Artikels

Federal Trade Commission [26 September 1914] - Geskiedenis

Federal Trade Commission [26 September 1914] - GeskiedenisWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

('N Wet om 'n federale handelskommissie op te stel, om sy bevoegdhede en pligte en vir ander doeleindes te definieer)

Of dit nou uitgevaardig is. ., Dat 'n kommissie hiermee gestig en gestig word, bekend as die Federale Handelskommissie (hierna die kommissie genoem), wat bestaan ​​uit vyf kommissarisse, wat deur die President aangestel word deur en met advies en toestemming van die Senaat.

Nie meer as drie van die kommissarisse is lede van dieselfde politieke party nie. Die eerste aangestelde kommissarisse bly in hul ampte vir onderskeidelik drie, vier, vyf, ses en sewe jaar vanaf die datum van inwerkingtreding van hierdie wet, die termyn van elkeen wat deur die president aangewys word, maar hul opvolgers word aangestel vir 'n tydperk van sewe jaar. .. Die kommissie kies 'n voorsitter uit sy eie lidmaatskap. Geen kommissaris mag enige ander besigheid, beroep of diens doen nie. Enige kommissaris kan deur die president verwyder word weens ondoeltreffendheid, pligsversuim of wangedrag in die amp. 'N Vakature in die kommissie benadeel nie die reg van die oorblywende kommissarisse om al die bevoegdhede van die kommissie uit te oefen nie.

SEK. 3. Dat die Buro vir Korporasies en die ampte van Kommissaris en Adjunk -Kommissaris van Korporasies sal ophou bestaan ​​na die organisasie van die kommissie en die verkiesing van sy voorsitter; en alle hangende ondersoeke en verrigtinge van die Buro van Korporasies word deur die kommissie voortgesit ....

Die hoofkantoor van die kommissie is in die stad Washington, maar dit kan op enige ander plek vergader en al sy bevoegdhede uitoefen. Die kommissie kan, deur een of meer van sy lede, of deur die eksaminatore wat dit aanwys, enige ondersoek na sy pligte in enige deel van die Verenigde State vervolg.

SEK. 5. Dat onbillike mededingingsmetodes hiermee onwettig verklaar word.

Die kommissie word hiermee bemagtig en gelas om te verhoed dat persone, vennootskappe of korporasies, behalwe banke, en gewone diensverskaffers onderhewig aan die wette om handel te reguleer, onbillike mededingingsmetodes in die handel gebruik.

Elke keer as die kommissie rede het om aan te neem dat so 'n persoon, vennootskap of korporasie 'n onbillike metode van mededinging in die handel gebruik of gebruik het, en as dit aan die kommissie blyk dat 'n prosedure deur hom ten opsigte daarvan belang van die publiek, sal dit 'n klag met betrekking tot die aanklagte van die persoon, vennootskap of korporasie aan die persoon rig, en 'n kennisgewing van 'n verhoor op 'n dag en op 'n plek daarin, ten minste dertig dae na die diens van genoemde klagte. Die persoon, vennootskap of korporasie waaroor daar gekla word, het die reg om op die vasgestelde tyd en tyd te verskyn en aan te toon waarom 'n bevel nie deur die kommissie ingedien moet word nie, wat vereis dat sodanige persoon, vennootskap of korporasie ophou om die oortreding van die wet wat in genoemde klagte aangevoer word. Enige persoon, vennootskap of korporasie kan aansoek doen, en na goeie redes kan die kommissie hom toelaat om tussenbeide te tree en deur die advokaat of persoonlik in die proses verskyn. Die getuienis in so 'n prosedure word tot skriftelik teruggebring en by die kantoor van die kommissie ingedien. As die kommissie na so 'n verhoor van mening is dat die betrokke mededingingsmetode deur hierdie wet verbied is, moet dit skriftelik 'n verslag opstel waarin sy bevindinge oor die feite uiteengesit word, en dit moet uitreik en laat 'n bevel aan sodanige persoon, vennootskap of korporasie gegee dat die persoon, vennootskap of korporasie moet ophou om die kompetisie te beëindig ...

As sodanige persoon, vennootskap of korporasie versuim of nalaat om sodanige bevel van die kommissie te gehoorsaam terwyl dieselfde geld, kan die kommissie by die rondgaande hof van appèl van die Verenigde State aansoek doen, binne enige kring waar die betrokke mededingingsmetode is gebruik of waar sodanige persoon, vennootskap of korporasie woonagtig is of sake doen vir die handhawing van sy bevel, en moet 'n afskrif van die volledige rekord in die proses sertifiseer en by sy aansoek indien, insluitend al die getuienis wat geneem is en die verslag en bevel van die kommissie. By sodanige indiening van die aansoek en die transkripsie, moet die hof kennis gee dat die vennootskap of die korporasie daarvan kennis gee, en dan sal die bevoegdheid van die proses en die vraag daarin bepaal word, en die bevoegdheid hê om die pleitstukke in te dien en in te gaan. , getuienis en verrigtinge uiteengesit in sodanige transkripsie 'n bevel wat die bevel van die kommissie bevestig, wysig of tersyde stel. Die bevindings van die kommissie ten opsigte van die feite, as dit deur getuienis ondersteun word, is afdoende. As een van die partye by die hof aansoek doen om verlof om bykomende getuienis aan te bring, en aan die bevrediging van die hof toon dat sodanige bykomende getuienis wesenlik is en dat daar redelike gronde was vir die versuim om sodanige getuienis in die verrigtinge voor die kommissie aan te voer, die hof kan beveel dat sodanige bykomende getuienis voor die kommissie geneem moet word en op die verhoor op sodanige wyse en op die voorwaardes as wat die hof mag ag, voorgelê word. Die kommissie kan sy bevindings ten opsigte van die feite wysig of nuwe bevindings maak op grond van die bykomende bewyse, en dit sal sodanige gewysigde of nuwe bevindings indien, wat, indien ondersteun deur getuienis, afdoende is, en die aanbeveling daarvan, indien enige, vir die wysiging of tersydestelling van die oorspronklike bevel, met die terugvoering van sodanige bykomende bewyse. Die uitspraak en die beslissing van die hof is finaal, behalwe dat dieselfde deur die Hooggeregshof op sertiorari hersien kan word, soos bepaal in artikel tweehonderd en veertig van die Regskode.

Elke party wat deur die kommissie se bevel vereis word om op te hou en nie meer van die mededingingsmetode gebruik nie, kan 'n hersiening van die bevel in die appèlhof kry deur 'n skriftelike versoekskrif by die hof in te dien waarin gebid word dat die bevel van die kommissie tersyde gestel word. .... Die bevoegdheid van die rondgaande hof van appèlle van die Verenigde State om bevele van die kommissie af te dwing, tersyde te stel of te wysig, is eksklusief.

Sodanige verrigtinge in die rondgaande hof van voorrang geniet voorrang bo ander sake wat daarin hangende is, en word in alle opsigte bespoedig. Geen bevel van die kommissie of uitspraak van die hof om dit af te dwing, mag op enige wyse enige persoon, vennootskap of korporasie van enige aanspreeklikheid ingevolge die antitrustwette onthef of vrystel nie. :. .

SEK. 6. Dat die kommissie ook mag het

(a) Om inligting te versamel en saam te stel oor en van tyd tot tyd ondersoek te instel na die organisasie, sake, optrede, praktyke en bestuur van enige korporasie wat handel dryf, behalwe banke en gewone diensverskaffers onderhewig aan die wet om handel te reguleer, en sy verband met ander korporasies en met individue, verenigings en vennootskappe.

(b) Om deur algemene of spesiale bevele te vereis dat ondernemings wat handel dryf, behalwe banke, en gewone diensverskaffers onderhewig aan die Wet, handel of 'n klas daarvan, of een van hulle, onderskeidelik moet registreer by die kommissie in sodanige vorm as wat die kommissie jaarlikse of spesiale, of beide jaarlikse en spesiale, verslae of antwoorde skriftelik op spesifieke vrae kan voorskryf, en aan die kommissie die nodige inligting verstrek oor die organisasie, besigheid, gedrag, praktyke, bestuur en met betrekking tot ander korporasies, vennootskappe en individue van die onderskeie korporasies wat sodanige verslae of antwoorde skriftelik indien ....

(c) wanneer 'n finale besluit teen 'n verweerde korporasie ingedien is in 'n saak wat die Verenigde State aanhangig gemaak het om enige oortreding van die antitrustwette te voorkom en te beperk, om op eie inisiatief ondersoek in te stel na die wyse waarop die besluit uitgevoer of uitgevoer word, en op aansoek van die Prokureur -generaal is dit sy plig om sodanige ondersoek te doen. Dit sal 'n verslag aan die prokureur -generaal stuur wat sy bevindings en aanbevelings bevat as gevolg van so 'n ondersoek, en die verslag sal na goeddunke van die kommissie openbaar gemaak word.

(d) Op opdrag van die president of die kongres om die feite oor enige beweerde oortredings van die antitrustwette deur enige korporasie te ondersoek en daaroor verslag te doen.

(e) Na die aansoek van die Prokureur -generaal om ondersoek in te stel en aanbevelings te maak vir die heraanpassing van die onderneming van enige korporasie wat beweer dat hy die antitrustwette oortree, sodat die korporasie daarna sy organisasie, bestuur en sake kan handhaaf ooreenkomstig met wet ..

(f) om van tyd tot tyd sodanige gedeeltes van die inligting wat deur hom verkry is, openbaar te maak, behalwe handelsgeheime en name van kliënte, wat dit in die openbare belang wenslik ag; en om jaarliks ​​en spesiale verslae aan die kongres te maak en daarmee aanbevelings vir addisionele wetgewing voor te lê; en om voorsiening te maak vir die publikasie van sy verslae en besluite in die vorm en wyse wat die beste aangepas kan word vir openbare inligting en gebruik.

(g) van tyd tot tyd korporasies te klassifiseer en reëls en regulasies te maak met die oog op die uitvoering van die bepalings van hierdie wet.

(h) Om van tyd tot tyd handelstoestande in en met die buiteland te ondersoek waar verenigings, kombinasies of praktyke van vervaardigers, handelaars of handelaars of ander toestande die buitelandse handel van die Verenigde State kan beïnvloed en verslag te doen aan die kongres daaroor, met aanbevelings wat hy raadsaam ag.

SEK. 8. Dat die verskillende departemente en buro's van die regering op versoek van die kommissie alle rekords, papiere en inligting in hul besit moet verstrek met betrekking tot enige korporasie onderhewig aan enige van die bepalings van hierdie wet, en sal van tyd tot tyd die amptenare en werknemers aan die kommissie bekend maak soos hy mag opdrag gee.

SEK. 9. Dat die kommissie of sy behoorlik gemagtigde agent of agente vir die doeleindes van hierdie wet te alle redelike tye toegang het tot die ondersoek, en die reg om enige dokumentêre bewyse van 'n korporasie wat ondersoek of teëgestaan ​​word, te kopieer ; en die kommissie het die bevoegdheid om deur dagvaarding die bywoning en getuienis van getuies te eis en die verskaffing van al die dokumentêre getuienis met betrekking tot enige aangeleentheid wat ondersoek word.

Sodanige bywoning van getuies en die vervaardiging van sodanige dokumentêre bewyse kan van enige plek in die Verenigde State, op enige aangewese plek van verhoor, vereis word. En in geval van ongehoorsaamheid aan 'n dagvaarding kan die kommissie die hulp van enige hof van die Verenigde State beroep om die bywoning en getuienis van getuies en die verskaffing van dokumentêre getuienis.

Niemand mag verskoon word om by te woon en te getuig of om dokumentêre getuienis voor die kommissie te lewer of in gehoorsaamheid aan die dagvaarding van die kommissie op grond of om die rede dat die getuienis of getuienis, dokumentêr of andersins, wat van hom vereis word, geneig is tot kriminele hom of onderwerp hom aan 'n boete of verbeuring. Maar geen natuurlike persoon mag vervolg of onderworpe wees aan enige boete of verbeuring vir of weens enige transaksie, aangeleentheid of saak waaroor hy kan getuig, of getuienis lewer, dokumentêr of andersins, voor die kommissie in gehoorsaamheid aan 'n dagvaarding uitgereik deur dit: Met dien verstande dat geen natuurlike persoon wat so getuig, vrygestel is van vervolging en straf vir meineed gepleeg in die getuienis nie.

SEK. II. Niks in hierdie wet mag uitgelê word om die handhawing van die bepalings van die antitrustwette of die wette om handel te reguleer, te verhinder of in te meng nie, en ook mag niks in die wet uitgelê word om die genoemde antitrustwette te verander, te wysig of te herroep nie, of die wette om handel of enige deel daarvan of dele daarvan te reguleer.

Goedgekeur, 26 September, 19I4.


Wet op die Federale Handelskommissie

Ons redakteurs gaan na wat u ingedien het, en bepaal of hulle die artikel moet hersien.

Wet op die Federal Trade Commission (FTCA), federale wetgewing wat in 1914 in die Verenigde State aangeneem is om die Federal Trade Commission (FTC) op te stel en om die Amerikaanse regering 'n volledige aanvulling van regsinstrumente te gee om teen mededinging, onregverdige en bedrieglike praktyke op die mark te gebruik. Die wet is dus bedoel om twee verwante doelwitte te bereik: billike mededinging tussen besighede en beskerming van verbruikers teen bedrieglike sakepraktyke. Vir hierdie doel het die wet die FTC die reg gegee om die bepalings van die Sherman Antitrust Act van 1890 en die Clayton Antitrust Act van 1914 af te dwing, en dit het spesifiek die gebruik van misleidende of valse advertensies belet. Die wet is in die loop van meer as 'n eeu talle kere gewysig om die gesag van die FTC uit te brei en sy missie by nuwe nywerhede aan te pas.

Anders as die Sherman- en Clayton -dade, laat die FTCA 'n beskuldigde toe om 'n toestemmingsooreenkoms met die FTC aan te gaan waarin die party nie skuld erken nie, maar instem om in die toekoms nooit betrokke te raak by die twyfelagtige gedrag nie. Die FTCA gee die FTC ook die bevoegdheid om bevele tot stilstand te bring, wat deur 'n versoekskrif by 'n Amerikaanse appèlhof toegepas kan word. Versuim deur 'n verweerde party om op te tree in ooreenstemming met die toestemmingsbesluit of ophou-en-stop-bevel kan onder meer tot minagting en kriminele verwysing na die Amerikaanse departement van justisie (DOJ) lei. In sommige omstandighede kan die FTC 'n kriminele verwysing na die DOJ rig sonder om eers 'n regulatoriese aksie te onderneem of 'n siviele geding teen die verweerde party aanhangig te maak. Dit kan gebeur as die FTC van mening is dat die gedrag so ernstig is dat dit nie regulerende optrede regverdig nie, of as die verweerde party besluit om nie met die FTC saam te werk nie.

Hierdie artikel is onlangs hersien en bygewerk deur Brian Duignan, senior redakteur.


FTC BUREAUS

Die FTC word bestuur deur 'n kommissie van vyf lede. Elke kommissaris word deur die president aangestel vir 'n termyn van sewe jaar met advies en toestemming van die senaat. Die kommissie moet ten minste drie politieke partye verteenwoordig en die president kies uit sy geledere een kommissaris om voorsitter te wees. Die voorsitter stel 'n uitvoerende direkteur aan met die toestemming van die volle kommissie; die uitvoerende direkteur is verantwoordelik vir die algemene personeelbedrywighede.

Drie buro's van die FTC interpreteer en handhaaf jurisdiksionele wetgewing: die Buro vir Verbruikersbeskerming, die Buro vir Mededinging en die Buro vir Ekonomie.

Buro vir Verbruikersbeskerming

Die Buro vir Verbruikersbeskerming moet die verbruiker beskerm teen onregverdige, bedrieglike en bedrieglike praktyke. Dit handhaaf wette en regulasies van die kongres van verbruikers wat deur die Kommissie uitgereik is. Om sy verskillende verantwoordelikhede na te kom, raak die Buro dikwels betrokke by federale litigasie, verbruikers- en besigheidsopvoeding, en doen dit verskillende ondersoeke onder sy jurisdiksie. Die Buro het afdelings van advertensies, bemarkingspraktyke, krediet en handhawing.

Mededingingsburo

Die FTC se Buro vir Mededinging is verantwoordelik vir antitrustaktiwiteite en ondersoeke rakende handelsbeperking. Die Buro vir Mededinging werk saam met die Antitrust -afdeling van die Amerikaanse departement van justisie, maar terwyl die departement van justisie konsentreer op kriminele oortredings, behandel die Buro vir mededinging die tegniese en siviele aspekte van mededinging op die mark.

Buro vir Ekonomie

Die Buro vir Ekonomie voorspel en ontleed die ekonomiese impak van FTC -aktiwiteite, veral omdat hierdie aktiwiteite betrekking het op mededinging, tussenstatelike handel en verbruikerswelstand. Die Buro verskaf aan die Kongres en die Uitvoerende Tak die resultate van sy ondersoeke en onderneem namens hulle spesiale studies.


Inhoud

Na die besluite van die Hooggeregshof teen Standard Oil en American Tobacco in Mei 1911, is die eerste weergawe van 'n wetsontwerp om 'n kommissie vir die regulering van interstaatlike handel op 25 Januarie 1912 deur die kongreslid van die Oklahoma, Dick Thompson Morgan, ingestel. Hy sal op 21 Februarie 1912 die eerste toespraak op die vloer van die Huis lewer waarin die stigting daarvan gepleit word. Hoewel die aanvanklike wetsontwerp nie geslaag het nie, het die vrae oor trusts en antitrust die 1912 -verkiesing oorheers. [7] Die meeste politieke partyplatforms in 1912 het die oprigting van 'n federale handelskommissie onderskryf met sy regulerende bevoegdhede in die hande van 'n administratiewe raad, as 'n alternatief vir funksies wat voorheen en noodwendig so stadig deur die howe uitgeoefen is. [8] [9]

Met die presidentsverkiesing van 1912 wat ten gunste van die Demokrate en Woodrow Wilson beslis is, het Morgan tydens die spesiale sitting van April 1913 'n effens gewysigde weergawe van sy wetsontwerp heringestel. Die nasionale debat het uitgeloop op Wilson se ondertekening van die FTC -wet op 26 September 1914, met bykomende strenger regulasies in die Clayton Antitrust Act drie weke later. Die nuwe Federale Handelskommissie sal die personeel en pligte van die Buro vir Korporasies, wat voorheen in 1903 onder die Departement van Handel en Arbeid gestig is, absorbeer. Die FTC kan ook 'onbillike mededingingsmetodes' uitdaag en die Clayton -wet se meer spesifieke verbod op sekere pryse afdwing. diskriminasie, vertikale reëlings, aaneengeslote direktorate en verkryging van aandele. [7]

Lid Politieke party Ingesweer Vervaldatum*
Rebecca Slaughter Demokraties 2 Mei 2018 26 September 2022
Christine Wilson Republikein 26 September 2018 26 September 2025
Noah Joshua Phillips Republikein 2 Mei 2018 26 September 2023
Rohit Chopra Demokraties 2 Mei 2018 26 September 2019
Lina Khan (voorsitter) Demokraties Junie 2021 26 September 2024

Kort nadat die Amerikaanse senaat haar as kommissaris bevestig het, tik president Biden haar om as voorsitter van die kommissie te dien [10]

 • Die FTC -wet stel kommissarisse in staat om in hul posisie te bly nadat hul termyn verstryk het, totdat 'n plaasvervanger aangestel is.

Lys van voormalige stoele Edit

Lys van voormalige kommissarisse Edit

Dit is 'n onlangse lys van voormalige kommissarisse, wat in 1949 begin: [11]

Kommissarisse Jare
John J. Carson 1949 – 1953
Stephen J. Spingarn 1950 – 1953
Caspar Weinberger 31 Desember 1969 - 6 Augustus 1970
Philip Elman 21 April 1961 - 18 Oktober 1970
Miles Kirkpatrick 14 September 1970 - 20 Februarie 1973
Everette MacIntyre 26 September 1961 - 30 Augustus 1973
Mary Gardner Jones 29 Oktober 1964 - 2 November 1973
David J. Dennison Jr. 18 Oktober 1970 - 31 Desember 1973
Mayo J. Thompson 8 Julie 1973 - 26 September 1975
Lewis A. Engman 20 Februarie 1973 - 31 Desember 1975
Calvin J. Collier 24 Maart 1976 - 31 Desember 1977
Stephen A. Nye 5 Mei 1974 - 5 Mei 1978
Elizabeth Hanford Dole 4 Desember 1973 - 9 Maart 1979
Paul Rand Dixon 21 Maart 1961 - 25 September 1981
David A. Clanton 26 Augustus 1975 - 14 Oktober 1983
Michael Pertschuk 21 April 1977 - 15 Oktober 1984
George W. Douglas 27 Desember 1982 - 18 September 1985
James C. Miller III 30 September 1981 - 5 Oktober 1985
Patricia P. Bailey 29 Oktober 1979 - 15 Mei 1988
Margo Machol 29 November 1988 - 24 Oktober 1989 [afspraak]
Daniel Oliver 21 April 1986 - 10 Augustus 1989
Terry Calvani 18 November 1983 - 25 September 1990
Andrew Strenio 17 Maart 1986 - 15 Julie 1991
Deborah K. Owen 25 Oktober 1989 - 26 Augustus 1994
Dennis A. Yao 16 Julie 1991 - 31 Augustus 1994
Christine A. Varney 17 Oktober 1994 - 5 Augustus 1997
Janet D. Steiger 11 Augustus 1989 - 28 September 1997
Roscoe B. Starek III 19 November 1990 - 18 Desember 1997
Mary L. Azcuenaga 27 November 1984 - 3 Junie 1998
Robert Pitofsky 29 Junie 1978 - 30 April 1981 en 11 April 1995 - 31 Mei 2001
Sheila F. Anthony 30 September 1997 - 1 Augustus 2003
Timothy Muris 4 Junie 2001 - 15 Augustus 2004
Mozelle W. Thompson 17 Desember 1997 - 31 Augustus 2004
Orson Swindle 18 Desember 1997 - 30 Junie 2005
Thomas B. Leary 17 November 1999 - 31 Desember 2005
Deborah Platt Majoras 16 Augustus 2004 - 29 Maart 2008
Pamela Jones -hawe 4 Augustus 2003 - 6 April 2010
William Kovacic 4 Januarie 2006 - 3 Oktober 2011
J. Thomas Rosch 5 Januarie 2006 - September 2012
Jon Leibowitz 2 Maart 2009 - 7 Maart 2013
Joshua D. Wright 11 Januarie 2013 - 24 Augustus 2015
Julie Brill 6 April 2010 - 31 Maart 2016
Edith Ramirez 5 April 2010 - 10 Februarie 2017
Terrell McSweeny 28 April 2014 - 27 April 2018
Joseph Simons 1 Mei 2018 - 29 Januarie 2021

Buro vir Verbruikersbeskerming Wysig

Die mandaat van die Buro vir Verbruikersbeskerming is om verbruikers te beskerm teen onregverdige of misleidende handelinge of praktyke in die handel. Met die skriftelike toestemming van die Kommissie handhaaf Buro -prokureurs federale wette wat verband hou met verbruikersaangeleenthede en reëls wat deur die FTC uitgevaardig is. Sy funksies sluit in ondersoeke, handhawingsaksies en verbruikers- en besigheidsopvoeding. Die belangrikste aspekte van hierdie buro is: advertensies en bemarking, finansiële produkte en praktyke, telemarketingbedrog, privaatheid en identiteitsbeskerming, ens. Die buro is ook verantwoordelik vir die United States National Do Not Call Registry.

Ingevolge die FTC -wet het die kommissie in die meeste gevalle die bevoegdheid om sy optrede by die federale hof deur sy eie prokureurs te bring. In sommige verbruikersbeskermingsaangeleenthede verskyn die FTC saam met, of ondersteun dit, die Amerikaanse departement van justisie.

Buro vir mededinging Redigeer

Die Buro vir Mededinging is die afdeling van die FTC wat belas is met die uitskakeling en voorkoming van "mededingingsmededingende" sakepraktyke. Dit word bereik deur die toepassing van antitrustwette, hersiening van voorgestelde samesmeltings en ondersoek na ander nie-samesmeltingspraktyke wat mededinging kan benadeel. Sulke nie-samesmeltingspraktyke sluit in horisontale beperkings, met betrekking tot ooreenkomste tussen direkte mededingers, en vertikale beperkings, wat ooreenkomste tussen ondernemings op verskillende vlakke in dieselfde bedryf (soos verskaffers en kommersiële kopers) behels.

Die FTC deel die handhawing van antitrustwette met die Departement van Justisie. Alhoewel die FTC verantwoordelik is vir die burgerlike handhawing van antitrustwette, het die Antitrust -afdeling van die Departement van Justisie die bevoegdheid om burgerlike en kriminele stappe in antitrustsake te voer.

Buro vir Ekonomie Redigeer

Die Buro vir Ekonomie is gestig om die Buro vir Mededinging en Verbruikersbeskerming te ondersteun deur kundige kennis te verstrek wat verband hou met die ekonomiese gevolge van die FTC se wetgewing en werking.

Ander buro's Redigeer

 • Die FTC beskik oor 'n kantoor vir tegnologiese navorsing en ondersoek om dit te help met tegnologieverwante handhawingsaksies. [12]
 • Die FTC kies in die algemeen sy hooftegnoloog uit rekenaarwetenskaplike akademici en bekende praktisyns. [13] Die rol is voorheen vervul deur Steven K. Bellovin, Lorrie Cranor, Edward Felten, Ashkan Soltani en Latanya Sweeney.
 • Die FTC hou ook 'n akademiese inwoningsprogram aan en nooi vooraanstaande regsgeleerdes om 'n jaar lank as senior beleidsadviseur by die FTC aan te sluit. Die rol word beklee deur Tim Wu in 2011, [14] Paul Ohm in 2012, [15] en Andrea M. Matwyshyn in 2014. [16]

Die FTC ondersoek kwessies wat berig word deur verslae van verbruikers en besighede, kennisgewings voor samesmelting, kongresnavrae of berigte in die media. Hierdie kwessies sluit byvoorbeeld vals advertensies en ander vorme van bedrog in. FTC -ondersoeke kan betrekking hê op 'n enkele onderneming of 'n hele bedryf. As die resultate van die ondersoek onwettige optrede aan die lig bring, kan die FTC deur middel van 'n toestemmingsbevel vrywillige nakoming deur die oortredende onderneming versoek, 'n administratiewe klag indien of federale litigasie begin. Gedurende die regulerende aktiwiteite is die FTC gemagtig om rekords te versamel, maar nie inspeksies ter plaatse nie. [17] : 23

Tradisioneel word 'n administratiewe klag voor 'n onafhanklike regter van die administratiewe reg (ALJ) aangehoor, met FTC -personeel wat as aanklaers optree. Die saak word hersien De novo deur die volledige FTC -kommissie wat dan appèl aangeteken kan word na die Amerikaanse appèlhof en uiteindelik na die hooggeregshof.

Ingevolge die FTC -wet behou die federale howe hul tradisionele bevoegdheid om billike verligting uit te reik, insluitend die aanstelling van ontvangers, monitors, die oplegging van bates om te verhoed dat fondse verval, onmiddellike toegang tot sakepersele om bewyse te bewaar en ander verligting insluitend finansiële openbaarmakings en versnelde ontdekking. In talle gevalle gebruik die FTC hierdie gesag om ernstige verbruikersbedrog of bedrog te bekamp. Boonop het die FTC beslissingsbevoegdheid om bekommernisse rakende die praktyk in die hele bedryf aan te spreek. Reëls wat onder hierdie gesag afgekondig is, staan ​​bekend as Handelsreëls.

In die middel van die negentigerjare het die FTC die konsep van bedrogspul bekendgestel waar die agentskap en sy federale, staats- en plaaslike vennote gelyktydige regsaksies teen verskeie telebemarkingsbedrogteikens ingestel het. Die eerste sweepsoperasie was Projek Telesweep [18] in Julie 1995, wat 100 swendelary vir sakegeleenthede in die wiele gery het.

In 1984 het die FTC begin met die regulering van die begrafnisonderneming om verbruikers teen misleidende praktyke te beskerm. Die FTC -begrafnisreël vereis dat begrafnisondernemings aan alle kliënte (en potensiële kliënte) 'n algemene pryslys (GPL) moet gee, spesifiek 'n uiteensetting van goedere en dienste in die begrafnisbedryf, soos gedefinieer deur die FTC, en 'n lys van hul pryse. [20] Volgens die wet moet die GPL aan alle individue aangebied word wat vra, en niemand mag 'n skriftelike, bewaarbare afskrif van die GPL geweier word nie. In 1996 het die FTC die Funeral Rule Offenders Program (FROP) ingestel, waarvolgens 'begrafnisondernemings 'n vrywillige betaling aan die Amerikaanse tesourie of 'n gepaste staatsfonds betaal vir 'n bedrag wat minder is as wat waarskynlik verwag sou word indien die Kommissie toestemming sou instel om burgerlike boetes. Boonop neem die begrafnisondernemings deel aan die NFDA-nakomingsprogram, wat 'n hersiening van die pryslyste, opleiding van die personeel op die perseel en opvolgtoetse en sertifisering oor die nakoming van die begrafnisreël insluit. " [19]

Een van die belangrikste fokuspunte van die Federal Trade Commission is identiteitsdiefstal. Die FTC dien as 'n federale bewaarplek vir individuele verbruikersklagtes oor identiteitsdiefstal. Alhoewel die FTC nie individuele klagtes oplos nie, gebruik dit die saamgestelde inligting om te bepaal waar federale stappe gedoen kan word. Die klagvorm is aanlyn of telefonies beskikbaar (1-877-ID-DIEFSTAL).

Die FTC is al geruime tyd betrokke by die toesig oor die aanlyn -advertensiebedryf en die praktyk van gedragsgerigtheid. In 2011 het die FTC 'n "Do Not Track" -meganisme voorgestel om internetgebruikers in staat te stel om hul optrede teiken.

Die FTC, tesame met die Environmental Protection Agency en die departement van justisie, bemagtig ook derde party-ondernemings om 'n mate van regulatoriese toesig te onderneem, bv. die FTC vereis dat ander energiemaatskappye buitelandse olieplatformoperateurs ondersoek. [21]: 4

In 2013 het die FTC 'n omvattende hersiening van sy Green Guides uitgereik, wat standaarde vir omgewingsbemarking uiteensit. [22]

In die hooggeregshofsaak van 2021 in die Verenigde State, AMG Capital Management, LLC v. FTC, het die Hof eenparig bevind dat die FTC nie mag het onder 15 U.S.C. § 13b van die FTC -wet, gewysig in 1973, om billike verligting in die howe te soek, slegs op veroordeling. [23]

Artikel 5 van die Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 45 verleen die FTC die bevoegdheid om misleidende handelspraktyke te ondersoek en te voorkom. Die statuut verklaar dat "onbillike mededingingsmetodes in of handel wat affekteer, en onbillike of bedrieglike optrede of praktyke in of wat handel dryf, hiermee onwettig verklaar word." [24] Onregverdigheid en bedrog teenoor verbruikers verteenwoordig twee verskillende areas van handhawing en gesag van FTC. Die FTC het ook gesag oor onbillike mededingingsmetodes tussen besighede. [25]

Misleidingspraktyke Redigeer

In 'n brief aan die voorsitter van die huiskomitee oor energie en handel, het die FTC die elemente van misleiding gevalle omskryf. Eerstens, "moet daar 'n voorstelling, weglating of praktyk wees wat die verbruiker waarskynlik kan mislei." [26] In die geval van weglatings oorweeg die Kommissie die geïmpliseerde voorstellings wat die verbruiker verstaan. 'N Misleidende weglating vind plaas wanneer inligting nie bekend gemaak word om redelike verbruikersverwagtinge reg te stel nie. [26] Tweedens ondersoek die Kommissie die praktyk vanuit die oogpunt van 'n redelike verbruiker wat deur die praktyk geteiken word. Uiteindelik moet die voorstelling of weglating 'n wesenlike weergawe wees - dit is 'n verandering wat verbruikersgedrag sou verander het. [26]

Dot Com -openbaarmakingsgids Redigeer

In sy Dot Com -openbaarmakingsgids [27] het die FTC gesê dat "openbaarmakings wat nodig is om misleiding te voorkom of om inligting aan verbruikers te verskaf, duidelik en opvallend aangebied moet word." [27] Die FTC stel 'n aantal verskillende faktore voor wat kan help bepaal of die inligting 'duidelik en opvallend' is, insluitend maar nie beperk nie tot:

 • die plasing van die openbaarmaking in 'n advertensie en die nabyheid op die eis dat dit kwalifiseer,
 • die prominensie van die bekendmaking,
 • of items in ander dele van die advertensie aandag aftrek uit die bekendmaking,
 • of die advertensie so lank is dat die bekendmaking daarvan moet wees herhaal,
 • of die openbaarmaking in klankboodskappe voldoende is volume en kadens en visuele onthullings verskyn voldoende duur, en
 • of die taal van die openbaarmaking is verstaanbaar aan die beoogde gehoor. [27]

Die "sleutel is egter die algehele netto indruk." [27]

Cyberspace.com -saak wysig

In F.T.C. v. Cyberspace.com [28] die FTC het bevind dat die stuur van e -pos aan verbruikers e -pos wat blykbaar 'n tjek van $ 3,50 was, aan die verbruiker verbonde aan 'n faktuur bedrieglik was toe die inbetaling van die tjek 'n ooreenkoms was om 'n maandelikse fooi vir internettoegang te betaal. Die klein agterkant van die tjek het die bestaan ​​van hierdie ooreenkoms aan die verbruiker bekend gemaak. Die FTC het tot die gevolgtrekking gekom dat die praktyk misleidend was vir redelike verbruikers, veral omdat daar bewyse was dat minder as een persent van die 225 000 individue en besighede wat vir die internetdiens betaal is, werklik aangemeld het. [28]

Gateway Learning case Wysig

In In re Gateway Learning Corp. die FTC beweer dat Gateway onregverdige en bedrieglike handelspraktyke gepleeg het deur terugwerkende veranderinge aan sy privaatheidsbeleid aan te bring sonder om kliënte daarvan in kennis te stel en deur sy eie privaatheidsbeleid te skend deur kliëntinligting te verkoop toe hy gesê het dat dit nie sou gebeur nie. [29] Gateway het die klagte besleg deur 'n toestemmingsbesluit aan te gaan met die FTC wat vereis dat hy 'n paar winste moes oorgee en beperkings op Gateway geplaas het vir die volgende 20 jaar. [30]

Sears Holdings -saak Edit

In In die saak van Sears Holdings Management Corp., het die FTC beweer dat 'n navorsingsprogrammatuur wat deur Sears verskaf is, bedrieglik was omdat dit inligting versamel het oor byna alle aanlyngedrag, 'n feit wat slegs in 'n wettige verklaring bekendgemaak is, binne die eindgebruikerslisensieooreenkoms. [31]

Loot Boxes in Computer and Video Games as Gambling Edit

In November 2018 by request of US Senator Maggie Hassan, the FTC decided to investigate whether paid-for loot boxes, virtual items with random benefits in certain video games, were a form of gambling. [32] [33] [34] [35]

Money Now Funding / Cash4Businesses case Edit

In September 2013, a federal court closed an elusive business opportunity scheme on the request of the FTC, namely "Money Now Funding"/"Cash4Businesses". [36] The FTC alleged that the defendants misrepresented potential earnings, violated the National Do Not Call Register, and violated the FTC's Business Opportunity Rule in preventing a fair consumer evaluation of the business. [37] This was one of the first definitive actions taken by any regulator against a company engaging in transaction laundering, where almost US$6 million were processed illicitly. [38] [39]

In December 2018, two defendants, Nikolas Mihilli and Dynasty Merchants, LLC, settled with the FTC. [40] They were banned from processing credit card transactions but a monetary judgment of $5.8 million was suspended due to the defendants’ inability to pay.

OMICS Publishing Group case Edit

In 2016, the FTC launched action against the OMICS Publishing Group — "OMICS Group Inc., a Nevada corporation, also doing business as OMICS Publishing Group, iMEDPub LLC, a Delaware corporation, Conference Series LLC, a Delaware corporation, and Srinubabu Gedela" [41] — for producing predatory journals [42] and organising predatory conferences. This action, partly in response to on-going pressure from the academic community, [43] is the first action taken by the FTC against an academic journal publisher. [44] The complaint alleges that the defendants have been "deceiving academics and researchers about the nature of its publications and hiding publication fees ranging from hundreds to thousands of dollars" [45] and notes that "OMICS regularly advertises conferences featuring academic experts who were never scheduled to appear in order to attract registrants" [43] and that attendees "spend hundreds or thousands of dollars on registration fees and travel costs to attend these scientific conferences." [45] Manuscripts are also sometimes held hostage, with OMICS refusing to allow submissions to be withdrawn and thereby preventing resubmission to another journal for consideration. [44] Jeffrey Beall has described OMICS as the worst-of-the-worst amongst the predatory publishers. [43] [46] In November 2017, a federal court in the District of Nevada granted a preliminary injunction that

"prohibits the defendants from making misrepresentations regarding their academic journals and conferences, including that specific persons are editors of their journals or have agreed to participate in their conferences. It also prohibits the defendants from falsely representing that their journals engage in peer review, that their journals are included in any academic journal indexing service, or any measurement of the extent to which their journals are cited. It also requires that the defendants clearly and conspicuously disclose all costs associated with submitting or publishing articles in their journals." [47]

Unfair practices Edit

Courts have identified three main factors that must be considered in consumer unfairness cases: (1) whether the practice injures consumers (2) whether the practice violates established public policy and (3) whether it is unethical or unscrupulous. [25]

FTC activities in the healthcare industry Edit

In addition to prospective analysis of the effects of mergers and acquisitions, the FTC has recently resorted to retrospective analysis and monitoring of consolidated hospitals. [48] Thus, it also uses retroactive data to demonstrate that some hospital mergers and acquisitions are hurting consumers, particularly in terms of higher prices. [48] Here are some recent examples of the FTC's success in blocking or unwinding of hospital consolidations or affiliations:


Historical Events on September 26

  Golden Bull of Sicily certified hereditary royal title in Bohemia for Přemyslid dynasty Battle of Maritsa: Serbia-Turkey Sultan Bajezid I beheads hundreds of crusaders Brussels Brabants/Limburgse audit-office established Frances Drake completes circumnavigation of the world, sailing into Plymouth aboard the Golden Hind Sweden & Poland signs Peace of Altmark Peter Stuyvesant recaptures Dutch Ft Casimir from Swedish in Delaware

Great Plague of London

1665 Height of the Great Plague of London as 7,165 people die throughout the previous week

Drivers of death carts in London would go street-to-street extolling people to "bring out your dead" at the height of the London plague outbreak in 1665

Parthenon

1687 Acropolis in Athens attacked by Venetian army trying to eject Turks, damaging the Parthenon

  City council of Amsterdam votes to support William of Orange's invasion of England, which became the Glorious Revolution France, Spain & Sardinia sign anti-German covenant

Contract of Rente

1738 Scottish philosopher David Hume enters into a contract to publish the first two volumes of his seminal work "A Treatise of Human Nature" with John Noon in London

Gebeurtenis van Rente

1771 Denis Diderot's "Le Fils Naturel" premieres in Paris

Gebeurtenis van Rente

1777 British General William Howe occupies Philadelphia during American Revolution

  Fayette County, Pennsylvania created Britain & France sign trade agreement 4th US Postmaster General: Samuel Osgood of Mass takes office

Gebeurtenis van Rente

1789 Thomas Jefferson appointed 1st US Secretary of State John Jay becomes 1st US Chief Justice

Gebeurtenis van Rente

1792 Marc-David Lasource begins accusing Maximilien Robespierre of wanting a dictatorship for France

  A new Act of Succession is adopted by the Riksdag of the Estates and Jean Baptiste Bernadotte becomes heir to the Swedish throne. Russia, Prussia and Austria sign the Holy Alliance

Gebeurtenis van Rente

1815 Charles Maurice de Talleyrand-Périgord resigns as Prime Minister of France

  Kapiolani defies Pele (Hawaiian volcano goddess) & lives Robert Montgomery Bird's play "The Gladiator" premieres in NYC Gaetano Donizetti's opera "Lucia di Lammermoor" premieres in Naples British Open Men's Golf, Prestwick GC: Tom Morris Sr. beats Willie Park Sr. by 4 strokes British Open Men's Golf, Prestwick GC: Tom Morris Sr. wins 4th title beats rival Willie Park Sr. by 2 strokes at 46, Morris remains oldest Open champion The first Shriners Temple (called Mecca) was established in New York City. 1st Grand International Rifle match held 1st Belgian parachute jump (Glorieux) Suriname army shoots on British-Indian contract workers, 7 killed

Gebeurtenis van Rente

1892 1st public appearance of John Philip Sousa's band (NJ)

  Italian general Oreste Baratieri lands in Massawa, Eritrea Victor Herbert and Harry Smith's operetta "The Fortune Teller" premieres at Wallack's Theater in New York City Boer General Botha fails to capture Fort Itala in Natal Great Britain annexes the Ashanti Kingdom and places it under the governor of the Gold Coast (Ghana) Charles Kleins "Music Master" premieres in NYC Earl Grey is named British governor-general of Canada GB Shaw's "How He Lied to Her Husband" premieres in NYC Pitts Lefty Leifield no-hits Phillies, 8-0 in 6 inning game New Zealand and Newfoundland each become dominions within the British Empire Ed Ruelbach becomes the first person to pitch a doubleheader shutout in major league baseball Federal Trade Commission formed to regulate interstate commerce Germans arrest A Max, mayor of Brussels Bishop speak against Catholics in trade unions British assault on Menin-street, France Beginning of the Meuse-Argonne Offensive, more than 1 million American soldiers in the largest and most costly offensive of WWI Yankee Ruth hits HRs 57 & 58 to beat Indians 8-7

Gebeurtenis van Rente

1923 Gustav Stresemann government ends resistance against occupiers in Ruhrgebied

  The Commonwealth Conference is held in London, where Britain recognizes the right of the Dominions to make treaties with foreign powers

PGA Championship

1925 PGA Championship Men's Golf, Olympia Fields CC: Defending champion Walter Hagen defeats Bill Mehlhorn, 6 & 5 in the final 3rd PGA crown overall, and 7th of his 11 major titles

  Italian sub "Sebastiano Veniero" lost off Sicily with 54 dead JB Fagan's "And So to Bed" premieres in London Shortest double header, Yanks lose 6-1 in 72 minutes & lose again 6-2 in 55 minutes to Browns. Yanks had already clinched pennant St James Theater (Erlanger) opens at 246 W 44th St NYC John Schrober becomes chancellor of Austria Sidney Kingsley's "Men in White" premieres in NYC British liner Queen Mary is launched

'I Have Heard The Voice of Adolf Hitler . . . '

1938 Adolf Hitler issues ultimatum to Czech government, demanding Sudenten Land

  German seaplane shoots KLM-aircraft (1 killed) Luftwaffe bombs Spitfire factory in Woolston, Southampton for second time, 30 killed Japanese troops attack French Indo-China Soviet forces occupy Estonia World War II: Battle of Arnhem ends in Allied failure as German forces link up on both sides of the Lower Rhine river and mop up last British resistance All old Dutch banknotes declared invalid

Histories Publikasie

1946 1st edition of Tintin (Kuifje), publishes until June 1993

  Happy Chandler announces Ford & Gillette to sponsor World Series Boston Braves win 1st NL championship since 1914

Hollywoodland

1949 Groundbreaking ceremony for the Hollywood sign in Hollywood, Los Angeles old Hollywoodland sign torn down, reconstruction of a replacement begins with just Hollywood

  Because of forest fire in Br Columbia, blue moon appears in England Phils pitcher Jim Konstanty makes record 71st appearance of year UN troops in Korean War recapture South Korean capital of Seoul Prof Youngblood demonstrates artificial heart in Paris Yanks clinch 4th straight & 19th AL pennant, beating A's 5-2 Shortstop Billy Hunter smashes final home run in St Louis Browns history during a 6-3 loss to Chicago WS at Busch Stadium franchise moves to Baltimore next season KERO TV channel 23 in Bakersfield, CA (CBS/NBC) begins broadcasting Polish government fires/imprisons Cardinal Wyszynski US & Spain sign defense treaty (4 US bases in Spain) Japanese ferry boat Toya Maru sinks in Strait of Tsugaru during a typhoon, 1,153 people die KODE TV channel 12 in Joplin, MO (ABC) begins broadcasting KUTV TV channel 2 in Salt Lake City, UT (NBC) begins broadcasting WANE TV channel 15 in Fort Wayne, IN (CBS) begins broadcasting WCAX TV channel 3 in Burlington, VT (CBS) begins broadcasting A's defeats Yanks 8-6 in last game franchise will play in Philadelphia

Gebeurtenis van Rente

1954 Yogi Berra plays his only game at 3rd & Mickey Mantle plays shortstop

  NY Stock Exchange worst price decline since 1929 Bernstein and Stephen Sondheim's musical "West Side Story" premieres at the Winter Garden Theater in NYC

Verkiesing van belang

1957 Dag Hammarskjöld re-elected secretary-general of UN


Agtergrond

During the Progressive Era, there was an effort to regulate monopolies through antitrust laws. In 1890, Congress passed the Sherman Act, which forbade “[e]very contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations,” and made it illegal “to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations.” Questions about the Sherman Act that were raised in the 1911 U.S. Supreme Court cases Standard Oil Co. v United States en United States v. American Tobacco Co. made antitrust laws central to the 1912 election. This issue led in part to President Woodrow Wilson's election. Α ]

In 1913, during his first year in office, Wilson created the Bureau of Corporations, which was tasked with investigating monopolistic business practices. Then, in 1914, with the backing of Wilson, the Federal Trade Commission Act created the Federal Trade Commission. The Senate approved the FTCA on September 8, 1914, by a vote of 43-5. The House approved the bill by voice vote on September 10, 1914. The commission was launched in March 1915. The FTC replaced the Bureau of Corporations, which was created under President Theodore Roosevelt, and expanded its authority. Α ]


On This Day: September 26

On Sept. 26, 1960, the first televised debate between presidential candidates took place in Chicago as Republican Richard M. Nixon and Democrat John F. Kennedy squared off.

On Sept. 26, 1897, Paul VI, Pope of the Roman Catholic Church from 1963 to 1978, was born. Following his death on Aug. 6, 1978, his obituary appeared in The Times.

On Sept. 26, 1960, the first televised debate between presidential candidates took place in Chicago as Republican Richard M. Nixon and Democrat John F. Kennedy squared off.

Op hierdie datum

1789 Thomas Jefferson was appointed America&aposs first secretary of state and John Jay the first chief justice.
1888 Poet T.S. Eliot was born in St. Louis, Mo.
1898 Composer George Gershwin was born in Brooklyn, New York.
1914 The Federal Trade Commission was established.
1950 United Nations troops recaptured the South Korean capital of Seoul from the North Koreans.
1957 The musical "West Side Story" opened on Broadway.
1969 The album "Abbey Road" by the Beatles was released.
1986 William H. Rehnquist was sworn in as the 16th chief justice of the United States, while Antonin Scalia joined the Supreme Court as an associate justice.
2000 Slobodan Milosevic conceded that his challenger, Vojislav Kostunica, had finished first in Yugoslavia&aposs presidential election. Milosevic declared a runoff, a move that prompted mass protests leading to his ouster.
2005 Army Pfc. Lynndie England was convicted by a military jury on six counts stemming from the Abu Ghraib prison abuse scandal.
2005 International weapons inspectors announced the Irish Republican Army&aposs full disarmament.
2007 Myanmar began a violent crackdown on protests, beating and dragging away dozens of monks.

Historiese verjaarsdae

Paul VI 9/26/1897 - 8/6/1978 Italian pope of the Roman Catholic Church (1963-78).Go to obituary »

Woodrow Wilson creates Federal Trade Commission, Sept. 26, 1914

On this day in 1914, President Woodrow Wilson signed legislation creating a bipartisan five-member body, to be known as the Federal Trade Commission, empowered to issue cease-and-desist orders to large corporations to curb unfair trade practices. The Senate had approved the bill on Sept. 8 by a 43-5 vote and the House followed suit on Sept. 10 by a voice vote.

Wilson saw the commission as a necessary tool to combat trusts, a political feature of what historians have come to call the Progressive Era. At the time, trust-busting efforts enjoyed wide bipartisan support. The first bill to establish such a commission was introduced on Jan. 12, 1912, by Rep. Dick Thompson Morgan (R-Okla.). He also made the first speech on the House floor urging its adoption on Feb. 21, 1912, and introduced an amended version of the bill in 1913.

The five commissioners are nominated by the president and subject to Senate confirmation. Under the FTC Act, no more than three commissioners may be from the same political party. Each commissioner’s term of office is seven years. The terms are staggered so that normally in a given year no more than one commissioner’s term expires.

As noted on the commission’s website, “Over the years, Congress passed additional laws giving the agency greater authority to police anticompetitive practices. In 1938, Congress passed a broad prohibition against “unfair and deceptive acts or practices. Since then, the commission also has been directed to administer a wide variety of other consumer protection laws, including the Telemarketing Sales Rule, the Pay-Per-Call Rule and the Equal Credit Opportunity Act.”


Federal Trade Commission

When the Federal Trade Commission was created in 1914, its purpose was to prevent unfair methods of competition in commerce, particularly those practiced by the Trusts. Since then, Congress has passed additional laws giving the agency greater authority to police anti-competitive practices. In 1938, Congress passed a broad prohibition against "unfair and deceptive acts or practices." Since that time, the Commission also has been authorized to administer a wide range of other consumer protection laws, including the Telemarketing Sales Rule and the Pay-Per-Call Rule as well as the Equal Credit Opportunity Act. In 1975, Congress gave the FTC authority to adopt industry-wide trade regulation rules.

The passage of the Federal Trade Commission Act was one of the major pieces of progressive legislation during the administration of Woodrow Wilson, although it should be noted that a Republican congressman from Oklahoma, Dick Thompson, made the first speech in favor of a Federal Trade Commission and the 1912 Republican National platform also supported it.

The FTC was authorized to enforce the provisions of the Clayton Antitrust Act as well as those of the FTC Act itself.