse koerante in die Library of Congress

131. Amerikaanse apollo. w., 6 Januarie, 1792-Des. 25, 1794.

Nota: Uitgegee as 'n weekblad, The American apollo, 6 Januarie-6 Sept. 28, 1792. Geklassifiseer as AP2.A2A2. Die uitgawe vir 28 September 1792 en die afskrifte van die Publications of the Massachusetts Historical Society wat afsonderlik op bladsye verskyn, ontbreek. Die eerste uitgawe in koerantvorm was dié van 5 Oktober 1792. Publikasie is opgehou met die uitgawe van 25 Desember 1794.

132. Die Amerikaanse herald. w., s.w., 5 April, 1784-30 Junie, 1788.

Nota: Voortsetting van The American herald: en die algemene adverteerder. Die uitgawe van 14 Januarie 1788 was bekend as The American herald: en federale blokfluit. Met die uitgawe van 21 Januarie 1788 word titel weer The American herald. Behou publikasie in Boston met die uitgawe van 30 Junie 1788. Vervolg in Worcester deur die Amerikaanse herald en die Worcester blokfluit, begin met die uitgawe van 21 Augustus 1788.

Nota: Voortsetting van die Boston-aandpos: en die algemene adverteerder. Vervolg deur The American herald, begin met die uitgawe van 5 April 1784.

Nota: Voortsetting van die Saterdagaand -aankondiging en die Washington -koerant. In Oktober 1790 is die titel effens verander na American Herald. En die Washington -koerant. Publikasie gestaak met die uitgawe van 13 Desember 1790.

Let wel: die laaste uitgawe is 12 Julie 1785.

Nota: Voortsetting van die Herald of fredom, begin met die nuwe titel op 22 Julie 1791. Die laaste uitgawe is 28 Junie 1793.

Opmerking: opgehou publiseer met die uitgawe van 25 Junie 1770, vol. 3, nee. 26. 'n Voorstel om te druk is op 21 Oktober 1770 gepubliseer.

Nota: Voortsetting van die weeklikse herhaling. Publikasie opgehou met die uitgawe van 24 April 1775.

Nota: Vervolg deur The American herald: en die algemene adverteerder, 19 Januarie 1784.

Nota: Tussen 21 Desember 1719 tot 1752 is die woorde "New-England" in kleiner tipe bo die titel gedruk. Vervolg deur The Boston gazette, of, New-England weekblad, begin met die enigste uitgawe van 20 Oktober 1741, en voortspruitend uit die opname daarvan in The New England weekblad.

Nota: Voortsetting van The Boston -koerant of Country -tydskrif. Vervolg deur The Boston gazette, en weeklikse republikeinse tydskrif, begin met die uitgawe van 6 Januarie 1794. Uitgawes vir 12 April 1756-Apr. 5, 1779, bevat 'n koppelteken tussen "Boston" en "gazette" in die titel. Uitgawes van 12 April 1779- 30 Desember 1793 bevat die woord "die" tussen "en" en "en" land "in die titel.

Nota: Voortsetting van The Boston -koerant en die countryjoernaal.

Nota: Voortsetting van J. Russell se tydskrif, kommersieel en polities, begin met die nuwe titel op 9 Oktober 1800. Vervolg deur die Boston-koerant, begin met die uitgawe van 3 Januarie 1803.

Nota: Voortsetting van die Boston -koerant, of, weeklikse adverteerder. Vervolg deur The Boston gazette en country journal, begin met die uitgawe van 12 April 1756. Die uitgawe van 5 April 1756 bevat 'n koppelteken tussen die woorde "Boston" en "gazette" in die titel.

Nota: Voortsetting van die tydskrif The Boston, wat voortspruit uit die opname daarvan in die weekblad The New England. Vervolg deur The Boston gazette, of, Weekly journal, begin met die uitgawe van 27 Oktober 1741.

Nota: Voortsetting van The Boston -koerant of Weekblad. Vervolg deur The Boston gazette, of Country journal, begin met die uitgawe van 7 April 1755.

Nota: Voortsetting van die Boston -tydskrif, of, New England weekblad. Vervolg deur The Boston gazette, of, Weeklikse adverteerder, begin met die uitgawe van 3 Januarie 1753.

Nota: Vervolg deur The Weekly nuusbrief, begin met die uitgawe van 5 Januarie 1727.

Nota: Voortsetting van die weeklikse nuusbrief van The Boston. Vervolg deur die nuusbrief van Boston en die kroniek van New England, begin met die uitgawe van 25 Maart 1762.

Nota: Voortsetting van die nuusbrief van Boston (1757). Vervolg deur The Massachusetts gazette en Boston-nuusbrief, begin met die uitgawe van 7 April 1763. Uitgawes van 6 Januarie tot 6 Des. 30, 1762, het "die" tussen "en" en "New-England" in die titel.

Nota: Voortsetting van die Boston weeklikse post-boy. Die laaste bekende uitgawe is 23 Desember 1754, wat moontlik die laaste uitgawe was wat gepubliseer is, hoewel Jesaja Thomas in sy gedrukte geskiedenis sê dat hy geglo het dat dit voortduur tot 'n paar weke nadat die provinsiale seëlwet plaasgevind het. 1755 (30 April). " Herleef op 22 Augustus 1757 deur nuwe uitgewers onder die titel The Boston weekly adverteerder.

Nota: Voortsetting van Green & Russell se post-boy en adverteerder, begin met die nuwe titel 30 Mei 1763. Onder die titel is die woorde "Met die nuutste advies, buitelandse en binnelandse." Hierdie frase word op verskillende maniere van die titel geskei deur 'n komma, 'n punt of 'n reël. Met die uitgawe van 23 Mei 1768 is 'n ooreenkoms aangegaan tussen Green & Russell en Richard Draper, uitgewer van die Boston-nuusbrief, waardeur 'n koerant met die titel, The Massacusetts gazette deur die twee firmas gepubliseer is as deel van , of gepaardgaande, hul onderskeie vraestelle. Die titel van The Boston postboy & adverteerder is egter nie verander nie; die opvallendste verskil in voorkoms was die nuwe opskrif van die Massachusetts -tydskrif bo -aan die algemeen die derde bladsy van die koerant. Hierdie reëling duur tot die uitgawe van 2 Oktober 1769, toe die Post-boy sy titel verander het in The Massachusetts gazette, en die Boston post-boy en adverteerder.

Nota: Met die uitgawe van 1 Desember 1796 is die opskrif "A Commercial gazette" bo die titel geplaas, verander na "Commercial Gazette" met die uitgawe van 26 Desember 1796 en weer na "Russell's commercial gazette" met die uitgawe van 7 September 1797, maar in geen geval was dit bedoel om deel van die titel te wees nie. Vervolg deur Russell se koerant, kommersieel en polities, begin met die uitgawe van 7 Junie 1798.

Nota: Vervolg deur Green & Russell's Boston post-boy en adverteerder, 1 Januarie 1759.

Nota: Voortsetting van die weeklikse nuusbrief. Vervolg deur die Boston nuusbrief (1757), begin met die uitgawe van 1 September 1757.

Nota: Voortsetting van die Massachusetts-koerant en Boston-nuusbrief. Vervolg deur die Massachusetts-koerant: en die Boston-weeklikse nuusbrief, begin met die uitgawe van 28 September 1769.

Nota: Vervolg deur The Boston post-boy, begin met die uitgawe van 11 Junie 1750. Die vroegste uitgawe wat gevind is, is dié van 21 April 1735, die eerste uitgawe is moontlik op 18 November 1734 gedruk.

Opmerking: deurlopend geblaai. Die laaste uitgawe is dié van 2 Mei 1772.

Nota: Voortsetting van die sentinel van Massachusetts. Vervolg deur die Columbian centinel, en Massachusetts Federalist, begin met die uitgawe van 5 Oktober 1799.

Nota: Voortsetting van die Columbian centinel en Massachusetts Federaist. Vervolg deur die Columbian centinel (1804), staar na die uitgawe van 5 September 1804.

Nota: Voortsetting van die Columbian centinel (1790). Uitgawes van 13 November 1799-2 Julie 1800 het 'n 'en' in die plek van 'n '&' in die titel. Vervolg deur die Columbian centinel. Massachusetts Federalist, begin met die uitgawe van 5 Julie 1800.

Nota: Vanaf 1 Januarie 1800 word die titel: The Constitutional telegraphe. Vervolg deur die Republikeinse koerant, begin met die uitgawe van 26 Mei 1802.

Nota: Tussen 28 April 1785-21 Junie 1787 word die titel: The Continental journal en die weeklikse adverteerder. Publikasie opgehou met die uitgawe van 21 Junie 1787.

Nota: Vervolg deur The Courier. Boston -koerant en universele adverteerder, begin met die uitgawe van 21 Oktober 1795.

Nota: Voortsetting van The Courier. Vervolg deur The Courier. Boston-koerant en algemene adverteerder, begin met die uitgawe van 19 Desember 1795.

Nota: Voortsetting van The Courier. Boston -koerant en universele adverteerder. Die laaste uitgawe wat gepubliseer is, was dié van 5 Maart 1796.

Nota: Voortsetting van die Federale Orrery, begin met die nuwe titel 3 November 1796. Publikasie is gestaak met die uitgawe van 8 Desember 1796.

Let wel: In April 1789 het hy (Samuel Hall) begin druk in die Franse taal, 'n koerant, getiteld Courier de Boston. Dit was 'n weekblad, gedruk op 'n vel in Quarto, vir J. Nancrede, 'n Fransman, wat toe die taal van sy volk aan die universiteit geleer het, en daarna 'n boekverkoper in Boston was, maar sy naam verskyn nie in die afdruk van die papier. (Jesaja Thomas, The History of printing in America. V. 1, bladsy 178. Boston, 1874.) Deurlopend blaai. Publikasie opgehou met 15 Oktober 1789.

Nota: Vervolg deur The Morning -kroniek en die algemene adverteerder, 9 Maart 1780.

Opmerking: opgehou publiseer met die uitgawe van 4 Januarie 1787.

Nota: Vervolg deur die Federale koerant en algemene adverteerder, begin met die uitgawe van 8 Maart 1798.

Nota: Voortsetting van die Federale koerant en daaglikse adverteerder. Publikasie opgehou met die uitgawe van 26 Maart 1798.

Nota: Vervolg deur The Courier en algemene adverteerder, 3 November 1796.

Nota: Voortsetting van die Boston-weeklikse adverteerder, begin met die nuwe titel 1 Januarie 1759. Vervolg deur The Boston post-boy & adverteerder, 30 Mei 1763.

Nota: Voortsetting van The Herald of freedom en die federale adverteerder. Vervolg deur The Argus, begin met die uitgawe van 22 Julie 1791.

Nota: Vervolg deur The Herald of freedom, begin met die uitgawe van 16 Maart 1790.

Opmerking: opgehou publiseer met die uitgawe van 5 Desember 1749.

Nota: Voortsetting van die kroniek van New England. Vervolg deur The Independent kroniek. En die universele adverteerder, begin met die uitgawe 7 November 1776.

Nota: Voortsetting van die onafhanklike kroniek (1776). Vervolg deur die Independent kroniek, begin met die uitgawe van 21 Desember 1801.

Let wel: Tussen die datums 15 Junie-13 Julie 1778 ontbreek die woord 'die' tussen die woorde 'en' en 'Amerikaans' in die titel. Publikasie gestaak met die uitgawe van 16 Oktober 1786.

Nota: Voortsetting van Russell se koerant, kommersieel en polities. Vervolg deur die Boston -koerant, kommersieel en polities, begin met die uitgawe van 9 Oktober 1800.

Nota: Voortsetting van die sentinel van Massachusetts: en die Republikeinse tydskrif. Vervolg deur die Columbian centinel, begin met die uitgawe van 16 Junie 1790.

Nota: Vervolg deur The Massachusetts centinel, begin met die uitgawe van 16 Oktober 1784.

Nota: Voortsetting van The Salem -tydskrif, wat na Boston verwyder is en die titel verander het, 28 November 1785. Publikasie is op 11 November 1788 gestaak.

Nota: Voortsetting van die nuusbrief van Boston en die kroniek van New England, begin met die uitgawe van 7 April 1763. Gedurende 'n kort tydperk tussen 7 November 1765-15 Mei 1766 het die titel bekend gestaan ​​as: The Massachusetts koerant. Gaan voort met die Boston weeklikse nuusbrief, begin met die uitgawe van 26 Mei 1768.

Nota: Konsolidasie van Green & Russell se deel van The Massachusetts gazette met The Boston post-boy & adverteerder, begin 2 Oktober 1769. Vanaf 26 April 1773 is 'n kommapunt in die titel in die plek van die komma gebruik. Die laaste uitgawe is die van 17 April 1775.

Nota: Konsolidasie van Draper se deel van die Massachusetts-koerant met die Boston-weeklikse nuusbrief. Geen kwessies is vir die tydperk van 14 September tot 10 Oktober opgespoor nie. 6, 1775. Die uitgawe van 13 Oktober 1775 was bekend as: The Massachu- setts gazette: soms gepubliseer. Die laaste uitgawe is 29 Februarie 1776.

Nota: Vervolg deur The Mercury (1793), begin met die uitgawe van 2 Julie 1793.

Nota: Voortsetting van The Mercury (1793). Vervolg deur The Mercury en New-England palladium, begin met die uitgawe van 2 Januarie 1801.

Nota: Vervolg deur die Massachusetts -spioen, of, Thomas se Boston -joernaal, begin met die uitgawe van 8 Oktober 1772.

Nota: Voortsetting van die Massachusetts -spioen. Verhuis na Worcester na die uitgawe van 6 April 1775, waar dit voortgesit is as die Massachusetts -spioen, of, Amerikaanse orakel van vryheid, begin met die uitgawe van 3 Mei 1775.

Nota: Voortsetting van die kwik van Massachusetts. Vir 'n kort tydperk tussen 4 Desember 1795-5 Julie 1796 staan ​​die titel bekend as die Massachusetts kwik (1795). Met die uitgawe van 8 Julie 1796 het die titel weer bekend geword as The Mercury. Vervolg deur die Massachusetts kwik (1797), begin met die uitgawe van 3 Januarie 1797.

Nota: Voortsetting van The Evening -pos en die algemene adverteerder. Uitgawes vir 23 Maart en 20 April 1780 was bekend as The Morning Chronicle en algemene adverteerder. Publikasie gestaak met die uitgawe van 11 Mei 1780.

Opmerking: verwyder uit Cambridge, Mass., 25 April 1776, voortsetting van die kroniek van New England, of, The Essex gazette. Vervolg deur The Independent kroniek, 19 September 1776.

195. Die New-England courant. w. 7 Aug. 1721-25 Junie 1726.

Let wel: die laaste uitgawe is 25 Junie 1726.

Nota: Kwessies van 1728-1734 bevat 'n koppelteken tussen die woorde "New" en "England". Publikasie is gestaak met die uitgawe van 13 Oktober 1741 en opgeneem in The Boston gazette.

Nota: Waarskynlik uitgereik deur die kwik van Massachusetts.

Nota: Voortsetting van die Polar-ster: Boston daaglikse adverteerder. Die laaste uitgawe is die van 2 Februarie 1797.

Let wel: 'Polar star' verskyn binne die titelversiering in uitgawes tussen 10 Oktober tot 10 November. 12, 1796. Vervolg deur die Polar -ster en die Boston -daaglikse adverteerder, begin met die uitgawe van 14 November 1796.

Opmerking: hoewel dit na die eerste uitgawe onderdruk is, word dit erken as die vroegste koerant wat op die Amerikaanse vasteland gedruk is. Die jaar tevore is 'n publikasie getiteld The Present state of the New-English Affairs gepubliseer, maar dit is aan die een kant gedruk en val onder die kategorie van breëbladsy of nuusblad. Die enigste kopie van Publick -voorvalle word bewaar onder die argiewe van die Public Record Office in Londen. Die eerste paragraaf lui: "Dit is bedoel dat die Countrey een keer per geld (of as daar gereeld 'n vloek van gebeurtenisse voorkom) voorsien word met 'n verslag van die belangrike dinge wat ons in kennis gestel het." In reaksie op die publikasie het die goewerneur en die raad egter op 29 September 1690 die volgende bevel uitgevaardig: "Terwyl sommige die afgelope tyd veronderstel het om 'n pamflet met die titel, Publick Occurrences, Forreign en Domestick, te druk en te versprei: Boston, Donderdag, 25 September 1690. Sonder die minste privaatheid of gesag.Nadat die goewerneur en die raad die genoemde pamflet gelees het en gevind het dat dit daarin besinnings van baie hoë aard bevat: Net soos ook twyfelagtige en onsekere verslae, openbaar en verklaar hiermee hul hoë wrok en afkeuring van genoemde pamflet, en beveel dat dieselfde onderdruk en opgeroep word om enige persoon of persone in die toekoms streng te verbied om iets in druk sonder lisensie voor te stel, eers verkry van diegene wat deur die regering aangestel is of aangewys word om dit te verleen. "

Nota: Voortsetting van die prys van Boston en mariene intelligensie. Vervolg deur J. Russell se koerant, kommersieel en polities, begin met die uitgawe van 17 Desember 1798.

Nota: Vervolg deur The American herald en die Washington -koerant, 'n geruime tyd in Augustus 1790.

Let wel: die laaste uitgawe is die van 8 November 1794.

Nota: Voortsetting van die nuusbrief van Boston (1704). Vervolg deur die Boston weeklikse nuusbrief, begin met die uitgawe van 5 November 1730.

Let op: "Die weeklikse repetisie is uitgevoer ten koste van 'n paar here wat hulself tot 'n politieke of literêre klub gevorm het en daarvoor geskryf het. Aan die hoof van hierdie klub was die laat gevierde Jeremy (Jeremiah) Gridley, Esq., wat die werklike redakteur van die koerant was. (Thomas's History of printing in America, v. 1, bladsy 125, Albany, 1874.) Die laaste uitgawe was dié van 11 Augustus 1735. Vervolg deur The Boston evening- post, Aug. 18, 1735.

BROOKFIELD

Publiseer geskiedenis - klik op die titel vir biblioteekbesit
Brookfield -adverteerder.
Sien: Morele en politieke telegraaf, of Brookfield -adverteerder.
Brookfield -adverteerder.
Sien: Worcester -intelligensieerder, of Brookfield -adverteerder.
Die Boerejoernaal.
Sien: The Political repository, of, Farmer's journal.
205. Die morele en politieke telegrafie, of Brookfield -adverteerder. w., 6 Mei 1795-Aug. 17, 1796.

Nota: Voortsetting van die Worcester County-intellektuele of Brookfield-adverteerder. Publikasie opgehou met die uitgawe van 17 Augustus 1796.

Opmerking: opgehou publiseer met die uitgawe van 4 Mei 1802.

Nota: Voortsetting van die Worcester -intelligensie -bron, of Brookfield -adverteerder. Vervolg deur die Morele en politieke telegraaf, of, Brookfield -adverteerder, begin met die uitgawe van 6 Mei 1795.

Nota: Vervolg deur die Worcester County -intelligensie -agent, of Brookfield -adverteerder, begin met die uitgawe van 6 Januarie 1795.

CAMBRIDGE

Nota: Voortsetting van The Essex gazette, Salem, Mass., Begin die nuwe titel 12 Mei 1775. Vervolg in Boston as The New-England kroniek, 25 April 1776. Geen uitgawe 15 Februarie 1776, halfblad slegs 22 Februarie 1776.

CHARLESTOWN

Opmerking: opgehou publiseer met die uitgawe van 25 Mei 1787.

DEDHAM

Nota: Voortsetting van The Minerva. Opgehou publiseer met die uitgawe van 4 September 1804.

Nota: Vervolg deur die Colombiaanse minerva, begin met die uitgawe van 3 Januarie 1799.

GREENFIELD

Nota: Voortsetting van die onpartydige intelligensie -instelling. Vervolg deur die Greenfield -koerant, of, Massachusetts en Vermont -telegraaf, begin met die uitgawe van 5 Maart 1795.

Nota: Voortsetting van die Greenfield -koerant. 'N Onpartydige register van tye. Vervolg deur die Greenfield -koerant (1802), begin met die uitgawe van 7 Junie 1802.

Nota: Voortsetting van die Greenfield -tydskrif, of, Massachusetts en Vermont -telegraaf. Vervolg deur die Greenfield -koerant. 'N Register van egte federalisme, begin met die uitgawe van 28 Augustus 1798.

Nota: Voortsetting van die Greenfield -koerant (1792). Vervolg deur die Greenfield-koerant. 'N Onpartydige register van tye, wat begin met die uitgawe van 4 Januarie 1798.

Nota: Vervolg deur die Greenfield -koerant, 2 Augustus 1792.

HAVERHILL

Let wel: Die laaste uitgawe wat gevind is, is dié van 5 November 1795.

Nota: Voortsetting van die onpartydige herald. Publikasie opgehou met die uitgawe van 27 November 1799.

Nota: Vervolg deur die Haverhill federale koerant, begin met die uitgawe van 26 Oktober 1798.

Nota: Vervolg deur die Haverhill -waarnemer, begin met die uitgawe van 7 Januarie 1803.

LEOMINSTER

Publiseer geskiedenis - klik op die titel vir biblioteekbesit
Amerikaanse herald.
Kyk: The Telescope, of, Amerikaanse herald.
221. Politieke fokus. w., 5 Julie 1798-Des. 5, 1799.

Let wel: die laaste uitgawe is die van 5 Desember 1799.

Let wel: opgehou publiseer met die uitgawe van 13 April 1797.

Opmerking: opgehou publiseer met die uitgawe van 14 Oktober 1802.

NUWE BEDFORD

Nota: Vervolg deur die Colombiaanse koerier en weeklikse diversiteit, begin met die uitgawe van 3 Desember, l802.

Let wel: Die laaste uitgawe is die van 18 Oktober 1799.

NEWBURYPORT

Nota: Voortsetting van die Essex-joernaal, of, die New-Hampshire-pakkie en die weeklikse adverteerder. Publikasie opgehou met die uitgawe van 13 Februarie 1777.

Nota: Vervolg deur die Essex-joernaal, of, The Mass- achusetts en New-Hampshire algemene adverteerder, begin met die uitgawe van 30 Junie 1775.

Nota: Voortsetting van die Essex-joernaal, of, New-Hampshire-pakkie. Vervolg deur die Essex-joernaal, of, The New-Hampshire-pakkie en die weeklikse adverteerder, begin met die uitgawe van 1 November 1776.

Nota: Voortsetting van die Essex-tydskrif en die algemene adverteerder van Massachusetts en New Hampshire. Publikasie opgehou 2 April 1794 en is voortgesit deur The Morning star, 8 April 1794.

Let wel: hierdie koerant kan beskou word as 'n herlewing van The Essex -tydskrif wat in 1773 gestig is. John Mycall was ook uitgewer van daardie tydskrif toe dit in 1777 opgehou het om te publiseer. Die latere koerant het egter 'n ander grootte, tipe, bladsyopskrif en styl, en begin met nr. 1. Vervolg deur The Essex journal & New Hampshire -pakkie, begin met die uitgawe van 13 Desember 1786.

Nota: Voortsetting van die Essex-joernaal, of, die algemene adverteerder van Massachusetts en New Hampshire. Vervolg deur The Essex journal en New-Hampshire-pakkie, begin met die uitgawe van 10 November 1775.

Nota: Voortsetting van die Essex-joernaal en Merrimack-pakket, of die algemene adverteerder van Massachusetts en New Hampshire. Vervolg deur die Essex-tydskrif, of New-Hampshire-pakkie, begin met die uitgawe van 4 Augustus 1775.

Nota: Voortsetting van The Essex-joernaal en New-Hampshire-pakkie. Kwessies vir 15, 20, 1776, 1776, staan ​​bekend as The Essex journal. Met die uitgawe van 28 November 1776 word die titel weer 'n tydskrif in The Essex, oftewel The New-Hampshire-pakkie en die weeklikse adverteerder. Vervolg deur die tydskrif The Essex, begin met die uitgawe van 11 Desember 1776.

Nota: gekombineer met die Politieke koerant om The Newburyport herald en country gazette te vorm, 31 Oktober 1797.

Nota: Voortsetting van die Essex-joernaal en New-Hampshire-pakkie. Publikasie opgehou met die uitgawe van 3 Desember 1794, nadat Tucker uitverkoop was aan Blunt & March, die uitgewer van die Onpartydige herald. (Brigham.)

Nota: Resultaat van die konsolidasie van die Politieke koerant en die onpartydige aankondiging. Vervolg deur die Newburyport herald, begin met die uitgawe van 4 Maart 1803.

LET WEL: gekombineer met die onpartydige herald om die Newburyport herald en landskoerant te vorm, 31 Oktober 1797.

NORTHAMPTON

Nota: Vervolg deur die Hampshire -koerant. En Northhampton -adverteerder, begin met die uitgawe van 19 Julie 1815.

Opmerking: opgehou publiseer met die uitgawe van 23 Junie 1800.

PITTSFIELD

Nota: Vervolg deur die Berkshire -kroniek en die Massachusetts -intelligensie, begin met die uitgawe van 19 Desember 1788.

Nota: vervolg die Berkshire -kroniek ..

Nota: Vervolg deur The Pittsfield sun, begin met die uitgawe van 23 Mei 1803.

PLYMOUTH

Let wel: die laaste uitgawe is 13 Junie 1786.

SALEM

Nota: Die datum hierbo vasgestel is die van v. 1, nr. 1, die eerste gewone uitgawe, maar 'n buitengewone buitengewone verskyn op 12 Junie 1776. Die laaste uitgawe is die van 30 Julie 1776.

Nota: agtereenvolgend op 2 Augustus 1768-1774 op bladsye gepubliseer. Ondertitel "Met die nuutste advies, buitelandse sowel as binnelandse", volg die titel na 'n tydperk en reël. Verhuis na Cambridge en verander die titel in The New-England kroniek, of, The Essex gazette, 12 Mei 1775. Die laaste uitgawe by Salem was op 2 Mei 1775.

Nota: Vervolg deur die onpartydige register van The Salem, 31 Julie 1800.

Nota: Vervolg deur The Massachusetts gazette, gepubliseer in Boston, begin met die uitgawe van 28 November 1785.

Nota: Voortsetting van die Salem -kwik. Vervolg deur die Salem -koerant, begin in 1892.

Nota: Publikasie is opgehou met die uitgawe van 4 September 1781.

Nota: Voortsetting van The Salem -koerant en adverteerder van Newbury en Marblehead. Die laaste uitgawe is 21 April 1775.

Nota: 'n Voortsetting van die onpartydige register. Vervolg deur The Salem-register, begin met die uitgawe van 4 Januarie 1802.

Nota: Voortsetting van The Salem -kwik: polities, kommersieel en moreel. Die laaste uitgawe was dié van 29 Desember 1789. Begin 5 Januarie 1790 publiseer Cushing The Salem gazette, met die titel 'n nuwe nommering.

Nota: die uitgawe van 5 Junie 1787 laat die dubbelpunt weg, en vanaf 12 Junie 1787-Apr. 8, 1788, word dit vervang deur 'n semikolon. Vervolg deur The Salem Mercury, begin met die uitgawe van 15 April 1788.

SPRINGFIELD

Nota: Voortsetting van die Federale spioen en die Springfield -weeklikse adverteerder. Vervolg deur die Hampshire Federalist, begin met die uitgawe van 7 Januarie 1806.

Nota: Voortsetting van die federale spioen (1792). Vervolg deur die Federale spioen en die Springfield weeklikse adverteerder, begin met die uitgawe van 24 Desember 1793, word hierdie titel op sy beurt voortgesit deur die Federale spioen (1794), begin met die uitgawe van 2 Desember 1794.

Nota: Voortsetting van die kroniek van The Hampshire. Publikasie gestaak met die uitgawe van 6 September 1796. Opgeneem deur die federale spioen (1794).

Nota: Vervolg deur die kroniek van Hampshire en Berkshire, begin met die uitgawe van 26 Oktober 1791.

LET WEL: Voortsetting van The Hampshire herald, of, The Weekly adverteerder. Publikasie opgehou met die uitgawe van 26 September 1786.

Nota: Voortsetting van die Massachusetts -koerant of Algemene adverteerder. Vervolg deur The Hampshire herald, begin met die uitgawe van 15 November 1785.

Nota: Voortsetting van die Massachusetts -tydskrif, of, die Springfield- en Northampton -weeklikse adverteerder. Vervolg deur die Hampsire herald, of, The Weekly adverteerder, begin met die uitgawe van 27 Julie 1784.

Nota: Vervolg deur The Massachusetts gazette, of, The General adverteerder, begin met die uitgawe van 13 Augustus 1782.

STOCKBRIDGE

Nota: Voortsetting van die Westerse ster (1789). Vervolg deur The Western star (1797), begin met die uitgawe van 27 Februarie 1797.

Nota: Vervolg deur Andrews se westerse ster, begin met die uitgawe van 17 Junie 1794.

Nota: Voortsetting van Andrews se westelike ster. Die laaste uitgawe is die van 8 November 1806. In Januarie 1807 is die koerant na Pittsfield verwyder en sonder verandering in volume of nommering deur The Berkshire -verslaggewer.

WATERTOWN

Opmerking: weens die oorlog uit 5 Junie 1775 uit Boston verwyder. Nadat Edes die uitgawe van 28 Oktober 1776 gepubliseer het, keer Edes terug na Boston en het die koerant daar voortgegaan met die uitgawe van 4 November 1776.

WORCESTER

Nota: 'n Voortsetting van die The American herald of Boston. Die koerant is na Worcester verwyder en daar gevestig met die uitgawe van 21 Augustus 1788. Die laaste uitgawe was die van 8 Oktober 1789.

Nota: Voortsetting van die Massachusetts -spioen, of, Amerikaanse orakel van vryheid. Vervolg deur Thomas se Massachusetts spioen, of, Amerikaanse orakel van vryheid, begin met die uitgawe van 25 Junie 1778.

Opmerking: opgehou publiseer met die uitgawe van 29 Desember 1801.

Nota: Voortsetting van die Massachusetts -spioen, of, Thomas se Boston -tydskrif, gepubliseer in Boston. Vir die volgende tydperke was die titel: Thomas se Massachusetts spioen, of, Amerikaanse orakel van vryheid, 16 Augustus 1775-31 Mei 1776 Die Massachusetts spioen Amerikaanse orakel van vryheid, 2-9 Januarie 1777 Haswell se Massachusetts spioen, of, Amerikaanse orakel van vryheid, iewers tussen 31 Julie en 14 Augustus 1777-Des. 4, 1777, 5, 26, 1778, Massachusetts spy & co., 29 Januarie 1778. Vervolg deur Haswell se Massachusetts -spioen, of, Amerikaanse orakel van vryheid, begin met die uitgawe van 9 April 1778.

Nota: Voortsetting van Haswell se Massachusetts -spioen, of, Amerikaanse orakel van vryheid. Vervolg deur Thomas se Massachusetts spioen, of, The Worcester gazette, begin met die uitgawe van 24 Mei 1781.

Nota: Voortsetting van Thomas se Massachusetts spioen, of, Amerikaanse orakel van vryheid. Van 11 April 1782 tot 4 Maart 1784 was die woord 'the' in die titel tussen die woorde 'Thomas's' en 'Massachusetts'. Van 11 Maart tot 30 Desember 1784 is die woord "die" in die titel verwyder tussen die woorde "of" en "Worcester". Die titel het opgehou publiseer as 'n koerant met die uitgawe van 30 Maart 1786. Met die uitgawe van 3 April 1788 is die titel voortgesit deur die koerant, getiteld Thomas's Massachusetts spy, of, The Worcester gazette (1788).

Nota: Voortsetting van die Worcester -tydskrif, gepubliseer in tydskrifformaat, wat 'n voortsetting was van die koerant, Thomas se Massachusetts -spioen, of, The Worcester -tydskrif (1781). Tydens die volgende datums was die titel: Thomas se Massachusetts-spioen, of, Worcester-koerant, 2 Maart 1796-Des. 31, 1800+. Vervolg deur die Massachusetts -spioen, of, Worcester -koerant, begin met die uitgawe van 17 Oktober 1810.


Tydlyn van die bekragtiging van die Grondwet van die Verenigde State

Desember 1787: John DeWitt IV (Massachusetts)
1 Desember 1787: Federalist Paper No. 15 (New York)
1 Desember 1787: Philo-Publius Essay IV (New York)
2 Desember 1787: Daniel Carroll na Benjamin Franklin (Maryland)
3 Desember 1787: Agrippa IV (Massachusetts)
3 Desember 1787: 'n Landholder Letter V (Connecticut)
3 Desember 1787: Tobias Lear na John Langdon, Mount Vernon (Virginia)
4 Desember 1787: Federalist Paper No. 16 (New York)
4 Desember 1787: Toespraak tot die Pennsylvania -byeenkomste, middag (Pennsylvania)
4 Desember 1787: Toespraak tot die Pennsylvania -konvensies, oggend (Pennsylvania)
4 Desember 1787: Delaware -bekragtigingskonvensie kom byeen (Delaware)
4-5 Desember 1787: Georgië verkies 26 afgevaardigdes (Georgië)
5 Desember 1787: Philadelphiensis No. 3 (Pennsylvania)
5 Desember 1787: Federalist Paper No. 17 (New York)
6 Desember 1787: Noord -Carolina vra 'n staatsbyeenkoms (Noord -Carolina)
6 Desember 1787: A Countryman IV (Connecticut)
6 Desember 1787: Z. (Massachusetts)
6 Desember 1787: Cincinnatus VI (New York)
7 Desember 1787: Delaware bekragtig 30-0 (Delaware)
7 Desember 1787: Federalist Paper No. 18 (New York)
8 Desember 1787: Federalist Paper No. 19 (New York)
10 Desember 1787: A Landholder VI (Connecticut)
11 Desember 1787: Federalist Paper No. 20 (New York)
11 Desember 1787: die bekragtigingskonvensie van New Jersey vergader (New Jersey)
11 Desember 1787: Agrippa V (Massachusetts)
12 Desember 1787: Pennsylvania bekragtig 46-23 (Pennsylvania)
12 Desember 1787: Philadelphiensis IV (Pennsylvania)
12 Desember 1787: Federalist Paper No. 21 (New York)
12 Desember 1787: Cato Essay (New York)
13 Desember 1787: Brutus V (New York)
13 Desember 1787: Alfred (Pennsylvania)
14 Desember 1787: Agrippa VI (Massachusetts)
14 Desember 1787: New Hampshire vra 'n staatsbyeenkoms (New Hampshire)
14 Desember 1787: Federalist Paper No. 22 (New York)
14 Desember 1787: Brief van George Washington aan Charles Carter (Virginia)
16 Desember 1787: Cato VI (New York)
17 Desember 1787: 'n Landholder Letter VII (Connecticut)
18 Desember 1787: New Jersey bekragtig 38-0 (New Jersey)
18 Desember 1787: Federalist Paper No. 23 (New York)
18 Desember 1787: Agrippa VII (Massachusetts)
18 Desember 1787: The Dissent of the Minority of the Convention of Pennsylvania (Pennsylvania)
19 Desember 1787: uittreksel van 'n brief uit New York, gedateer 7 Desember (New York)
19 Desember 1787: Anti-Cincinnatus (Pennsylvania)
19 Desember 1787: Philadelphiensis No. 5 (Pennsylvania)
19 Desember 1787: Federalist Paper No. 24 (New York)
20 Desember 1787: A Countryman V (Connecticut)
21 Desember 1787: Federalist Paper No. 25 (New York)
21 Desember 1787: Robert Yates en John Lansing, Reasons of Dissent (New York)
22 Desember 1787: Federalist Paper No. 26 (New York)
22 Desember 1787: Atticus Essay IV (Massachusetts)
28 Desember 1787: Ware inligting I (Maryland)
28 Desember 1787: Luther Martin: Genuine Information I Baltimore Maryland Gazette (Maryland)
24 Desember 1787: 'n Landholder Letter VIII (Connecticut)
25 Desember 1787: Centinel VI (Pennsylvania)
25 Desember 1787: Federalist Paper No. 27 (New York)
25 Desember 1787: Een van die mense: Antifederalists Maryland Journal (Maryland)
25 Desember 1787: Federal Farmer VI (Virginia)
25 Desember 1787: Agrippa VIII (Massachusetts)
25 Desember 1787: die bekragtigingskonvensie van Georgië vergader (Georgië)
26 Desember 1787: Federalist Paper No. 28 (New York)
26 Desember 1787: Philadelphiensis No. 6 (Pennsylvania)
27 Desember 1787: Centinel VII (Pennsylvania)
27 Desember 1787: Brutus VI (New York)
28 Desember 1787: Samuel Adams en die Grondwet (Massachusetts)
28 Desember 1787: Agrippa IX (Massachusetts)
28 Desember 1787: Luther Martin: Genuine Information II (Maryland)
29 Desember 1787: Federalist Paper No. 29 (New York)
30 Desember 1787: Federalist Paper No. 30 (New York)
29 Desember 1787: Centinel VIII (Pennsylvania)
31 Desember 1787: 'n Landholder Letter IX (Connecticut)
31 Desember 1787: Georgië bekragtig 26-0 (Georgië)
31 Desember 1787: New Hampshire vra 'n staatsbyeenkoms (New Hampshire)
31 Desember 1787: New Hampshire kies 110 afgevaardigdes (New Hampshire)
31 Desember 1787: Federale Boer VII (Virginia)
31 Desember 1787: America deur Noah Webster (New York)
31 Desember 1787: 'n Freeman -opstel vir die mense van Connecticut (Connecticut)

1 Februarie 1788: New York bel vir staatskonvensie (New York)
1 Februarie 1788: Federalist Paper No. 48 (New York)
1 Februarie 1788: Luther Martin: Genuine Information X (Maryland)
2 Februarie 1788: Federalist Paper No. 49 (New York)
5 Februarie 1788: Agrippa XVI (Massachusetts)
5 Februarie 1788: Centinel XIV (Pennsylvania)
5 Februarie 1788: Sidney I (New York)
5 Februarie 1788: Federalist Paper No. 50 (New York)
6 Februarie 1788: Charles Turner Speech, Massachusetts Convention (Massachusetts)
6 Februarie 1788: Old Whig No. 8 (Pennsylvania)
6 Februarie 1788: Philadelphiensis No. 9 (Pennsylvania)
6 Februarie 1788: Massachusetts bekragtig 187-168 met 9 voorgestelde wysigings (Massachusetts)
6 Februarie 1788: Federalist Paper No. 51 (New York)
6 Februarie 1788: A Freeman Essay III (Pennsylvania)
6 Februarie 1788: State Soldier Essay II (Virginia)
7 Februarie 1788: Thomas Jefferson na Alexander Donald, Parys (Virginia)
7 Februarie 1788: Brutus XII (Deel 1) (New York)
8 Februarie 1788: Federalist Paper No. 52 (New York)
8 Februarie 1788: Luther Martin: Genuine Information XII (Maryland)
9 Februarie 1788: Federalist Paper No. 53 (New York)
12 Februarie 1788: Federalist Paper No. 54 (New York)
13 Februarie 1788: Federalist Paper No. 55 (New York)
13 Februarie 1788: bekragtigingskonvensie van New Hampshire, eerste sitting, kom byeen (New Hampshire)
14 Februarie 1788: Brutus XII (Deel 2) (New York)
16 Februarie 1788: Federalist Paper No. 56 (New York)
18 Februarie 1788: Elihu -opstel (Connecticut)
19 Februarie 1788: Federalist Paper No. 57 (New York)
20 Februarie 1788: Federalist Paper No. 58 (New York)
21 Februarie 1788: Brutus XIII (New York)
21 Februarie 1788: Sidney No. 2 (New York)
22 Februarie 1788: New Hampshire-bekragtigingskonvensie stem 56-51 vir uitstel tot 18 Junie (New Hampshire)
22 Februarie 1788: Federalist Paper No. 59 (New York)
22 Februarie 1788: Die uitstel van die New Hampshire Convention (New Hampshire)
22 Februarie 1788: Centinel XV (Pennsylvania)
23 Februarie 1788: Federalist Paper No. 60 (New York)
23 Februarie 1788: John Langdon na Rufus King (New Hampshire)
25-27 Februarie 1788: Opmerkings oor die nuwe regeringsplan, Hugh Williamson (New York)
26 Februarie 1788: Federalist Paper No. 61 (New York)
26 Februarie 1788: Centinel XVI (Pennsylvania)
27 Februarie 1788: Federalist Paper No. 62 (New York)
27 Februarie 1788: Massachusetts Centinel (New Hampshire)
27 Februarie 1788: Toespraak deur John Hancock aan die Massachusetts Court (Massachusetts)
28 Februarie 1788: Brutus XIV (Deel 1) (New York)
29 Februarie 1788: A Landholder X (Maryland)

1 April 1788: Federalist Paper No. 76 (New York)
2 April 1788: Federalist Paper No. 77 (New York)
2 April 1788: State Soldier Essay V (Virginia)
4 April 1788: Maryland Farmer Essay VII (Deel 1) (Maryland)
4 April 1788: Luther Martin: Adres nr. 4 (Maryland)
7 April 1788: Maryland kies 76 afgevaardigdes (Maryland)
9 April 1788: Centinel XVIII (Pennsylvania)
9 April 1788: Philadelphiensis No. 12 (Pennsylvania)
10 April 1788: Brutus XVI (New York)
10 April 1788: Spurious Luther Martin: Adres No. 5 (Pennsylvania)
11-12 April 1788: Suid-Carolina kies 222 afgevaardigdes (Suid-Carolina)
12 April 1788: Fabius I (Pennsylvania)
15 April 1788: Fabius II (Pennsylvania)
16 April 1788: Beskou Arms, Malachi Maynard en Samuel Field: Dissent to the Massachusetts Convention, Northampton Hampshire (New Hampshire)
17 April 1788: A Plebeian: 'n adres aan die mense van New York (New York)
17 April 1788: Fabius III (Pennsylvania)
18 April 1788: Elbridge Gerry reageer op die Maryland “Landholder ” X (Massachusetts)
19 April 1788: Fabius IV (Pennsylvania)
21 April 1788: die bekragtigingskonvensie van Maryland vergader (Maryland)
22 April 1788: Fabius V (Pennsylvania)
23 April 1788: 'n Boer (Pennslyvannia)
24 April 1788: Fabius VI (Pennsylvania)
26 April 1788: Maryland bekragtig 63-11 (Maryland)
26 April 1788: Fabius VII (Pennsylvania)
29 April 1788: Fabius VIII (Pennsylvania)
29 April-3 Mei 1788: New York kies 67 afgevaardigdes (New York)


Eerste konsep van die Grondwet (6 Augustus)

'Ons mense in die state New Hampshire, Massachussetts, Rhode-Island en Providence Plantations, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Noord-Carolina, Suid-Carolina en Georgia, doen die volgende Grondwet vir ons en ons nageslag regeer, verklaar en daarstel.

Die styl van die regering is: "Die Verenigde State van Amerika."

Die regering bestaan ​​uit die hoogste wetgewende, uitvoerende en geregtelike bevoegdhede.

Die wetgewende bevoegdheid berus by 'n kongres wat bestaan ​​uit twee afsonderlike en afsonderlike mansliggame, 'n Huis van Verteenwoordigers en 'n Senaat, wat in elk geval 'n negatiewe teenoor mekaar het. Die Wetgewer vergader elke jaar op die eerste Maandag in Desember.

 1. Die lede van die Huis van Verteenwoordigers word elke tweede jaar gekies deur die mense van die verskillende state wat in hierdie Unie verstaan ​​word. Die kwalifikasies van die kiesers is van tyd tot tyd dieselfde as die van die kiesers in die verskillende state, van die talrykste tak van hul eie wetgewers.
 2. Elke lid van die Huis van Verteenwoordigers is minstens twintig jaar oud, ten minste drie jaar voor sy verkiesing 'n burger in die Verenigde State en op die tyd van sy verkiesing 'n inwoner van die Staat waarin hy gekies sal word.
 3. Die Huis van Verteenwoordigers sal by sy eerste stigting bestaan, en totdat die aantal burgers en inwoners op die manier soos hierin beskryf is, uit vyf en sestig lede bestaan, waarvan drie gekies sal word in New-Hampshire, agt in Massachusetts, een in Rhode-Island en Providence Plantations, vyf in Connecticut, ses in New-York, vier in New-Jersey, agt in Pennsylvania, een in Delaware, ses in Maryland, tien in Virginia, vyf in Noord-Carolina, vyf in Suid -Carolina, en drie in Georgië.
 4. Aangesien die afmetings van getalle in verskillende state van tyd tot tyd sal verander, aangesien sommige van die state hierna verdeel kan word, kan ander vergroot word deur die toevoeging van grondgebied, aangesien twee of meer state verenig kan word, aangesien nuwe state binne die grense van in die Verenigde State, sal die Wetgewer in elk van hierdie gevalle die aantal verteenwoordigers volgens die bepalings hierna reguleer teen die koers van een vir elke veertigduisend.
 5. Alle rekeninge vir die insameling of toewysing van geld, en vir die vasstelling van die salarisse van die regeringsamptenare, is afkomstig van die Huis van Verteenwoordigers en mag nie deur die Senaat gewysig of gewysig word nie. Geen geld sal uit die openbare tesourie onttrek word nie, maar uit hoofde van krediete wat uit die Huis van Verteenwoordigers kom.
 6. Die Huis van Verteenwoordigers het die uitsluitlike bevoegdheid tot beskuldiging. Hy kies sy speaker en ander beamptes.
 7. Vakatures in die Huis van Afgevaardigdes sal deur middel van verkiesingsskrifte van die uitvoerende gesag van die Staat voorsien word in die verteenwoordiging waaruit dit sal gebeur.
 1. Die Senaat van die Verenigde State word gekies deur die Wetgewers van die verskillende State. Elke wetgewer kies twee lede. Die vakbond kan vakatures tot die volgende vergadering van die wetgewer verskaf. Elke lid het een stem.
 2. Die senatore word vir ses jaar gekies, maar onmiddellik na die eerste verkiesing word hulle per lot in drie klasse ingedeel, byna as nommer een, twee en drie. Die setels van die lede van die eerste klas word ontruim by die verstryking van die tweede jaar, van die tweede klas aan die einde van die vierde jaar, van die derde klas aan die einde van die sesde jaar, sodat 'n derde deel van die die lede kan elke tweede jaar gekies word.
 3. Elke lid van die senaat is minstens dertig jaar oud, ten minste vier jaar voor sy verkiesing 'n burger in die Verenigde State en is ten tyde van sy verkiesing 'n inwoner van die staat waarvoor hy sal uitverkies word.
 4. Die Senaat sal sy eie president en ander beamptes beskuldig.
 1. Die tye en plekke en die wyse waarop die verkiesing van die lede van elke Huis gehou word, word deur die Wetgewer van elke Staat voorgeskryf, maar die bepalings daarvan kan te eniger tyd deur die Wetgewer van die Verenigde State gewysig word.
 2. Die wetgewer van die Verenigde State het die bevoegdheid om sodanige eenvormige kwalifikasies van die lede van elke huis ten opsigte van eiendom vas te stel, soos wat die genoemde wetgewer nodig lyk.
 3. In elke Huis is 'n meerderheid van die lede 'n kworum om sake te doen, maar 'n kleiner aantal kan van dag tot dag verdaag.
 4. Elke Huis is die beoordelaar van die verkiesings, opgawe en kwalifikasies van sy eie lede.
 5. Vryheid van spraak en debat in die wetgewer mag nie in 'n hof of plek buite die wetgewer aangekla of bevraagteken word nie, en die lede van elke huis sal in alle gevalle, behalwe verraadverraad en skending van die vrede, bevoorreg wees om tydens hul bywoning van die kongres, en om daarvan terug te gaan en daarvan terug te keer.
 6. Elke Huis kan die reëls van sy verrigtinge bepaal, sy lede kan straf vir wanordelike gedrag en kan 'n lid skors.
 7. Die Huis van Afgevaardigdes en die Senaat, wanneer dit in wetgewende hoedanigheid optree, hou 'n joernaal van hul verrigtinge en publiseer dit van tyd tot tyd: en die ja en nee van die lede van elke Huis, op enige vraag, op versoek van 'n vyfde deel van die teenwoordige lede, word in die joernaal aangeteken.
 8. Geen Huis sal sonder die toestemming van die ander een vir meer as drie dae verdaag nie, en ook nie na 'n ander plek as die plek waar die twee huise sit nie. Hierdie regulasie geld egter nie vir die senaat wanneer dit die bevoegdhede uitoefen wat in die artikel genoem word nie.
 9. Die lede van elke huis sal gedurende die tydperk waarvoor hulle onderskeidelik gekies word, nie in aanmerking kom vir en nie in staat wees om enige amp onder die gesag van die Verenigde State te beklee nie; so 'n amp vir 'n jaar daarna.
 10. Die lede van elke Huis ontvang 'n vergoeding vir hul dienste wat deur die Staat bepaal en betaal moet word, waarin hulle gekies word.
 11. Die bepalings van die wette van die Verenigde State is. 'Of dit nou deur die senaat en verteenwoordigers in die kongres vergader is.'
 12. Elke Huis het die reg om rekeninge te ontvang, behalwe in die gevalle hierbo genoem.
 13. Elke wetsontwerp wat deur die Huis van Verteenwoordigers en die Senaat aangeneem is, moet, voordat dit 'n wet word, aan die president van die Verenigde State voorgelê word vir sy hersiening: as hy dit goedkeur, gee hy dit aan sy goedkeuring deur dit te onderteken: Maar as dit by 'n hersiening blyk dat dit onbehoorlik is dat dit in 'n wet aangeneem is, moet hy dit, tesame met sy besware daarteen, teruggee aan die Huis waarin dit ontstaan ​​het, wat voer die algemene besware in hul joernaal in en gaan voort om die rekening te heroorweeg. Maar as twee derdes van die huis na sodanige heroorweging, ondanks die besware van die president, instem om dit goed te keur, word dit saam met sy besware na die ander huis gestuur, waardeur dit ook heroorweeg sal word en indien goedgekeur deur twee derdes van die ander Huis ook, sal dit 'n wet word. Maar in al hierdie gevalle word die stemme van beide huise bepaal deur ja en nee, en die name van die persone wat vir of teen die wetsontwerp stem, word in die tydskrif van elke huis onderskeidelik aangeteken. As 'n wetsontwerp nie binne sewe dae nadat die wet aan hom voorgelê is, deur die president teruggestuur word nie, is dit 'n wet, tensy die wetgewer deur sy uitstel die terugkeer daarvan verhinder, in welke geval dit nie 'n wet is nie.
 1. Die wetgewer van die Verenigde State het die bevoegdheid om belasting, heffings, heffings en aksyns in te vorder en in te vorder
  Om die handel met buitelandse lande en tussen die verskillende state te reguleer
  Om 'n eenvormige reël van naturalisasie in die Verenigde State daar te stel
  Om geld te munt
  Om die waarde van buitelandse munt te reguleer
  Om die standaard van gewigte en afmetings vas te stel
  Om postkantore te vestig
  Om geld te leen en rekeninge op die krediet van die Verenigde State uit te reik
  Om 'n penningmeester per stembrief aan te stel
  Om tribunale te vorm wat minderwaardig is aan die Hooggeregshof
  Om reëls te maak aangaande vang op land en water
  Om die wet en die straf te verklaar van seerowery en misdade wat op die oop see gepleeg is, en die straf van die vervalsing van die munt van die Verenigde State en van oortredings teen die wet van nasies
  Om 'n rebellie in enige staat op die aansoek van sy wetgewer te onderwerp
  Om oorlog te maak
  Om leërs op te wek
  Vlote te bou en toe te rus
  Om die hulp van die burgermag te vra, om die wette van die Unie uit te voer, verdrae af te dwing, opstande te onderdruk en invalle af te weer
  En om alle wette te maak wat nodig en gepas is vir die uitvoering van die voorafgaande bevoegdhede en alle ander bevoegdhede wat hierdie Grondwet toekom, aan die regering van die Verenigde State, of in enige departement of beampte daarvan
 2. Verraad teen die Verenigde State bestaan ​​slegs uit oorlogvoering teen die Verenigde State, of enige van hulle, en die nakoming van die vyande van die Verenigde State, of een van hulle. Die wetgewer van die Verenigde State het die bevoegdheid om die straf van verraad te verklaar. Niemand mag skuldig bevind word aan verraad nie, tensy op getuienis van twee getuies. Geen verraaier van verraad mag korrupsie van bloed of verbeuring bewerkstellig nie, behalwe gedurende die lewensduur van die persoon wat getuig het.
 3. Die verhoudings van direkte belasting word gereguleer deur die hele aantal blanke en ander vrye burgers en inwoners van elke ouderdom, geslag en toestand, insluitend diegene wat vir 'n termyn van diensbaarheid gebind is, en drie vyfdes van alle ander persone wat nie in die voorafgaande beskrywing, (behalwe dat Indiërs nie belasting betaal nie), die getal wat binne ses jaar na die eerste vergadering van die wetgewer, en binne die termyn van elke tien jaar daarna, geneem moet word op die manier wat die genoemde wetgewer bepaal.
 4. Geen wet of belasting word deur die Wetgewer opgelê op artikels wat uit 'n staat uitgevoer word nie, en ook nie oor die migrasie of invoer van persone wat volgens die verskillende state gepas is om toe te laat nie, en sodanige migrasie of invoer sal nie verbied word nie.
 5. Geen kapitaalbelasting word gehef nie, tensy dit in verhouding tot die sensus hierbo voorgeskryf is.
 6. Geen navigasiewet mag aangeneem word sonder die toestemming van twee derdes van die lede wat in elke Huis teenwoordig is nie.
 7. Die Verenigde State verleen geen titel van adel nie.

Die wette van die wetgewer van die Verenigde State wat uitgevaardig is in ooreenstemming met hierdie grondwet, en alle verdrae wat onder die gesag van die Verenigde State is, is die hoogste wet van die verskillende state, van hul burgers en inwoners en die regters in die verskillende state sal daardeur in hul besluite enigiets in die Grondwette of wette van die verskillende State gebonde wees, nieteenstaande.

 1. Die Senaat van die Verenigde State het die bevoegdheid om verdrae te sluit en ambassadeurs en regters van die Hooggeregshof aan te stel.
 2. In alle geskille en geskille wat nou bestaan, of wat hierna tussen twee of meer state kan bestaan, met betrekking tot jurisdiksie of gebied, het die Senaat die volgende bevoegdhede. Elke keer as die wetgewer, of die uitvoerende gesag, of wettige agent van enige staat, in geskil met 'n ander, die betrokke aangeleentheid ter herinnering aan die senaat uitspreek, en aansoek doen om 'n kennisgewing van sodanige gedenkteken van die senaat, aan die wetgewer of die uitvoerende gesag van die ander staat in geskil. Die Senaat sal ook 'n dag vir die verskyning van die partye deur hul agente aan die Huis toewys. Die agente moet opdrag gee om, met gesamentlike toestemming, kommissarisse of regters aan te stel om 'n hof te vorm vir die verhoor en beslissing van die betrokke aangeleentheid. Maar as die agente nie kan saamstem nie, noem die senaat drie persone uit elk van die verskillende state, en uit die lys van sodanige persone sal elke party afwisselend een uitskakel totdat die getal tot dertien verminder word en van die getal nie minder nie as sewe of meer as nege name, soos die senaat bepaal, sal in hul teenwoordigheid deur loting getrek word en die persone wie se name so getrek word, of vyf van hulle is kommissarisse of regters om die geskil aan te hoor en uiteindelik te bepaal mits 'n meerderheid van die regters, wat die saak aanhoor, saamstem in die besluit. As een van die partye nalaat om by te woon op die opgedra dag, sonder om genoegsame redes aan te dui om nie by te woon nie, of teenwoordig weier om te staak, sal die senaat drie persone uit elke staat aanwys, en die sekretaris van die senaat sal staak namens die party afwesig of weier. As een van die partye weier om hom aan die gesag van so 'n hof te onderwerp of nie sy eis of saak wil vervolg of verdedig nie, gaan die hof nietemin uitspraak. Die uitspraak is finaal en afdoende. Die verrigtinge word vir die veiligheid van die betrokke partye aan die president van die senaat oorgedra en in die openbare rekords ingedien. Elke kommissaris moet 'n eed aflê voordat hy in die vonnis sit, deur 'n regter van die Hooggeregshof of die Hooggeregshof van die Staat waar die saak verhoor word, te administreer, "om die saak ter sprake te hoor en te bepaal. volgens die beste van sy oordeel, sonder guns, geneentheid of hoop op beloning. ”
 3. Alle kontroversies rakende gronde wat geëis word onder verskillende toelaes van twee of meer state, wie se jurisdiksies, nadat hulle sodanige gronde respekteer, beslis is of aangepas is na sodanige toekennings, of enige van hulle, sal op aansoek by die senaat finaal bepaal word, so na as moontlik, op dieselfde manier as wat voorgeskryf is vir die beslissing van geskille tussen verskillende state.
 1. Die uitvoerende mag van die Verenigde State berus by 'n enkele persoon. Sy styl sal wees: "Die president van die Verenigde State van Amerika" en sy titel sal wees "Sy Edele." Hy word deur stembrief deur die Wetgewer verkies. Hy beklee sy amp gedurende die termyn van sewe jaar, maar word nie 'n tweede keer verkies nie.
 2. Hy sal van tyd tot tyd inligting gee aan die wetgewer van die toestand van die Unie: hy kan by hul oorweging die maatreëls aanbeveel wat hy nodig ag en noodsaaklik: hy kan dit by buitengewone geleenthede byeenroep. In geval van onenigheid tussen die twee huise, ten opsigte van die tyd van uitstel, kan hy dit uitstel tot die tyd wat hy goed dink: hy sal sorg dat die wette van die Verenigde State behoorlik en getrou uitgevoer word: hy sal alles opdrag gee die amptenare van die Verenigde State en sal amptenare aanstel in alle gevalle wat andersins nie in hierdie grondwet bepaal word nie. Hy sal ambassadeurs ontvang en kan korrespondeer met die opperste bestuurders van die verskillende state. Hy sal bevoegdhede hê om veroordeling en kwytskelding te verleen, maar sy vergifnis sal nie pleitbaar wees nie. Hy is die opperbevelhebber van die Army and Navy van die Verenigde State en die Militia van die verskillende state. Op vaste tye sal hy vir sy dienste 'n vergoeding ontvang wat tydens sy ampstermyn nie verhoog of verminder kan word nie. Voordat hy die pligte van sy departement aangaan, moet hy die volgende eed of bevestiging aflê: 'Ek sweer plegtig (of bevestig) dat ek die amp van president van die Verenigde State van Amerika getrou sal uitvoer Amerika. " Hy sal uit sy amp verwyder word weens beskuldiging deur die Huis van Verteenwoordigers en skuldigbevinding in die hooggeregshof aan verraad, omkoping of korrupsie. In die geval van sy verwydering soos voorheen, dood, bedanking of ongeskiktheid om die bevoegdhede en pligte van sy amp uit te voer, oefen die president van die senaat daardie bevoegdhede en pligte uit, totdat 'n ander president van die Verenigde State gekies is, of tot die gestremdheid van die president verwyder word.
 1. Die regterlike mag van die Verenigde State is gevestig in een hooggeregshof en in minderwaardige howe wat van tyd tot tyd van tyd tot tyd deur die wetgewer van die Verenigde State saamgestel word.
 2. Die regters van die hooggeregshof en van die minderwaardige howe sal hul ampte beklee tydens goeie gedrag. Op vaste tye ontvang hulle vir hul dienste 'n vergoeding wat nie verminder word tydens hul ampstermyn nie.
 3. Die jurisdiksie van die Hooggeregshof strek tot alle sake wat voortspruit uit wette wat deur die Wetgewer van die Verenigde State aangeneem is, tot alle sake wat Ambassadeurs, ander Ministers en Konsulse raak vir die verhoor van beskuldigings van amptenare van die Verenigde State in alle gevalle van Admiraliteit en maritieme jurisdiksie tot geskille tussen twee of meer state, (behalwe wat die gebied of jurisdiksie betref) tussen 'n staat en burgers van 'n ander staat, tussen burgers van verskillende state en tussen 'n staat of die burgers daarvan en buitelandse state, burgers of onderdane . In gevalle van beskuldiging, sake wat ambassadeurs, ander openbare ministers en konsulse raak, en dié waarin 'n staat 'n party moet wees, is hierdie jurisdiksie oorspronklik. In al die ander gevalle wat hierbo genoem word, word dit appèl aangeteken, met die uitsonderings en kragtens die regulasies wat die wetgewer bepaal. Die Wetgewer kan enige deel van die jurisdiksie hierbo (behalwe die verhoor van die president van die Verenigde State) op hierdie wyse en onder die beperkings wat hy van mening is, toewys aan die minderwaardige howe, wat dit van tyd tot tyd sal uitmaak.
 4. Die verhoor van alle kriminele oortredings (behalwe in gevalle van beskuldigings) vind plaas in die staat waar dit gepleeg word en word deur die jurie gedoen.
 5. Die vonnis, in gevalle van beskuldiging, strek nie verder nie as ontslag uit die amp en diskwalifikasie om 'n amp van eer, vertroue of wins onder die Verenigde State te beklee en te geniet. Maar die party wat skuldig bevind is, is nietemin aanspreeklik en onderhewig aan beskuldiging, verhoor, vonnis en straf volgens die wet.

Geen staat mag geld munt of markbriewe en vergelding toeken nie, en geen Verdrag, alliansie of konfederasie aangaan nie, en geen titel van adel verleen nie.

Geen staat mag sonder die toestemming van die wetgewer van die Verenigde State kredietbriewe afgee of iets anders maak as om 'n tender in te dien vir die betaling van skulde nie, geen heffings of heffings op invoer of troepe of oorlogskepe in tye van vrede hou nie sluit ook geen ooreenkoms aan of sluit 'n ooreenkoms aan met 'n ander staat, of met 'n vreemde mag nie, of voer 'n oorlog aan nie, tensy dit werklik deur vyande binnegeval word, of die gevaar van inval so dreigend is dat dit nie toelaat dat vertraging tot die wetgewer kom nie van die Verenigde State geraadpleeg kan word.

Die burgers van elke staat is geregtig op alle voorregte en immuniteite van burgers in die verskillende state.

Elke persoon wat aangekla word van verraad, misdryf of hoë oortreding in enige staat, wat van die gereg sal vlug en in 'n ander staat aangetref word, word op versoek van die uitvoerende gesag van die staat waaruit hy gevlug het, afgelewer en verwyder aan die staat wat die misdryf bevoeg is.

Daar word in elke staat volle vertroue gegee in die optrede van die wetgewers en aan die rekords en geregtelike verrigtinge van die howe en landdroste van elke ander staat.

Nuwe state wat wettig gestig of gestig is binne die grense van die Verenigde State, kan deur die wetgewer tot hierdie regering toegelaat word, maar tot sodanige toelating is toestemming van twee derdes van die lede wat in elke huis teenwoordig is, nodig. As 'n nuwe staat binne die grense van enige van die huidige state ontstaan, is toestemming van die wetgewers van sodanige state ook nodig vir die toelating daarvan. As toestemming gegee word, word die nuwe state op dieselfde voorwaardes as die oorspronklike state toegelaat. Maar die wetgewer kan met die nuwe state voorwaardes stel rakende die openbare skuld wat dan bestaan.

Die Verenigde State waarborg elke staat 'n Republikeinse regeringsvorm en beskerm elke staat teen buitelandse invalle en, op die toepassing van sy wetgewer, teen gesinsgeweld.

Op die toepassing van die Wetgewers van twee derdes van die State in die Unie, vir die wysiging van hierdie Grondwet, roep die Wetgewer van die Verenigde State 'n Konvensie vir die doel op.

Die lede van die wetgewers en die uitvoerende en geregtelike amptenare van die Verenigde State en van die verskillende state is verplig om hierdie grondwet te ondersteun.

Die bekragtiging van die konvensies van state sal voldoende wees om hierdie grondwet te organiseer.

Hierdie grondwet sal voor die goedkeuring van die Verenigde State in die kongres voorgelê word, en dit is die mening van hierdie konvensie dat dit daarna voorgelê moet word aan 'n gekose konvensie, op aanbeveling van die wetgewer, ten einde die bekragtiging van die sodanige Konvensie.

Om hierdie regering voor te stel, is die mening van hierdie konvensie dat elke goedkeurende konvensie die goedkeuring en bekragtiging daarvan aan die Verenigde State in kennis moet stel dat die kongres, na die instemming en bekragtiging van die konvensies van state, 'n dag, so vroeg as moontlik, en 'n plek aanstel vir die aanvang van verrigtinge ingevolge hierdie Grondwet dat die Wetgewers van die verskillende State na sodanige publikasie lede van die Senaat moet kies, en die verkiesing van lede van die Huis van Verteenwoordigers moet rig en dat die lede van die wetgewer moet vergader op die tyd en plek wat deur die kongres aangewys is, en moet, so gou as moontlik, na hul vergadering, die president van die Verenigde State kies en hierdie grondwet uitvoer. "


Somersonstilstand en argeologie

Daar word vermoed dat die oriëntasie van sommige argeologiese strukture antieke waarnemings van die somersonstilstand weerspieël.

Uit die oog op die Sfinx sak die son vierkantig tussen die Groot Piramides van Khufu en Khafre op die Giza -plato van Egipte op die somersonstilstand.

Argeoloë het lank gedebatteer oor die doel en gebruike van Stonehenge, 'n neolitiese megalietmonument in die suide van Engeland. Die plek is in lyn met die rigting van die sonsopkoms op die somersonstilstand.

Terwyl sommige teoretiseer dat Stonehenge die plek was van prehistoriese somersonstilstandrituele, is daar min argeologiese bewyse dat dit op hierdie manier gebruik is.Salida, Colorado-KANK hou 'n GRATIS Fly-In en Air Show op 26 Junie 2021. Almal is welkom. Hekke maak om 07:00 oop. Pannekoekontbyt om 08:00. Aerobatic Acts plus statiese uitstallings van vegters van die Tweede Wêreldoorlog, T-6. Gaan na geleentheid
26 Junie om 09:00 CDT- 27 Junie om 18:00 CDT- The Lake Superior Squadron sal by die Duluth Air Show wees. Kyk na ons stand, koop 'n paar LSS -goedere, of groet ons vrywilligers wat die Air Show help. As jy. Gaan na geleentheid

Maandag, 24 Augustus 2015

Hierdie datum is vasgelê in die herinneringe van baie handelaars. Die S & ampP 500 het om 1965.15 geopen en binne enkele minute tot 'n laagtepunt van 1867.01 gedaal, 'n daling van 5%. Die mark het intyds die grootste deel van die verlies teruggekry, maar teen die einde van die handelsaandele het dit weer gedaal en die dag 3,66% onder die ooppunt geëindig. Die S & ampP 500 word gevolg deur die SPDR S & ampP 500 (SPY) ETF.

Die verkoop is aangevuur deur 'n kombinasie van faktore. Die belangrikste katalisator vir die verkoop was dat die mark reeds op 20 en 21 Aug. Asiatiese markte open voor Amerikaanse markte, en Maandagoggend het die Chinese Sjanghai -saamgestelde indeks met 8,5%gedaal, wat handelaars op Amerikaanse markte laat trek het om hul bestellings te trek en die verkoopknoppie te druk. Met min aanbiedings het verkoopbestellings die aankoopbestelling oorweldig, wat die pryse laer laat styg het.

As gevolg van die gebrek aan aanbiedings, is baie aandele op die NYSE vertraag met die opening. Maar met sommige aandele wat handel dryf en ander nie, kon die billike waarde van ETF's en termynkontrakprodukte nie vasgestel word nie. Dit het verdere onrus veroorsaak, wat veroorsaak het dat handelaars in die eerste oomblikke van 24 Augustus meer verkoop en minder bie.

Met die aanvang van die handelsdag het meer handelaars die mark binnegekom en die pryse het gestabiliseer. Die S & ampP 500 het uiteindelik van die laagtepunt van 24 Augustus afgesak en 2015 om 2043,94 afgesluit.


Maandag 6 Augustus 1787 - Geskiedenis

DIE ATOMIESE BOMMERING VAN HIROSHIMA
(Hiroshima, Japan, 6 Augustus 1945)
Events & gt Dawn of the Atomic Era, 1945

 • Die oorlog begin sy laaste fase, 1945
 • Debat oor hoe om die bom te gebruik, laat lente 1945
 • Die Drie -eenheidstoets, 16 Julie 1945
 • Veiligheid en die Drie -eenheidstoets, Julie 1945
 • Evaluasies van Drie -eenheid, Julie 1945
 • Potsdam en die finale besluit om te bom, Julie 1945
 • Die atoombom van Hiroshima, 6 Augustus 1945
 • Die atoombom van Nagasaki, 9 Augustus 1945
 • Japan gee oor, 10-15 Augustus 1945
 • Die Manhattan-projek en die Tweede Wêreldoorlog, 1939-1945

In die vroeë oggendure van 6 Augustus 1945 word 'n B-29-bomwerper genoem Enola gay het van die eiland Tinian gestyg en noordwaarts noordweswaarts na Japan gery. Die primêre teiken van die bomwerper was die stad Hiroshima, geleë op die delta's van die suidwestelike Honshu -eiland wat na die binnelandse see kyk. Hiroshima het 'n burgerlike bevolking van byna 300 000 en was 'n belangrike militêre sentrum, met ongeveer 43,000 soldate.

Die bomwerper, onder leiding van die bevelvoerder van die 509th Composite Group, kolonel Paul Tibbets, het op 'n lae hoogte op 'n outomatiese vlieënier gevlieg voordat dit tot 31.000 voet geklim het toe dit die doelgebied bereik het. Omstreeks 08:15 Hiroshima -tyd het die Enola gay vrygestel & Little Boy, & quot sy 9.700-pond uraangeweer-tipe bom, oor die stad. Tibbets duik dadelik weg om die verwagte skokgolf te vermy. Drie en veertig sekondes later, 'n reuse ontploffing verlig die oggendhemel toe Little Boy 1,900 voet bokant die stad ontplof, direk oor 'n paradeveld waar soldate van die Japannese Tweede Leër besig was om kalisthenics te doen. Alhoewel dit al elf en 'n half myl ver was, het die Enola gay is geskok deur die ontploffing. Aanvanklik het Tibbets gedink hy neem flak. Na 'n sekonde skokgolf (van die grond af weerkaats) tref die vliegtuig, die bemanning kyk terug na Hiroshima. Die stad is weggesteek deur die aaklige wolk. . . kook, sampioen, vreeslik en ongelooflik lank, 'onthou Tibbets. Die opbrengs van die ontploffing is later op 15 kiloton geraam (die ekwivalent van 15 000 ton TNT).

Op die grond oomblikke voor die ontploffing was dit 'n kalm en sonnige Maandagoggend. 'N Waarskuwing van die lugaanval van vroeër die oggend is gestaak nadat slegs 'n eensame vliegtuig gesien is (die weervliegtuig), en teen 8:15 was die stad lewendig met aktiwiteite - soldate wat hul oggendkalistiek doen, pendelaars te voet of op fietse , groepe vroue en kinders wat buite werk om brandbane skoon te maak. Diegene wat die naaste aan die ontploffing was, het op slag gesterf, hul liggame het in swarttong verander. Nabye voëls bars in die lug in vlamme, en droë, brandbare materiale soos papier ontplof onmiddellik tot 6 400 voet van die grond af. Die wit lig het gedien as 'n reuse -gloeilamp wat die donker kledingpatrone op die vel (regs) en die skaduwees van liggame op die mure gebrand het. Oorlewendes in die buitelug naby die ontploffing beskryf gewoonlik 'n letterlik verblindende lig gekombineer met 'n skielike en oorweldigende golf hitte. (Die gevolge van bestraling is gewoonlik nie onmiddellik duidelik nie.) Die ontploffing golf het byna onmiddellik gevolg vir diegene wat naby was, en hulle dikwels uit hul voete geslaan. Diegene wat binne was, is gewoonlik ontslae van die flitswonde, maar vlieënde glas van gebreekte vensters het die meeste kamers gevul en almal behalwe die sterkste strukture het in duie gestort. Een seun is deur die vensters van sy huis en oorkant die straat geblaas toe die huis agter hom ineengestort het. Binne minute was 9 uit 10 mense wat 'n kilometer of minder van die grond af was, dood.

Mense wat verder van die ontploffingspunt af gekom het, het eers die flits en hitte beleef, en sekondes later gevolg deur 'n oorverdowende oplewing en die golf. Byna elke struktuur binne een kilometer van die grond zero is vernietig, en byna elke gebou binne drie myl is beskadig. Minder as 10 persent van die geboue in die stad het sonder enige skade oorleef, en die ontploffingsgolf het glas in die voorstede twaalf myl ver verpletter. Die mees algemene eerste Die reaksie van diegene wat binne myl was, selfs kilometers van die grond nul af, was dat hul gebou pas 'n regstreekse slag deur 'n bom gekry het. Klein ad hoc -reddingspartye het spoedig begin werk, maar ongeveer die helfte van die stad se bevolking is dood of beseer. In die gebiede wat die ernstigste geraak is, het niemand ernstig beseer nie. Die talle klein brande wat gelyktydig rondom die stad ontstaan ​​het, het gou saamgesmelt tot 'n groot vuurstorm, wat 'n uiters sterk wind veroorsaak het wat na die middel van die vuur gewaai het. Die vuurstorm het uiteindelik 4,4 vierkante kilometer van die stad verswelg en almal doodgemaak wat nie in die eerste minute na die aanval ontsnap het nie. Een na -oorlogse studie van die slagoffers van Hiroshima het bevind dat minder as 4,5 persent van die oorlewendes beenbreuke opgedoen het. Sulke beserings was nie ongewoon nie, maar die meeste wat nie kon loop nie, is deur die vuurstorm verswelg.

Selfs nadat die vlamme bedaar het, het verligting van buite stadig gekom. Ure na die aanval het die Japannese regering nie eers seker geweet wat gebeur het nie. Radio- en telegraafkommunikasie met Hiroshima het skielik om 08:16 geëindig, en vae berigte oor 'n groot ontploffing het begin intrek, maar die Japannese hoë bevel het geweet dat daar geen grootskaalse lugaanval oor die stad plaasgevind het nie. dat daar geen groot voorraad plofstof was nie. Uiteindelik is 'n Japannese personeelbeampte per vliegtuig gestuur om die stad van bo af te ondersoek, en terwyl hy nog byna 100 kilometer van die stad af was, het hy berig oor 'n groot rookwolk wat daaroor gehang het. Die eerste bevestiging van presies wat gebeur het, kom eers sestien uur later met die aankondiging van die bomaanval deur die Verenigde State. Uiteindelik het hulpverleners van buite die stad begin aankom en die situasie het ietwat gestabiliseer. Die krag in onbeskadigde gebiede van die stad is selfs op 7 Augustus herstel, met die beperkte treindiens die volgende dag. 'N Paar dae na die ontploffing het mediese personeel egter die eerste simptome begin herken stralingsiekte onder die oorlewendes. Binnekort het die sterftesyfer weer begin styg namate pasiënte wat blykbaar herstel het, aan hierdie vreemde nuwe siekte begin ly het. Sterftes as gevolg van stralingsiekte het eers drie tot vier weke na die aanvalle 'n hoogtepunt bereik en het eers sewe tot agt weke na die aanval afgeneem. Langdurige gesondheidsgevare wat verband hou met blootstelling aan bestraling, soos 'n groter risiko vir kanker, sal vir die res van die slagoffers se lewens voortduur, net soos die sielkundige gevolge van die aanval.

Niemand sal ooit met sekerheid weet hoeveel gesterf het as gevolg van die aanval op Hiroshima nie. Sowat 70 000 mense sterf waarskynlik as gevolg van aanvanklike ontploffing, hitte en stralingseffekte. Dit het ingesluit dat ongeveer twintig Amerikaanse vlieëniers as gevangenes in die stad aangehou is. Teen die einde van 1945, as gevolg van die langdurige gevolge van radioaktief uitval en ander gevolge, die dodetal van Hiroshima was waarskynlik meer as 100,000. Die totale sterftesyfer van vyf jaar kan 200 000 bereik of selfs oorskry, aangesien kanker en ander langtermyn-effekte posgevat het.

Om 11:00, 6 Augustus (Washington DC tyd), begin radiostasies 'n voorbereide verklaring van President Truman die Amerikaanse publiek meegedeel dat die Verenigde State 'n heeltemal nuwe soort bom op die Japanse stad Hiroshima laat val het - 'n & quotatomiese bom. & quot; Truman het gewaarsku dat indien Japan steeds weier om onvoorwaardelik oor te gee, soos die Potsdam -verklaring van 26 Julie sou die Verenigde State aanvullende teikens aanval met ewe verwoestende resultate. Twee dae later, op 8 Augustus, verklaar die Sowjetunie oorlog teen Japan en val die Japannese magte in Mantsjoerije aan, wat die Amerikaanse hoop beëindig dat die oorlog tot 'n einde sal kom voor Russiese toetrede tot die Stille Oseaan -teater. Teen 9 Augustus het Amerikaanse vliegtuie pamflette oor Japan versprei en sy mense in kennis gestel dat ons in besit is van die mees vernietigende plofstof wat die mens nog ooit bedink het. 'N Enkele van ons nuut ontwikkelde atoombomme is eintlik die ekwivalent in plofbare krag as wat 2 000 van ons reuse B-29's op 'n enkele missie kan doen. Dit is 'n wonderlike feit om na te dink en ons verseker u plegtig dat dit grimmig akkuraat is. Ons het pas begin om hierdie wapen teen u vaderland te gebruik. As u nog twyfel, moet u navraag doen oor wat met Hiroshima gebeur het toe net een atoombom op die stad geval het. plutonium -inploffingswapen met die bynaam & quotFat Man & quot (links) wat bestem was vir die stad Nagasaki.

 • Die oorlog begin sy laaste fase, 1945
 • Debat oor hoe om die bom te gebruik, laat lente 1945
 • Die Drie -eenheidstoets, 16 Julie 1945
 • Veiligheid en die Drie -eenheidstoets, Julie 1945
 • Evaluasies van Drie -eenheid, Julie 1945
 • Potsdam en die finale besluit om te bom, Julie 1945
 • Die atoombom van Hiroshima, 6 Augustus 1945
 • Die atoombom van Nagasaki, 9 Augustus 1945
 • Japan gee oor, 10-15 Augustus 1945
 • Die Manhattan-projek en die Tweede Wêreldoorlog, 1939-1945

Volgende


Hiroshima

Op 6 Augustus 1945 gooi die Verenigde State 'n atoombom op die stad Hiroshima. Die bom was bekend as "Little Boy", 'n bom van die uraangeweer wat met ongeveer dertien kiloton krag ontplof het. Ten tyde van die bomaanval was daar 280 000-290 000 burgerlikes sowel as 43 000 soldate in Hiroshima. Daar word vermoed dat tussen 90 000 en 166 000 mense aan die bom gesterf het in die tydperk van vier maande na die ontploffing. Die Amerikaanse departement van energie het beraam dat daar na vyf jaar moontlik 200 000 of meer sterftes as gevolg van die bomaanval was, terwyl die stad Hiroshima beraam het dat 237 000 mense direk of indirek dood is deur die bom se gevolge, insluitend brandwonde, stralingsiekte , en kanker.

Die bombardement op Hiroshima, kodenaam Operation Centerboard I, is op 4 Augustus 1945 deur Curtis LeMay goedgekeur. Die B-29-vliegtuig wat Little Boy van Tinian-eiland in die westelike Stille Oseaan na Hiroshima vervoer het, was bekend as die Enola Gay, nadat vlieënier Paul Tibbets 'ma. Saam met Tibbets was die vlieënier Robert Lewis, bombardier Tom Ferebee, navigator Theodore Van Kirk en stertskutter Robert Caron onder die ander aan boord van die Enola Gay. Hieronder is hul ooggetuieverslae van die eerste atoombom wat op Japan neergesit is.

Pilot Paul Tibbets: "Ons draai terug om na Hiroshima te kyk. Die stad is weggesteek deur die aaklige wolk. Kook, sampioen, vreeslik en ongelooflik lank. Niemand het 'n oomblik gepraat nie, toe praat almal.Ek onthou (copilot Robert) Lewis het my skouer gestamp en gesê: 'Kyk daarna! Kyk daarna! Kyk daarna! ' (Bombardier) Tom Ferebee wonder of radioaktiwiteit ons almal onvrugbaar sal maak. Lewis het gesê hy kan atomiese splitsing proe. Hy het gesê dit proe soos lood. "

Navigator Theodore Van Kirk onthou die skokgolwe van die ontploffing: "(Dit was) baie asof jy ooit op 'n asblik gesit het en iemand dit met 'n bofbalkolf geslaan het. Die vliegtuig het gestamp, dit het gespring en daar was 'n geluid soos 'n stuk Die van ons wat nogal oor Europa gevlieg het, het gedink dat dit 'n vliegtuigvuur was wat baie naby die vliegtuig ontplof het. " By die kyk na die atoomvuurbal: "Ek glo nie dat iemand ooit so 'n gesig sou verwag het nie. Waar ons twee minute tevore 'n helder stad gesien het, kon ons die stad nie meer sien nie. Ons kon rook en vure sien kruip teen die kante van die berge. "

Stertskutter Robert Caron: "Die sampioen self was 'n skouspelagtige gesig, 'n borrelende massa persgrys rook en jy kon sien dat dit 'n rooi kern bevat en alles brand binne. Toe ons verder wegkom, kon ons die onderkant van die sampioen sien en onder ons kon sien wat lyk soos 'n paar honderd voet laag puin en rook en wat het jy. Ek het brande op verskillende plekke sien opkom, soos vlamme wat op 'n bed steenkool opskiet. "

Ses kilometer onder die bemanning van die Enola Gay het die mense van Hiroshima wakker geword en voorberei op hul daaglikse roetines. Dit was 08:16 Tot op daardie stadium was die stad grootliks gespaar deur die reën van konvensionele lugbomaanvalle wat baie ander Japannese stede geteister het. Gerugte was groot waarom dit so was, van die feit dat baie inwoners van Hiroshima na die VSA geëmigreer het tot die vermeende teenwoordigheid van president Truman se ma in die gebied. Tog is baie burgers, insluitend skoolkinders, gewerf om voor te berei op toekomstige bombardemente deur huise af te breek om brandbane te skep, en baie mense het die oggend van 6 Augustus gewerk of voorberei om te werk. lugaanval sirenes het geklink toe 'n enkele B-29, die weervliegtuig vir die Little Boy-sending, Hiroshima genader het. 'N Radiouitsending kondig die aanblik van die Enola Gay aan, kort ná 08:00.

Die stad Hiroshima is deur die ontploffing vernietig. 70 000 van 76 000 geboue is beskadig of vernietig, en 48 000 daarvan is heeltemal verniel. Oorlewendes onthou die onbeskryflike en ongelooflike ervaring om te sien dat die stad nie meer bestaan ​​nie.

'N Professor in die geskiedenis van die kollege: "Ek het op Hikiyama -heuwel geklim en afgekyk. Ek het gesien dat Hiroshima verdwyn het. Ek was geskok oor die gesig. Wat ek toe gevoel het en nou nog voel, kan ek eenvoudig nie met woorde verduidelik nie. Natuurlik het ek daarna baie verskriklike tonele gesien - maar die ervaring, om af te kyk en niks oor te sien van Hiroshima nie, was so skokkend dat ek eenvoudig nie kan uitdruk wat ek gevoel het nie. Hiroshima bestaan ​​nie - dit was hoofsaaklik wat ek gesien het - Hiroshima bestaan ​​eenvoudig nie. "

Mediese dokter Michihiko Hachiya: "Niks het oorgebly nie, behalwe 'n paar geboue van gewapend beton. Vir hektaar en hektaar was die stad soos 'n woestyn behalwe vir verspreide stapels baksteen en dakpanne. Ek moes my betekenis van die woord vernietiging hersien of 'n ander woord kies om te beskryf wat ek verwoesting is dalk 'n beter woord, maar ek weet eintlik nie van 'n woord of woorde om die siening te beskryf nie. "

Skrywer Yoko Ota: "Ek het 'n brug bereik en gesien dat die Hiroshima -kasteel heeltemal op die grond gelykgemaak is, en my hart het geskud soos 'n groot golf. Die hartseer om oor die lyke van die geskiedenis te stap, druk op my hart."

Diegene wat naby die episentrum van die ontploffing was, is eenvoudig verdamp deur die intensiteit van die hitte. Een man laat net 'n donker skaduwee op die trappe van 'n bank terwyl hy sit. Die ma van Miyoko Osugi, 'n 13-jarige skoolmeisie wat op die brandweerpaadjies werk, het nooit haar lyk gevind nie, maar sy het wel 'n sandaal gekry. Die gebied wat deur Miyoko se voet bedek is, het lig gebly, terwyl die res daarvan deur die ontploffing verduister is.

Baie ander in Hiroshima, verder van die episentrum van Little Boy, het die aanvanklike ontploffing oorleef, maar is ernstig gewond, insluitend beserings en brandwonde oor 'n groot deel van hul liggaam. Onder hierdie mense was paniek en chaos welig toe hulle gesukkel het om kos en water, mediese hulp, vriende en familielede te vind en om te vlug vir die stormstorms wat baie woongebiede verswelg het.

Sommige oorlewendes het geen verwysingspunt gehad vir die absolute verwoesting van die bom nie, en het geglo dat hulle na 'n helse weergawe van die hiernamaals vervoer is. Dit lyk asof die wêrelde van lewendes en dooies bymekaarkom.

'N Protestantse predikant: "Die gevoel wat ek gehad het, was dat almal dood is. Die hele stad is verwoes. Ek het gedink dit was die einde van Hiroshima - van Japan - van die mensdom. Dit was God se oordeel oor die mens."

'N Sesjarige seuntjie: 'Naby die brug was daar baie dooie mense. Soms was daar mense wat na ons gekom het om 'n drankie te drink. self brand woedend. Die besonderhede en die tonele was net soos die hel. "

'N Sosioloog: "My onmiddellike gedagte was dat dit soos die hel was waarvan ek nog altyd gelees het. Ek het nog nooit iets gesien wat daaraan lyk nie, maar ek het gedink dat as daar 'n hel is, dit is dit - die Boeddhistiese hel, waar ons gedink het dat mense wat nie redding kon behaal nie, het altyd gegaan. En ek het my gedink dat al hierdie mense wat ek gesien het, in die hel was waarvan ek gelees het. "

'N Seun in die vyfde klas: "Ek het die gevoel gehad dat al die mense op die aarde doodgemaak is, en net ons vyf (sy gesin) het in 'n vreemde wêreld van die dooies agtergebly."

'N Kruidenier: "Die voorkoms van mense was. Wel, hulle het almal 'n vel wat deur brandwonde verduister is. Hulle het geen hare gehad nie, want hul hare was verbrand, en in 'n oogopslag kon jy nie sien of jy dit van voor of van agter af kyk nie. Baie van hulle gesterf langs die pad - ek kan my nog steeds in my gedagtes voorstel - soos wandelende spoke. Hulle het nie soos mense van hierdie wêreld gelyk nie. "

Baie mense het na sentrale plekke soos hospitale, parke en rivierbeddings gereis in 'n poging om hul pyn en ellende te verlig. Hierdie plekke het egter gou toneel van pyn en wanhoop geword, aangesien baie beseerde en sterwende mense opgedaag het en nie behoorlike sorg kon ontvang nie.

'N Meisie van die sesde klas: "Opgeblase lyke dryf in die sewe voorheen pragtige riviere wat die kinderlike plesier van die dogtertjie wreed stukkend slaan, die eienaardige reuk van brandende menslike vlees het oral in die Deltastad gestyg, wat verander het in 'n vermorsing van verskroeide aarde."

'N Veertienjarige seuntjie: "Die nag het aangebreek en ek kon baie stemme hoor huil en kreun van pyn en smeek om water. Iemand het uitgeroep: 'Verdomme! Oorlog martel soveel mense wat onskuldig is!' 'N Ander een het gesê:' Ek het seergekry! Gee my water! ' Hierdie persoon was so verbrand dat ons nie kon weet of dit 'n man of 'n vrou was nie. Die lug was rooi van vlamme. Dit brand asof 'n skroeiende hemel. "

Besoek Voices uit Japan vir meer getuienisse van oorlewendes.


Maandag 6 Augustus 1787 - Geskiedenis

P ainter, uitvinder en ingenieur, Robert Fulton was 'n man met vele talente. Hy het hartstogtelik geglo dat die ekonomiese toekoms van Amerika berus op die transformasie van sy talle waterweë in snelweë. Hy het die stoomboot nie uitgevind nie - reeds in 1787 het die Amerikaner John Fitch op 'n stoomboot op die Delaware -rivier gevaar. Fulton het sy plek in die geskiedenis behaal deur die eerste kommersieel suksesvolle stoomboot te vervaardig. Die sukses van Fulton het die gordyn vir die kommersiële ontwikkeling van die Amerikaanse waterweë, veral die Ohio en die Mississippi, verhoog.

Robert Fulton
uit 'n selfportret
In 1802 het Fulton 'n kontrak met Robert Livingstone aangegaan om 'n stoomboot te bou wat die Hudsonrivier sou dek. Livingstone het die regte op stoombootvaart op die waterweg. Teen Augustus 1807 was die boot van Fulton gereed vir 'n proeflopie van New York na Albany en terug.

Die middag van Maandag 17 Augustus is die vaartuig vasgemeer op die East River by Greenwich Village. Aan boord was Fulton, Livingston en talle avontuurlustige vriende wat die historiese reis wou onderneem. Die boot (genoem die Clermont volgens die geskiedenis, hoewel daar geen bewyse is dat Fulton hierdie naam gebruik het nie) was 'n vreemde vaartuig 150 voet lank en 13 voet breed en het 2 voet water getrek. Sy motor was haar enjin, 'n stoomketel wat vlam en rook geblaas het terwyl dit twee spaanwiele aan weerskante van die romp aangedryf het.

Om eenuur vertrek Fulton en begin sy reis na die geskiedenis. Probleme het sy kop byna onmiddellik laat sak toe die motor van die skip kort nadat hy die dok verlaat het, stilgehou het. Fulton het die probleem gou opgelos en die reis is hervat. Die boot het met 'n spoed van ongeveer 5 myl per uur die rivier opgevaar. Vier-en-twintig uur later arriveer die onverskrokke avonturiers by Robert Livingstone se herehuis 110 myl op die Hudson. Die reis eindig die volgende dag na 'n reis van 8 uur na Albany. Die volgende dag - Donderdag 20 Augustus - het Fulton 'n paar passasiers aangeneem en sy terugreis begin en weer by Livingston se herehuis gestop voordat hy die volgende dag na New York kon gaan.

Fulton het die gebeurtenis kort daarna in 'n brief aan 'n vriend beskryf. Ons sluit aan by sy rekening, aangesien die boot op die punt staan ​​om van die kooi in New York te vertrek:

"Die oomblik het aangebreek dat die boodskap gegee moet word vir die boot om te beweeg. My vriende was in groepe op die dek. Daar was angs gemeng met vrees onder hulle. Hulle was stil, hartseer en moeg. Ek lees niks in hul voorkoms nie maar 'n ramp, en het amper berou gekry oor my pogings. Ek kon duidelik herhaal hoor: 'Ek het vir jou gesê dit is so 'n dwase plan: ek wens ons was klaar daaruit.'

Ek het my op 'n perron verhef en die vergadering toegespreek. Ek het gesê dat ek nie weet wat die saak is nie, maar of dit sou wees

Die Clermont verby West Point
uit 'n kontemporêre illustrasie
stil wees en my 'n halfuur lank bederf, sou ek óf voortgaan óf die reis laat vaar vir daardie tyd. Hierdie kort uitstel is sonder beswaar toegegee. Ek het onder gegaan en die masjinerie ondersoek en gevind dat die oorsaak 'n effense wanaanpassing van sommige van die werk was. In 'n kort tydjie is dit ontwyk. Die boot is weer aan die gang gesit. Sy het verder gegaan. Almal was nog steeds ongelowig. Niemand was bereid om die bewyse van hul eie sintuie te vertrou nie "

Waarnemings van 'n passasier

'N Besoekende Fransman met die naam Michaux was een van slegs twee nuwe passasiers wat die moed bymekaargeskraap het om passasie te bespreek tydens die terugreis na New York. Vrees vir die ketel wat ontplof, het enige ander reisigers afgeskrik. Michaux beskryf sy reis in 'n brief aan 'n vriend:

'Die vaartuig het langs die kaai gelê: 'n plakkaat het aangekondig dat dit die volgende dag, maar 20 Augustus, na New York sou terugkeer en dat dit passasiers teen dieselfde prys as die seilvaartuie sou neem - drie dollar.

Die vrees vir die ontploffing van die ketel was so groot dat niemand, behalwe ek en my metgesel, dit durf waag het om na New York te gaan nie. Ons het op 20 Augustus in Albany opgehou in die teenwoordigheid van 'n groot aantal toeskouers. Kanselier Livingston, wat ons veronderstel was om een ​​van die voorstanders te wees van hierdie nuwe manier om riviere te navigeer, was die enigste vreemdeling wat by ons was: hy het die boot in die namiddag gestop om na sy landhuis te gaan, wat aan die linkeroewer van die rivier was. Van elke punt op die rivier waarvandaan die boot, wat deur die rook van die skoorsteen aangekondig is, gesien kon word, het ons die inwoners sien versamel dat hulle met hul sakdoeke gewaai het en vir Fulton geswaai het, wie se gang hulle waarskynlik opgemerk het toe hy die rivier bestyg. "

Verwysings:
Die ooggetuieverslae verskyn in: Sutcliffe, Alice Crary, Robert Fulton and the "Clermont" (1909) Flexner, James Thomas Steamboats Come True (1978) Sale, Kirkpatrick, Robert Fulton and the American Dream (2001).


Kyk die video: Сигизмунд II Август (Augustus 2022).