Artikels

2 Mei 2014 Dag 103 van die sesde jaar - Geskiedenis

2 Mei 2014 Dag 103 van die sesde jaar - GeskiedenisWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

09:55 DIE PRESIDENT hou 'n bilaterale vergadering met kanselier Merkel; DIE VICE PRESIDENT woon ook by

Ovaal kantoor


11:40 DIE PRESIDENT en kanselier Merkel hou 'n gesamentlike perskonferensie

Roostuin


12:45 PM DIE PRESIDENT hou 'n werksmiddagete saam met kanselier Merkel en die amptelike Amerikaanse en amptelike Duitse afvaardigings; DIE VICE PRESIDENT woon ook by

Kabinet Kamer


15:50 vergader die PRESIDENT met AAPI Business and Faith Leaders om te praat oor Commonsense Immigration Reform

Roosevelt -kamer


Boek III – Diensvoorwaardes

Art. 82. Dekking. Die bepalings van hierdie titel is van toepassing op werknemers in alle ondernemings en ondernemings, hetsy vir wins of nie, maar nie vir staatsamptenare, bestuurspersoneel, veldpersoneel, lede van die familie van die werkgewer wat van hom afhanklik is vir hulp, huishulpe, persone in die persoonlike diens van 'n ander, en werkers wat betaal word deur die resultate soos bepaal deur die Sekretaris van Arbeid in toepaslike regulasies.

Soos hierin gebruik, verwys “bestuursmedewerkers ” na diegene wie se primêre plig bestaan ​​uit die bestuur van die onderneming waarin hulle werksaam is, of 'n afdeling of onderafdeling daarvan, en na ander beamptes of lede van die bestuurspersoneel.

Veldpersoneel ” verwys na nie-landbou-werknemers wat gereeld hul pligte verrig buite die hoofkantoor of takkantoor van die werkgewer en wie se werklike werksure in die veld nie met redelike sekerheid bepaal kan word nie.

Art. 83. Gewone werksure. Die normale werksure van enige werknemer mag nie agt (8) uur per dag oorskry nie.

Gesondheidspersoneel in stede en munisipaliteite met 'n bevolking van minstens een miljoen (1 000 000) of in hospitale en klinieke met 'n slaapplek van minstens honderd (100), hou agt (8) uur per dag, vyf (5) dae per week, uitgesluit tyd vir etes, behalwe waar die noodsaaklikheid van die diens vereis dat sodanige personeel ses (6) dae of agt en veertig (48) uur werk, in welke geval hulle geregtig is op 'n bykomende vergoeding van minstens dertig persent (30%) van hul gewone loon vir werk op die sesde dag. Vir die doeleindes van hierdie artikel sluit gesondheidspersoneel inwonende dokters, verpleegsters, voedingkundiges, dieetkundiges, aptekers, maatskaplike werkers, laboratoriumtegnici, paramediese tegnici, sielkundiges, vroedvroue, versorgers en alle ander hospitaal- of kliniekpersoneel.

Art. 84. Ure gewerk. Ure moet insluit (a) alle tye waartydens 'n werknemer op diens of op 'n voorgeskrewe werkplek moet wees en (b) alle tye waartydens 'n werknemer gely word of toegelaat word om te werk.

Rusperiodes van korte duur gedurende werksure word as gewerk ure gereken.

Art. 85. Maaltye. Onderhewig aan die voorskrifte wat die Sekretaris van Arbeid voorskryf, is dit elke werkgewer se plig om sy werknemers nie minder nie as sestig (60) minute verlof vir hul gewone maaltye te gee.

Art. 86. Nagskof differensiaal. Elke werknemer moet 'n nagskofverskil van ten minste tien persent (10%) van sy gewone loon betaal word vir elke uur werk wat tussen tienuur in die aand en sesuur in die oggend verrig word.

Art. 87. Oortydwerk. Werk mag verby agt (8) uur per dag verrig word op voorwaarde dat die werknemer betaal word vir die oortydwerk, 'n bykomende vergoeding gelykstaande aan sy gewone loon plus minstens vyf-en-twintig persent (25%) daarvan. Vir werk wat langer as agt uur op 'n vakansie- of rusdag verrig word, word 'n bykomende vergoeding betaal wat gelykstaande is aan die koers van die eerste agt uur op 'n vakansie- of rusdag plus minstens dertig persent (30%) daarvan.

Art. 88. Oortyds word nie deur oortyd verreken nie. Oortydse werk op 'n spesifieke dag word nie op 'n ander dag verreken deur oortydwerk nie. Toestemming wat aan die werknemer gegee word om op 'n ander dag van die week met verlof te gaan, sal die werkgewer nie vrystel van die betaling van die bykomende vergoeding wat in hierdie hoofstuk vereis word nie.

Art. 89. Nood oortyd werk. Enige werknemer kan deur die werkgewer vereis word om oortydwerk te verrig in een van die volgende gevalle:

 1. As die land in oorlog is of as 'n ander nasionale of plaaslike noodtoestand deur die Nasionale Vergadering of die uitvoerende hoof verklaar is
 2. As dit nodig is om lewensverlies of eiendom te voorkom of in die geval van dreigende gevaar vir die openbare veiligheid as gevolg van 'n werklike of dreigende noodgeval in die omgewing wat veroorsaak word deur ernstige ongelukke, brand, vloed, tifoon, aardbewing, epidemie of ander ramp of ramp
 3. As daar dringend werk aan masjiene, installasies of toerusting gedoen moet word om ernstige verlies of skade aan die werkgewer of 'n ander oorsaak van soortgelyke aard te vermy
 4. As die werk nodig is om verlies of skade aan bederfbare goedere te voorkom en
 5. Waar die voltooiing of voortsetting van die werk voor die agtste uur begin is, nodig is om ernstige belemmering of benadeling van die besigheid of bedrywighede van die werkgewer te voorkom.

Aan elke werknemer wat ingevolge hierdie artikel oortyd moet werk, word die bykomende vergoeding betaal wat in hierdie hoofstuk vereis word.

Art. 90. Berekening van bykomende vergoeding. Vir die berekening van oortyd en ander bykomende vergoeding soos vereis in hierdie hoofstuk, sal die “ gewone loon ” van 'n werknemer slegs die kontantloon insluit, sonder aftrekking weens die fasiliteite wat die werkgewer voorsien.

Hoofstuk II
WEEKLIKE RUSPERIODE

Art. 91. Reg op weeklikse rusdag.

 1. Dit is die plig van elke werkgewer, of dit nou winsgewend is of nie, om elkeen van sy werknemers 'n rusperiode van minstens vier en twintig (24) opeenvolgende ure na elke ses (6) opeenvolgende normale werksdae te gee.
 2. Die werkgewer bepaal en skeduleer die weeklikse rusdag van sy werknemers onderhewig aan kollektiewe bedingingsooreenkoms en aan die reëls en regulasies wat die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming mag bepaal. Die werkgewer respekteer egter die voorkeur van werknemers ten opsigte van hul weeklikse rusdag wanneer hierdie voorkeur op godsdienstige gronde berus.

Art. 92. Wanneer werkgewer op 'n rusdag werk kan vereis. Die werkgewer kan van sy werknemers vereis om op enige dag te werk:

 1. In geval van werklike of dreigende noodgevalle wat veroorsaak word deur ernstige ongelukke, brand, vloed, tifoon, aardbewing, epidemie of ander ramp of ramp om lewensverlies en eiendom te voorkom, of dreigende gevaar vir openbare veiligheid
 2. In die geval van dringende werk aan die masjinerie, toerusting of installasie, om ernstige verlies te voorkom wat die werkgewer andersins sou ly
 3. In die geval van abnormale druk op die werk as gevolg van spesiale omstandighede, waar van die werkgewer gewoonlik nie verwag kan word om ander maatreëls te tref nie
 4. Om verlies of skade aan bederfbare goedere te voorkom
 5. As die aard van die werk deurlopende bedrywighede vereis en die stilstand van die werk kan lei tot onherstelbare besering of verlies vir die werkgewer en
 6. Onder ander omstandighede analoog of soortgelyk aan die voorafgaande soos bepaal deur die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming.

Art. 93. Vergoeding vir rus-, Sondag- of vakansiewerk.

 1. As 'n werknemer op sy geskeduleerde rusdag toegelaat of toegelaat word om te werk, word 'n bykomende vergoeding van minstens dertig persent (30%) van sy gewone loon betaal. 'N Werknemer is slegs geregtig op sodanige bykomende vergoeding vir werk wat op Sondag verrig word wanneer dit sy vasgestelde rusdag is.
 2. As die aard van die werk van die werknemer sodanig is dat hy geen gewone werksdae het nie en geen gereelde rusdae kan geskeduleer word nie, word 'n bykomende vergoeding van minstens dertig persent (30%) van sy gewone loon betaal vir werk wat op Sondae en vakansiedae.
 3. Vir werk op 'n spesiale vakansie word 'n bykomende vergoeding van ten minste dertig persent (30%) van die gewone loon van die werknemer betaal. As sodanige vakansiewerk op die werknemer se geskeduleerde rusdag val, is hy geregtig op 'n bykomende vergoeding van minstens vyftig persent (50%) van sy gewone loon.
 4. Indien die kollektiewe bedingingsooreenkoms of ander toepaslike dienskontrak die betaling van 'n hoër premiebetaling bepaal as wat kragtens hierdie artikel voorgeskryf word, betaal die werkgewer die hoër tarief.

Hoofstuk III
VAKANSIES, SERVICE AANSPRINGBLADE EN DIENSKOSTE

Art. 94. Reg op vakansiegeld.

 1. Elke werknemer word gedurende gewone vakansies sy gewone daaglikse loon betaal, behalwe in kleinhandel- en diensinstellings wat gereeld minder as tien (10) werkers in diens het
 2. Die werkgewer kan van 'n werknemer vereis om op enige vakansie te werk, maar die werknemer moet 'n vergoeding betaal wat gelyk is aan twee keer sy normale tarief en
 3. Soos dit in hierdie artikel gebruik word, bevat “Vakansie ”: Oujaarsdag, Oude Donderdag, Goeie Vrydag, die negende April, die eerste Mei, die twaalfde Junie, die vierde Julie, die dertigste November, die twintig -vyfde en dertigste van Desember en die dag wat deur die wet bepaal is vir die hou van 'n algemene verkiesing.

Art. 95. Reg op aansporingsverlof tot diens.

 1. Elke werknemer wat ten minste een jaar diens gelewer het, is geregtig op 'n jaarlikse diensaansporingsverlof van vyf dae met betaling.
 2. Hierdie bepaling is nie van toepassing op diegene wat reeds die voordele hierin geniet nie, diegene wat vakansieverlof geniet met 'n loon van minstens vyf dae en diegene wat in ondernemings werksaam is wat gereeld minder as tien werknemers in diens het of in ondernemings wat deur die sekretaris van Arbeid en indiensneming na oorweging van die lewensvatbaarheid of finansiële toestand van so 'n onderneming.
 3. Die toekenning van voordeel wat meer is as die hierin vervat, mag nie onderhewig wees aan arbitrasie of 'n hof of administratiewe optrede nie.

Art. 96. Dienskoste. Alle dienskoste wat hotelle, restaurante en soortgelyke ondernemings invorder, word verdeel teen 'n koers van vyf-en-tagtig persent (85%) vir alle gedekte werknemers en vyftien persent (15%) vir die bestuur. Die aandeel van die werknemers word eweredig onder hulle verdeel. As die diensheffing afgeskaf word, word die deel van die gedekte werknemers as geïntegreerd in hul lone beskou.

Hoofstuk I
VOORLEGTE

Art. 97. Definisies. Soos gebruik in hierdie titel:

 1. Persoon ” beteken 'n individu, vennootskap, vereniging, korporasie, besigheidstrust, regsverteenwoordigers of enige georganiseerde groep persone.
 2. Werkgewer ” sluit in enige persoon wat direk of indirek optree in die belang van 'n werkgewer met betrekking tot 'n werknemer en sluit die regering en al sy takke, onderafdelings en instrumente, alle korporasies en instellings in besit van of in beheer, sowel as private instellings of organisasies sonder winsbejag.
 3. “Werknemer ” sluit enige individu in diens van 'n werkgewer.
 4. Landbou ” sluit boerdery in al sy vertakkings in, en sluit onder meer verbouing en bewerking van grond in, melkery, die produksie, verbouing, verbouing en oes van enige landbou- en tuinboukundige produkte, die veeteelt van pluimvee en praktyke wat 'n boer op 'n plaas uitgevoer het as 'n voorval vir of in verband met sulke boerderybedrywighede, maar sluit nie die vervaardiging of verwerking van suiker, klappers, abaca, tabak, pynappels of ander plaasprodukte in nie.
 5. “Werk ” sluit in om te ly of te werk.
 6. “ Loon ” wat aan enige werknemer betaal word, beteken die vergoeding of verdienste, hoe bestem dit ook al is, wat in terme van geld kan uitgedruk word, hetsy vasgestel of vasgestel op 'n tyd-, taak-, stuk- of kommissiebasis, of 'n ander metode om die dieselfde, wat deur 'n werkgewer aan 'n werknemer betaalbaar is ingevolge 'n geskrewe of ongeskrewe dienskontrak vir werk wat verrig of verrig moet word, of vir dienste gelewer of gelewer moet word, en sluit die billike en redelike waarde in, soos bepaal deur die minister van arbeid en indiensneming, van kos, verblyf of ander fasiliteite wat die werkgewer gewoonlik aan die werknemer verskaf. Regverdige en redelike waarde ” sal geen wins vir die werkgewer of vir enige persoon wat by die werkgewer verbonde is, insluit nie.

Art. 98. Toepassing van titel. Hierdie titel is nie van toepassing op huurkontrakte of huurkontrakte, huishoudelike diens en persone wat in hul onderskeie huise werk met naaldwerk of in 'n kothuisbedryf wat behoorlik geregistreer is volgens die wet nie.

Hoofstuk II
MINIMALE LONENTARIEWE

Art. 99. Streeks minimum lone. Die minimum loonsyfers vir landbou- en nie-landbouwerknemers en -werkers in elke streek van die land is dié wat deur die Regional Tripartite Lone and Productivity Boards voorgeskryf word. (Soos gewysig deur Artikel 3, Republiekwet nr. 6727, 9 Junie 1989).

Art. 100. Verbod op die uitskakeling of vermindering van voordele. Niks in hierdie boek mag uitgelê word om aanvullings of ander werknemersvoordele wat tydens die bekendmaking van hierdie kode geniet word, uit te skakel of op enige manier te verminder nie.

Art. 101. Betaling volgens resultate.

 1. Die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming sal die betaling van lone deur resultate, insluitend pakyao, stukwerk en ander nie-tydelike werk, reguleer om die betaling van billike en redelike loontariewe te verseker, verkieslik deur tyd- en bewegingsstudies of in oorleg met verteenwoordigers van werkers- en werkgewersorganisasies.

Hoofstuk III
BETALING VAN LONE

Art. 102. Betalingsvorme. Geen werkgewer mag die loon van 'n werknemer betaal deur middel van skuldbriewe, geskenkbewyse, koepons, tokens, kaartjies, chits of enige ander voorwerp as die wettige betaalmiddel nie, selfs op uitdruklike versoek van die werknemer.

Betaling van lone per tjek of poswissel is toegelaat wanneer die betaalmetode gebruiklik is op die datum van inwerkingtreding van hierdie kode, of as dit nodig is weens spesiale omstandighede soos gespesifiseer in toepaslike regulasies deur die sekretaris van arbeid en indiensneming, of soos bepaal in 'n kollektiewe bedingingsooreenkoms.

Art. 103. Tyd van betaling. Lone word ten minste een keer elke twee (2) weke of twee keer per maand betaal met tussenposes van hoogstens sestien (16) dae. Indien lone binne of op die gegewe tyd nie betaal kan word as gevolg van force majeure of omstandighede buite die werkgewer se beheer nie, betaal die werkgewer die lone onmiddellik nadat sodanige force majeure of omstandighede opgehou het. Geen werkgewer mag minder gereeld as een keer per maand betaal nie.

Die betaling van die lone van werknemers wat betrokke is by die uitvoering van 'n taak wat nie binne twee (2) weke voltooi kan word nie, is onderhewig aan die volgende voorwaardes, by gebrek aan 'n kollektiewe bedingingsooreenkoms of arbitrasietoekenning:

 1. Betalings word gedoen met tussenposes van hoogstens sestien (16) dae, in verhouding tot die hoeveelheid werk wat voltooi is
 2. Die finale skikking word gemaak na voltooiing van die werk.

Art. 104. Plek van betaling. Betaling van lone geskied op of naby die onderneming, tensy anders bepaal deur die regulasies wat die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming mag voorskryf onder voorwaardes om 'n groter beskerming van lone te verseker.

Art. 105. Direkte betaling van lone. Lone word direk betaal aan die werkers aan wie hulle verskuldig is, behalwe:

 1. In gevalle van force majeure wat die betaling onmoontlik maak of onder ander spesiale omstandighede deur die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming in toepaslike regulasies bepaal kan word, in welke geval die werker deur 'n ander persoon betaal kan word onder skriftelike magtiging van die werknemer vir die doel of
 2. Waar die werker gesterf het, in welke geval die werkgewer die loon van die oorlede werker aan die erfgename van die laasgenoemde kan betaal sonder dat intestate verrigtinge nodig is. Die eisers, as hulle almal oud is, moet 'n beëdigde verklaring aflê wat getuig van hul verhouding met die oorledene en die feit dat hulle sy erfgename is, met uitsluiting van alle ander persone. As een van die erfgename minderjarig is, word die beëdigde verklaring namens hom uitgevoer deur sy natuurlike voog of naasbestaandes. Die beëdigde verklaring word aan die werkgewer voorgelê wat deur die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming of sy verteenwoordiger betaal. Die verteenwoordiger van die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming tree op as skeidsregter om die bedrag wat onder die erfgename betaal is, te verdeel. Die betaling van lone kragtens hierdie artikel onthef die werkgewer van enige verdere aanspreeklikheid ten opsigte van die betaalde bedrag.

Art. 106. Kontrakteur of subkontrakteur. Telkens wanneer 'n werkgewer 'n kontrak met 'n ander persoon aangaan vir die uitvoering van eersgenoemde se werk, word die werknemers van die kontrakteur en van laasgenoemde se subkontrakteur, indien enige, betaal volgens die bepalings van hierdie kode.

Ingeval die kontrakteur of subkontrakteur versuim om die loon van sy werknemers in ooreenstemming met hierdie kode te betaal, is die werkgewer gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik met sy kontrakteur of subkontrakteur teenoor sodanige werknemers vir die omvang van die werk verrig kragtens die kontrak, in op dieselfde manier en omvang as wat hy aanspreeklik is vir werknemers wat direk by hom in diens is.

Die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming kan, deur toepaslike regulasies, die uitkontraktering van arbeid beperk of verbied om die regte van werkers wat ingevolge hierdie kode gevestig is, te beskerm. Deur so 'n verbod of beperking te maak, kan hy toepaslike onderskeid tref tussen arbeidskontraktering en werkkontraktering, sowel as onderskeidings binne hierdie tipe kontraktering, en kan bepaal wie onder die betrokke partye as die werkgewer beskou moet word vir die doel van hierdie kode, om enige oortreding te voorkom of omseiling van enige bepaling van hierdie kode.

Daar is kontrakteurs waar die persoon wat werkers aan 'n werkgewer lewer, nie aansienlike kapitaal of beleggings in die vorm van gereedskap, toerusting, masjinerie, werkpersele onder meer het nie, en die werkers wat deur so 'n persoon gewerf en geplaas word. doen aktiwiteite wat direk verband hou met die hoofbesigheid van die werkgewer. In sulke gevalle word die persoon of tussenganger slegs beskou as 'n agent van die werkgewer wat verantwoordelik is vir die werkers op dieselfde wyse en in dieselfde mate asof laasgenoemde direk by hom in diens was.

Art. 107. Indirekte werkgewer. Die bepalings van die onmiddellik voorafgaande artikel is eweneens van toepassing op enige persoon, vennootskap, vereniging of korporasie wat, nie 'n werkgewer nie, met 'n onafhanklike kontrakteur kontrakteer vir die uitvoering van enige werk, taak, werk of projek.

Art. 108. Plaas van verband. 'N Werkgewer of indirekte werkgewer kan van die kontrakteur of subkontrakteur vereis om 'n verband te betaal wat gelykstaande is aan die koste van arbeid onder kontrak, op voorwaarde dat die verband die salarisse wat die werknemers betaal, sal betaal indien die kontrakteur of subkontrakteur, na gelang van die geval, versuim dieselfde te betaal.

Art. 109. Solidariteit aanspreeklikheid.Nieteenstaande die bepalings van bestaande wette, sal elke werkgewer of indirekte werkgewer verantwoordelik gehou word by sy kontrakteur of subkontrakteur vir enige oortreding van enige bepaling van hierdie kode. Om die omvang van hul burgerlike aanspreeklikheid ingevolge hierdie hoofstuk te bepaal, word hulle as direkte werkgewers beskou.

Art. 110. Werkersvoorkeur in geval van bankrotskap. In die geval van bankrotskap of likwidasie van 'n werkgewer se onderneming, geniet sy werkers die eerste voorkeur ten opsigte van hul lone en ander geldseise, ongeag die wetlike bepalings. Sodanige onbetaalde lone en geldseise word ten volle betaal voordat eise van die regering en ander skuldeisers betaal kan word. (Soos gewysig deur Artikel 1, Republiekwet nr. 6715, 21 Maart 1989)

 1. In gevalle van onwettige terughouding van lone, kan die strafbare party die prokureursfooie van tien persent van die verhaalde lone beoordeel.
 2. Dit is onwettig vir enige persoon om in enige geregtelike of administratiewe verrigtinge vir die terugbetaling van lone te eis of te aanvaar, wat tien persent van die verhaalde lone oorskry.

Hoofstuk IV
VERBODE MET BETREKKING TOT LONDE

Art. 112. Nie-inmenging in die verkoop van lone. Geen werkgewer mag die vryheid van enige werknemer om van sy lone te beskik beperk of andersins inmeng nie. Hy sal sy werknemers geensins dwing, dwing of verplig om goedere, goedere of ander eiendom van 'n ander persoon te koop nie, of andersins gebruik te maak van die winkel of dienste van die werkgewer of 'n ander persoon nie.

Art. 113. Loonaftrekking. Geen werkgewer mag namens hom of namens iemand aftrek van die loon van sy werknemers nie, behalwe:

 1. In gevalle waar die werker met sy toestemming deur die werkgewer verseker is, en die aftrekking is om die werkgewer te vergoed vir die bedrag wat hy as premie op die versekering betaal het
 2. Vir vakbondskoste, in gevalle waar die werknemer of sy vakbond se reg tot afrekening erken is deur die werkgewer of skriftelik deur die betrokke individuele werker gemagtig is en
 3. In gevalle waar die werkgewer gemagtig is deur die wet of regulasies uitgereik deur die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming.

Art. 114. Deposito's vir verlies of skade. Geen werkgewer mag van sy werker vereis om deposito's te maak waaruit aftrekkings gemaak moet word vir die vergoeding van of skade aan gereedskap, materiaal of toerusting wat deur die werkgewer verskaf word nie, behalwe wanneer die werkgewer hom besig hou met sulke bedrywe, beroepe of sakeondernemings waar die die praktyk om aftrekkings te maak of deposito's te vereis, word erken, of is nodig of wenslik soos bepaal deur die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming in toepaslike reëls en regulasies.

Art. 115. Beperkings. Geen aftrekking van die werklike bedrag van die verlies of skade van die werknemer se deposito's word gemaak tensy die werknemer daarvan gehoor is en sy verantwoordelikheid duidelik getoon is nie.

Art. 116. Onthou van lone en terugslae verbied. Dit is onwettig vir enige persoon, direk of indirek, om enige bedrag van die loon van 'n werker te weerhou of hom te dwing om 'n deel van sy loon met geweld, stealth, intimidasie, bedreiging of op enige ander manier prys te gee sonder die werknemer toestemming.

Art. 117. Aftrekking om werk te verseker. Dit is onwettig om enige aftrekking van die loon van enige werknemer te maak ten bate van die werkgewer of sy verteenwoordiger of tussenganger as inagneming van 'n belofte van indiensneming of behoud in diens.

Art. 118. Vergeldingsmaatreëls. Dit is onwettig vir 'n werkgewer om te weier om die lone en voordele te betaal of te verminder, ontslag of op enige wyse te diskrimineer teen 'n werknemer wat 'n klag ingedien het of 'n prosedure ingevolge hierdie titel ingestel het of getuig het of op die punt staan ​​om te getuig in sodanige verrigtinge. .

Art. 119. Valse beriggewing. Dit is onwettig vir enige persoon om 'n verklaring, verslag of rekord te maak wat ingevolge die bepalings van hierdie kode ingedien of bewaar word, met die wete dat die verklaring, verslag of rekord in enige wesenlike opsig vals is.

Hoofstuk V
LONENSTUDIES, LONENOVEREENKOMSTE EN BETALING VAN LONDE

Art. 120. Oprigting van die nasionale loon- en produktiwiteitskommissie. Hiermee word 'n nasionale kommissie vir loon en produktiwiteit ingestel, hierna die kommissie genoem, wat by die departement van arbeid en indiensneming (DOLE) aangeheg word vir beleid- en programkoördinering. (Soos gewysig deur Republiekwet nr. 6727, 9 Junie 1989).

Art. 121. Bevoegdhede en funksies van die Kommissie. Die Kommissie het die volgende bevoegdhede en funksies:

 1. Om op te tree as die nasionale raadgewende en adviserende liggaam vir die president van die Filippyne en die kongres oor aangeleenthede rakende lone, inkomste en produktiwiteit
 2. Om beleid en riglyne oor lone, inkomste en produktiwiteitsverbetering op ondernemings-, nywerheids- en nasionale vlak op te stel
 3. Om reëls en riglyne voor te skryf vir die bepaling van toepaslike minimumloon- en produktiwiteitsmaatreëls op streeks-, provinsiale of bedryfsvlak
 4. Om die plaaslike loonvlakke wat deur die Regional Tripartite Lone and Productivity Boards bepaal is, te hersien om te bepaal of dit in ooreenstemming is met voorgeskrewe riglyne en nasionale ontwikkelingsplanne
 5. Om studies, ondersoeke en opnames te onderneem wat nodig is vir die bereiking van sy funksies en doelwitte, en om data te versamel en op te stel en periodiek inligting te versprei oor lone en produktiwiteit en ander verwante inligting, insluitend, maar nie beperk nie tot, diens, lewenskoste , arbeidskoste, beleggings en opbrengste
 6. Om planne en programme van die Regional Tripartite Lone and Productivity Boards te hersien om te bepaal of dit in ooreenstemming is met nasionale ontwikkelingsplanne
 7. Om tegniese en administratiewe toesig uit te oefen oor die Regional Tripartite Lone and Productivity Boards
 8. Om van tyd tot tyd 'n nasionale driepartykonferensie van verteenwoordigers van die regering, werkers en werkgewers op te roep vir die oorweging van maatreëls om loon rasionalisering en produktiwiteit te bevorder
 9. Om die magte en funksies uit te oefen wat nodig is om hierdie Wet te implementeer.

Die kommissie bestaan ​​uit die sekretaris van arbeid en indiensneming as voorsitter ex-officio, die direkteur-generaal van die National Economic and Development Authority (NEDA) as ex-officio ondervoorsitter en twee (2) lede elk van werknemers en die werkgewersektore wat deur die president van die Filippyne aangestel sal word op aanbeveling van die sekretaris van arbeid en indiensneming wat opgestel moet word op grond van die lys van genomineerdes wat onderskeidelik deur die werkers- en werkgewersektore ingedien is, en wat dien vir 'n termyn van vyf (5) jaar. Die Uitvoerende Direkteur van die Kommissie is ook 'n lid van die Kommissie.

Die Kommissie word bygestaan ​​deur 'n sekretariaat onder leiding van 'n uitvoerende direkteur en twee (2) adjunkdirekteure, wat deur die president van die Filippyne aangestel word op aanbeveling van die sekretaris van arbeid en werk.

Die uitvoerende direkteur het dieselfde rang, salaris, voordele en ander vergoedings as dié van 'n assistent -sekretaris van die departement, terwyl die adjunk -direkteure dieselfde rang, salaris, voordele en ander vergoedings het as dié van 'n buro -direkteur. Die lede van die kommissie wat arbeid en bestuur verteenwoordig, het dieselfde rang, vergoeding, toelaes en ander voordele as dié wat deur die wet voorgeskryf word vir arbeids- en bestuursverteenwoordigers in die werknemersvergoedingskommissie. (Soos gewysig deur Republiekwet nr. 6727, 9 Junie 1989)

Art. 122. Oprigting van streeks -drieparty -lone en produktiwiteitsrade. Hiermee word streeks -drieparty -lone en produktiwiteitsrade, hierna streeksrade, in alle streke geskep, insluitend outonome streke soos deur die wet bepaal. Die Kommissie bepaal die kantore/hoofkwartiere van die onderskeie streeksrade.

Die streeksrade het die volgende bevoegdhede en funksies in hul onderskeie territoriale jurisdiksies:

 1. Om planne, programme en projekte te ontwikkel met betrekking tot lone, inkomste en produktiwiteitsverbetering vir hul onderskeie streke
 2. Om die minimum loontariewe in hul streke, provinsies of nywerhede daarin vas te stel en vas te stel en die ooreenstemmende loonbevele uit te reik, onderhewig aan riglyne deur die Kommissie
 3. Om studies, ondersoeke en opnames te onderneem wat nodig is vir die bereiking van hul funksies, doelwitte en programme, en om data oor lone, inkomste, produktiwiteit en ander verwante inligting te versamel en saam te stel en periodiek dieselfde te versprei
 4. Om met die ander streeksrade te koördineer soos nodig om die beleid en bedoeling van hierdie kode te bereik
 5. Om aansoeke om vrystelling van voorgeskrewe loontariewe te ontvang, te verwerk en op te tree volgens die wet of enige loonbevel en
 6. Om ander magte en funksies uit te oefen wat nodig mag wees om hul mandaat ingevolge hierdie kode uit te voer.

Die uitvoering van die planne, programme en projekte van die streeksrade waarna verwys word in die tweede paragraaf, letter (a) van hierdie artikel, geskied deur die onderskeie streekkantore van die Departement van Arbeid en Indiensneming binne hul territoriale jurisdiksie. Dat die streeksrade tegniese toesig sal hou oor die streekkantoor van die departement van arbeid en indiensneming ten opsigte van die uitvoering van genoemde planne, programme en projekte.

Elke streeksraad bestaan ​​uit die streeksdirekteur van die departement van arbeid en werk as voorsitter, die streeksdirekteure van die nasionale ekonomiese en ontwikkelingsowerheid en die departement van handel en nywerheid as ondervoorsitters en twee (2) lede elk van werkers 'en werkgewersektore wat deur die president van die Filippyne op aanbeveling van die sekretaris van arbeid en werk aangestel sal word op grond van die lys van genomineerdes wat deur die werknemers- en werkgewersektore ingedien is, en wat vir 'n termyn van vyf (5) jaar dien.

Elke streeksraad onder leiding van sy voorsitter word bygestaan ​​deur 'n sekretariaat. (Soos gewysig deur Republiekwet nr. 6727, 9 Junie 1989)

Art. 123. Loonbevel. Wanneer toestande in die streek dit regverdig, sal die streeksraad alle relevante feite ondersoek en bestudeer, en op grond van die voorgeskrewe standaarde en kriteria, besluit om 'n loonbevel uit te reik. Enige sodanige loonbevel tree in werking na vyftien (15) dae vanaf die volledige publikasie daarvan in ten minste een (1) koerant van algemene verspreiding in die streek.

In die uitvoering van sy loonbepalende funksies, hou die streeksraad openbare verhore/konsultasies en gee kennisgewing aan werknemers- en werkgewersgroepe, provinsiale, stads- en munisipale amptenare en ander belangstellendes.

Elke party wat gegrief is deur die loonbevel wat deur die streeksraad uitgereik is, kan binne tien (10) kalenderdae vanaf die publikasie van die bevel 'n beroep op die bevel doen. Die Kommissie is verpligtend om sodanige appèl te beslis binne sestig (60) kalenderdae vanaf die indiening daarvan.

Die indiening van die appèl bly die bevel nie, tensy die persoon wat teen die bevel appelleer, die kommissie, 'n borg met borgstellings of borgstellings bevredigend by die kommissie indien vir die betaling aan werknemers wat geraak word deur die bevel van die ooreenstemmende verhoging, in die indien so 'n bevel bevestig word. (Soos gewysig deur Republiekwet nr. 6727, 9 Junie 1989)

Art. 124. Standaarde/kriteria vir die vasstelling van minimum loon. Die plaaslike minimum lone wat deur die streeksraad vasgestel moet word, is so byna voldoende as wat dit ekonomies moontlik is om die minimum lewenstandaarde te handhaaf wat nodig is vir die gesondheid, doeltreffendheid en algemene welstand van die werknemers binne die raamwerk van die nasionale ekonomiese en sosiale ontwikkelingsprogram. By die bepaling van sodanige streeksminimum lone, moet die streeksraad onder andere die volgende oorweeg:

 1. Die vraag na lewende lone
 2. Loonaanpassing teenoor die verbruikersprysindeks
 3. Die lewenskoste en verander of styg daarin
 4. Die behoeftes van werkers en hul gesinne
 5. Die behoefte om nywerhede te laat belê op die platteland
 6. Verbeterings in lewenstandaarde
 7. Die heersende loonvlakke
 8. Billike opbrengs van die kapitaal wat belê is en die betalingskapasiteit van werkgewers
 9. Uitwerking op werkgeleenthede en gesinsinkomste en
 10. Die billike verdeling van inkomste en rykdom volgens die noodsaaklikhede van ekonomiese en sosiale ontwikkeling.

Die lone wat ooreenkomstig die bepalings van hierdie titel voorgeskryf word, is die standaard minimum lone in elke streek. Hierdie lone sluit lone in wat wissel van nywerhede, provinsies of lokaliteite, indien die plaaslike differensiasie volgens die oordeel van die streeksraad die nodige en noodsaaklike onderskeid maak om die doel van hierdie titel te bewerkstellig.

Elke persoon, onderneming, korporasie, vennootskap of enige ander onderneming wat sake doen, moet jaarliks ​​'n gedetailleerde lys van hul arbeidskomponent by die toepaslike streeksraad, kommissie en die nasionale statistiekkantoor indien, met die name van hul werkers en werknemers hieronder die bestuursvlak, insluitend leerders, vakleerlinge en gestremde/gestremde werkers wat gehuur is onder die voorwaardes wat in die dienskontrakte voorgeskryf is, en die ooreenstemmende salarisse en lone.

Waar die toepassing van 'n voorgeskrewe loonverhoging ingevolge 'n wet of loonbevel wat deur 'n streeksraad uitgereik is, lei tot die verdraaiing van die loonstruktuur binne 'n onderneming, onderhandel die werkgewer en die vakbond om die verdraaiings reg te stel. Enige geskil wat uit loonversteuring voortspruit, word opgelos deur middel van die griefprosedure ingevolge hul kollektiewe bedingingsooreenkoms en, indien dit onopgelos bly, deur vrywillige arbitrasie. Tensy die partye skriftelik anders ooreengekom het, sal sodanige geskil deur die vrywillige arbiters beslis word binne tien (10) kalenderdae vanaf die tydstip waarop genoemde geskil na vrywillige arbitrasie verwys is.

In gevalle waar daar geen kollektiewe ooreenkomste of erkende vakbonde is nie, moet die werkgewers en werkers poog om sodanige verdraaiing reg te stel. Enige geskil wat daaruit voortspruit, sal besleg word deur die Nasionale Versoenings- en Bemiddelingsraad, en as dit na tien (10) kalenderdae van versoening onopgelos bly, sal dit na die toepaslike tak van die National Labor Relations Commission (NLRC) verwys word. Dit is verpligtend vir die NLRC om voortdurend verhore te hou en die geskil te besleg binne twintig (20) kalenderdae vanaf die tydstip waarop die geskil vir verpligte arbitrasie voorgelê is.

Die hangendheid van 'n geskil wat uit 'n loonvervorming voortspruit, vertraag geensins die toepaslikheid van enige verhoging van voorgeskrewe loonkoerse ingevolge die wet- of loonbevel nie.

Soos hierin gebruik, beteken 'n loonvervorming 'n situasie waarin 'n verhoging van voorgeskrewe loonkoerse lei tot die uitskakeling of ernstige inkrimping van opsetlike kwantitatiewe verskille in loon- of salariskoerse tussen en tussen werknemersgroepe in 'n onderneming om die onderskeidings wat in sodanige loonstruktuur gebaseer op vaardighede, dienslewering of ander logiese differensiasiebasis.

Alle werkers wat volgens resultaat betaal word, insluitend werknemers wat op stuk-, takay-, pakyaw- of taakbasis betaal word, ontvang minstens agt (8) ure se werk per dag, of 'n deel daarvan vir werk minder as agt (8 ure.

Alle erkende leerling- en vakleerooreenkomste word beskou as outomaties gewysig vir sover dit hul loonbepalings betref om die voorgeskrewe loonkoerse te weerspieël. (Soos gewysig deur Republiekwet nr. 6727, 9 Junie 1989)

Art. 125. Vryheid om te onderhandel. Geen loonbevel mag uitgelê word om werkers in besondere ondernemings of ondernemings of nywerhede te verhinder om met hul onderskeie werkgewers vir hoër lone te beding nie. (Soos gewysig deur Republiekwet nr. 6727, 9 Junie 1989)

Art. 126. Verbod op verbod. Geen voorlopige of permanente bevel of tydelike beperkingsbevel mag deur enige hof, tribunaal of ander entiteit uitgereik word teen enige verrigtinge voor die Kommissie of die Streeksrade nie. (Soos gewysig deur Republiekwet nr. 6727, 9 Junie 1989)

Art. 127. Nie-vermindering van voordele. Geen loonbevel wat deur 'n streeksraad uitgereik word, maak voorsiening vir laersyfers wat laer is as die statutêre minimumloonkoerse wat die Kongres voorskryf nie. (Soos gewysig deur Republiekwet nr. 6727, 9 Junie 1989)

Hoofstuk VI
ADMINISTRASIE EN HANDHAVING

Art. 128. Besoek- en handhawingsbevoegdheid.

 1. Die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming of sy behoorlik gemagtigde verteenwoordigers, insluitend arbeidsreguleringsbeamptes, het te alle tye van die dag of nag toegang tot die werkgewer se rekords en persele, en die reg om dit te kopieer, om enige werknemer en ondersoek enige feit, voorwaarde of aangeleentheid wat nodig mag wees om oortredings vas te stel of wat kan help met die toepassing van hierdie kode en van enige arbeidswet, loonbevel of reëls en regulasies wat daarvolgens uitgevaardig is.
 2. Nieteenstaande die bepalings van die artikels 129 en 217 van hierdie kode andersom, en in gevalle waar die verhouding tussen werkgewer en werknemer nog bestaan, het die sekretaris van arbeid en diens of sy gemagtigde verteenwoordigers die bevoegdheid om nakomingsbevele uit te reik om uitvoering te gee voldoen aan die bepalings van hierdie wet en ander arbeidswetgewing wat gebaseer is op die bevindinge van arbeidsbeamptes en handhawingsbeamptes of industriële veiligheidsingenieurs wat tydens inspeksie gemaak is. Die sekretaris of sy behoorlik gemagtigde verteenwoordigers sal skriftelike eksekusie aan die toepaslike owerheid uitreik vir die uitvoering van hul bevele, behalwe in gevalle waar die werkgewer die bevindings van die arbeids- en afdwingingsbeampte betwis en kwessies opper wat ondersteun word deur dokumentêre bewyse wat nie oorweeg is nie. tydens inspeksie. (Soos gewysig deur Republiekwet nr. 7730, 2 Junie 1994).

Art. 129. Terugbetaling van lone, eenvoudige geldseise en ander voordele. Op klagte van enige belanghebbende party, is die streeksdirekteur van die departement van arbeid en indiensneming of enige van die behoorlik gemagtigde verhoorbeamptes van die departement bevoeg om deur middel van 'n summiere proses en na behoorlike kennisgewing enige aangeleentheid rakende die terugbetaling van lone aan te hoor en te besluit. en ander geldelike eise en voordele, insluitende wetlike rente, verskuldig aan 'n werknemer of persoon wat ingevolge hierdie kode in diens van huishoudelike of huishulpe of huishulpe is: voortspruitend uit werkgewer-werknemerverhoudinge: Met dien verstande, dat sodanige klagte nie 'n eis om herstelling insluit nie: Met dien verstande verder, dat die totale geldvereistes van elke werknemer of huishulp nie meer as vyfduisend pesos (P5,000.00) oorskry nie.Die streeksdirekteur of verhoorbeampte besluit of besleg die klagte binne dertig (30) kalenderdae vanaf die datum van indiening daarvan. Enige bedrag wat aldus verhaal word namens enige werknemer of huishulp ingevolge hierdie artikel, word in 'n spesiale deposito -rekening gehou deur, en word betaal op bevel van die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming of die Streekdirekteur direk aan die betrokke werknemer of huishulp. . Enige sodanige bedrag wat nie aan die werknemer of huishulp betaal is nie, omdat hy nie na ywerige en redelike pogings om hom binne 'n tydperk van drie (3) jaar op te spoor kan vind nie, word as 'n spesiale fonds van die Departement van Arbeid en Indiensneming gebruik. uitsluitlik ter verbetering en voordeel van werkers.

Enige besluit of besluit van die streeksdirekteur of verhoorbeampte ingevolge hierdie bepaling kan op dieselfde gronde as in artikel 223 van hierdie kode, binne vyf (5) kalenderdae vanaf ontvangs van 'n afskrif van die besluit of resolusie, appèl aangeteken word by die Nasionale Arbeidsverhoudinge -kommissie wat die appèl binne tien (10) kalenderdae na die indiening van die laaste pleitstuk wat ingevolge sy reëls ingedien is, moet besleg.

Die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming of sy behoorlik gemagtigde verteenwoordiger kan toesig hou oor die betaling van onbetaalde lone en ander geldelike eise en voordele, insluitende wetlike rente, wat aan 'n werknemer of huishulp onder hierdie kode gevind word. (Soos gewysig deur artikel 2, Republiekwet nr. 6715, 21 Maart 1989)

Titel III
WERK VOORWAARDES VIR
SPESIALE GROEPE WERKNEMERS

Hoofstuk I
WERKNEMING VAN VROUE

Art. 130. Verbod op nagwerk. Geen vrou, ongeag ouderdom, mag in diens wees of toegelaat word om te werk nie, met of sonder vergoeding:

 1. In enige industriële onderneming of tak daarvan tussen tienuur in die nag en sesuur die oggend van die volgende dag, of
 2. In enige kommersiële of nie-industriële onderneming of tak daarvan, anders as landbou, tussen middernag en sesuur die oggend van die volgende dag of
 3. In 'n landbouonderneming in die nag, tensy sy 'n rusperiode van ten minste nege (9) opeenvolgende ure kry.

Art. 131. Uitsonderings. Die verbod wat in die voorafgaande artikel voorgeskryf word, is nie van toepassing in enige van die volgende gevalle nie:

 1. In gevalle van werklike of dreigende noodgevalle wat veroorsaak word deur 'n ernstige ongeluk, brand, vloed, tifoon, aardbewing, epidemie of ander rampe of rampspoed, om lewensverlies of eiendom te voorkom, of in gevalle van force majeure of dreigende gevaar vir openbare veiligheid
 2. In die geval van dringende werk aan masjinerie, toerusting of installasie, om ernstige verlies te voorkom wat die werkgewer andersins sou ly
 3. Waar die werk nodig is om ernstige verlies van bederfbare goedere te voorkom
 4. Waar die vrouewerknemer 'n verantwoordelike pos van bestuurlike of tegniese aard beklee, of as die vrouwerknemer besig is om gesondheids- en welsynsdienste te lewer
 5. Waar die aard van die werk die handmatige vaardigheid en behendigheid van vroulike werkers vereis en dieselfde nie met dieselfde doeltreffendheid deur manlike werkers uitgevoer kan word nie
 6. Waar die vroulike werknemers onmiddellik lede van die gesin is wat die onderneming of onderneming bedryf en
 7. Onder ander soortgelyke gevalle vrygestel deur die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming in toepaslike regulasies.

Art. 132. Fasiliteite vir vroue. Die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming stel standaarde vas wat die veiligheid en gesondheid van vroulike werknemers verseker. In gepaste gevalle sal hy, volgens regulasies, van enige werkgewer vereis om:

 1. Gee die regte sitplekke vir vroue en laat hulle toe om sulke sitplekke te gebruik wanneer hulle vry is van werk en gedurende werksure, mits hulle hul pligte in hierdie posisie kan verrig sonder om die doeltreffendheid daarvan te benadeel
 2. Om aparte toiletkamers en toilette vir mans en vroue te vestig en ten minste 'n kleedkamer vir vroue te voorsien
 3. Om 'n kwekery op 'n werkplek te vestig ten bate van die vroulike werknemers daarin en
 4. Om die toepaslike minimum ouderdom en ander standaarde vir aftrede of beëindiging in spesiale beroepe soos dié van lugwaardinne en dies meer te bepaal.

Art. 133. Kraamverlofvoordele.

 1. Elke werkgewer verleen aan 'n swanger vrou werknemer wat 'n totale diens van ten minste ses (6) maande vir die afgelope twaalf (12) maande gelewer het, kraamverlof van ten minste twee (2) weke voor die verwagte datum van aflewering en nog vier (4) weke na normale bevalling of aborsie met volle betaling op grond van haar gewone of gemiddelde weeklikse lone. Die werkgewer kan van 'n vroulike werknemer wat aansoek doen om kraamverlof vereis dat 'n mediese sertifikaat voorgelê word dat die aflewering waarskynlik binne twee weke sal plaasvind.
 2. Die kraamverlof word verleng sonder betaling weens siekte wat medies gesertifiseer is as gevolg van swangerskap, geboorte, aborsie of miskraam, wat die vrou ongeskik maak vir werk, tensy sy ongebruikte verlofkrediete verdien het waaruit sodanige verlengde verlof gehef kan word. .
 3. Die kraamverlof wat in hierdie artikel bepaal word, word slegs deur die werkgewer betaal vir die eerste vier (4) aflewerings deur 'n werknemer na die effektiwiteit van hierdie kode.

Art. 134. Gesinsbeplanningsdienste aansporings vir gesinsbeplanning.

 1. Inrigtings wat deur die wet verplig is om 'n kliniek of siekeboeg in stand te hou, moet gratis diens aan hul werknemers bied, wat die toepassing of gebruik van voorbehoedpille en intra -uteriene toestelle insluit, maar nie beperk nie.
 2. In samewerking met ander regeringsagentskappe wat by die bevordering van gesinsbeplanning betrokke is, sal die Departement van Arbeid en Indiensneming bonusskemas ontwikkel en voorskryf om gesinsbeplanning onder vroulike werkers in enige onderneming of onderneming aan te moedig.

Art. 135. Diskriminasie verbode. Dit is onwettig dat enige werkgewer diskrimineer teen enige vroulike werknemer ten opsigte van diensvoorwaardes uitsluitlik weens haar geslag.

Die volgende is dade van diskriminasie:

 1. Betaling van 'n mindere vergoeding, insluitend loon, salaris of ander vorm van vergoeding en byvoordele, aan vroulike werknemers teenoor 'n manlike werknemer vir werk van gelyke waarde en
 2. Om 'n manlike werknemer te bevoordeel bo 'n vroulike werknemer ten opsigte van bevordering, opleidingsgeleenthede, studie- en studiebeurse, slegs op grond van hul geslag.

Strafregtelike aanspreeklikheid vir die opsetlike pleeg van enige onwettige daad soos uiteengesit in hierdie artikel of enige oortreding van die reëls en regulasies uitgevaardig kragtens Artikel 2 hiervan, word gestraf soos bepaal in Artikels 288 en 289 van hierdie Kode: Met dien verstande dat die instelling van enige kriminele optrede kragtens hierdie bepaling belet die gegriefde werknemer nie 'n heeltemal aparte en afsonderlike aksie vir geldseise nie, wat skadevergoeding en ander regstellende vergoedings kan insluit. Die aksies hierby gemagtig word onafhanklik van mekaar verloop. (Soos gewysig deur Republiekwet nr. 6725, 12 Mei 1989)

Art. 136. Bepaling teen die huwelik. Dit is onwettig vir 'n werkgewer om as voorwaarde vir diens of voortgesette diens te vereis dat 'n vroulike werknemer nie trou nie, of uitdruklik of stilswyend bepaal dat 'n vrou se werknemer as hy trou, bedank of geskei word, of werklik ontslaan, ontslaan, diskrimineer of andersins benadeel 'n werknemer vanweë haar huwelik.

 1. Dit is onwettig vir enige werkgewer:
  1. Om enige vrouewerknemer die voordele in hierdie hoofstuk te ontken of om enige vrou wat by hom in diens is te ontslaan om haar te verhinder om enige van die voordele ingevolge hierdie kode te geniet.
  2. Om hierdie vrou te ontslaan weens haar swangerskap, of tydens verlof of in bevalling weens haar swangerskap
  3. Om die toelating van die vrou te ontslaan of te weier wanneer sy terugkeer na haar werk uit vrees dat sy weer swanger kan wees.

  Art. 138. Klassifikasie van sekere vroue -werkers. Elke vrou wat toegelaat word of gely het om te werk, met of sonder vergoeding, in enige nagklub, skemerkelkie, masseringskliniek, kroeg of soortgelyke instellings onder die effektiewe beheer of toesig van die werkgewer vir 'n aansienlike tydperk soos bepaal deur die Sekretaris van arbeid en indiensneming, word beskou as 'n werknemer van sodanige onderneming vir arbeids- en sosiale wetgewing.

  Hoofstuk II
  WERKGEWING VAN KLEINERS

  Art. 139. Minimum werkbare ouderdom.

  1. Geen kind jonger as vyftien (15) jaar mag werksaam wees nie, behalwe as hy direk onder die verantwoordelikheid van sy ouers of voog werk, en sy diens nie sy skoolopleiding belemmer nie.
  2. Enige persoon tussen vyftien (15) en agtien (18) jaar mag in diens wees vir die aantal ure en tydperke van die dag wat deur die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming in toepaslike regulasies bepaal word.
  3. Die voorgaande bepalings laat in geen geval die diens toe van 'n persoon onder die ouderdom van agtien (18) jaar in 'n onderneming wat gevaarlik of nadelig van aard is soos bepaal deur die Sekretaris van Arbeid en Indiensneming nie.

  Art. 140. Verbod op diskriminasie van kinders. Geen werkgewer mag teen enige persoon diskrimineer ten opsigte van diensvoorwaardes as gevolg van sy ouderdom nie.

  Hoofstuk III
  WERKNEMING VAN HUISHOUDERS

  Art. 141. Dekking. Hierdie hoofstuk is van toepassing op alle persone wat dienste vergoed in huishoudings.

  Binnelandse of huishoudelike diens ” beteken diens in die werkgewer se huis wat gewoonlik nodig of wenslik is vir die instandhouding en genot daarvan, en omvat die bediening van die persoonlike gemak en gemak van die lede van die werkgewer se huishouding, insluitend dienste van gesinsbestuurders.

  Art. 142. Kontrak van huishoudelike diens. Die oorspronklike kontrak vir huishoudelike diens duur nie langer as twee (2) jaar nie, maar dit kan hernu word vir die tydperke waarop die partye ooreengekom het.

  1. Huishulpe moet die volgende minimum loon betaal:
   1. Agthonderd pesos (P800.00) per maand vir huishulpe in stede in Manila, Quezon, Pasay en Caloocan Makati, San Juan, Mandaluyong, Muntinlupa, Navotas, Malabon, Parañaque, Las Piñas, Pasig, Marikina, Valenzuela, Taguig en Pateros in Metro Manila en in hoogs verstedelikte stede
   2. Seshonderd en vyftig pesos (P650.00) per maand vir diegene in ander geoktrooieerde stede en eersteklas munisipaliteite en
   3. Vyfhonderd en vyftig pesos (P550.00) per maand vir diegene in ander munisipaliteite.

   Met dien verstande dat die werkgewers die dienskontrakte van hul huishulpe elke drie (3) jaar moet hersien met die doel om die bepalings en voorwaardes daarvan te verbeter.

   Verder op voorwaarde dat die huishulpe wat ten minste duisend pesos (P1,000.00) ontvang, gedek word deur die Social Security System (SSS) en geregtig is op al die voordele daaronder. (Soos gewysig deur Republiekwet nr. 7655, 19 Augustus 1993)

   Art. 144. Minimum kontantloon. Die minimum loonsyfers wat in hierdie hoofstuk voorgeskryf word, is die basiese kontantloon wat bykomend tot huisvesting, kos en mediese bystand aan die huishulpe betaal moet word.

   Art. 145. Toewysing aan nie-huishoudelike werk. Geen huishulp mag toegewys word om in 'n kommersiële, nywerheids- of landbouonderneming te werk teen 'n laer of laer tarief as wat vir landbou- of nie-landbouwerkers voorsien word soos hierin voorgeskryf nie.

   Art. 146. Geleentheid vir opvoeding. As die huishulp onder die ouderdom van agtien (18) jaar is, moet die werkgewer hom of haar die geleentheid bied om ten minste elementêre onderwys te ondergaan. Die koste van onderrig maak deel uit van die vergoeding van die huishulp, tensy daar anders bepaal word.

   Art. 147. Behandeling van huishulpe. Die werkgewer behandel die huishulp op 'n regverdige en menslike manier. In geen geval mag fisieke geweld op die huishulp gebruik word nie.

   Art. 148. Kos, verblyf en mediese bywoning. Die werkgewer moet die huishulp gratis, geskikte en sanitêre woonkamers voorsien, asook voldoende voedsel en mediese bywoning.

   Art. 149. Vrywaring vir onregverdige beëindiging van dienste. As die tydperk van huishoudelike diens vasgestel is, mag nie die werkgewer of die huishulp die kontrak voor die verstryking van die termyn beëindig nie, behalwe vir 'n regverdige rede. As die huishulp onregmatig ontslaan word, moet hy of sy die reeds verdiente plus die vyftien (15) dae by wyse van skadeloosstelling betaal.

   As die huishulp sonder regverdige rede vertrek, verbeur hy of sy enige onbetaalde salaris wat hom of haar nie langer as vyftien (15) dae betaal word nie.

   Art. 150. Diens van beëindigingskennisgewing. As die duur van die huishoudelike diens nie bepaal word deur die bepalings of die aard van die diens nie, kan die werkgewer of die huishulp kennis gee dat die verhouding vyf (5) dae voor die beoogde diens beëindig word.

   Art. 151. Indiensnemingsertifisering. By die beëindiging van die huishoudelike diensverhouding, moet die werkgewer die huishulp 'n skriftelike verklaring gee van die aard en duur van die diens en sy of haar doeltreffendheid en optrede as huishulp.

   Art. 152. Indiensnemingsrekord. Die werkgewer mag die rekords hou wat hy nodig ag om die werklike diensvoorwaardes van sy huishulp te weerspieël, wat laasgenoemde op versoek van die werkgewer met handtekening of duimmerk bevestig.

   Hoofstuk IV
   WERKLIKHEID VAN HUISWERKERS

   Art. 153. Regulering van industriële huiswerkers. Die indiensneming van industriële huiswerkers en veldpersoneel word deur die regering gereguleer deur middel van die toepaslike regulasies wat deur die minister van arbeid en indiensneming uitgevaardig is om die algemene welsyn en beskerming van huiswerkers en veldpersoneel en die bedrywe wat dit in diens neem, te verseker.

   Art. 154. Regulasies van Sekretaris van Arbeid. Die regulasies of bevele wat ingevolge hierdie hoofstuk uitgevaardig moet word, is daarop gemik om die minimum diensvoorwaardes te verseker wat van toepassing is op die betrokke industriële huiswerkers of veldpersoneel.

   Art. 155. Verspreiding van huiswerk. Vir die doeleindes van hierdie hoofstuk bevat die “ werkgewer ” van huiswerkers enige persoon, natuurlik of kunsmatig wat, vir sy rekening of voordeel, of namens enige persoon wat buite die land woon, direk of indirek, of deur 'n werknemer, agent kontrakteur, subkontrakteur of enige ander persoon:


   Sosiale studies verander. Waarom is u onderrigmateriaal nie?

   & quotNewsela bring die wêreld binne -in 'n klaskamer op 'n manier wat vir studente toeganklik is! Dit is maklik vir 'n onderwyser om vir studente te sê, maar dit is baie moeiliker om te wys. Egte tekste wat wetenskap tot lewe bring, is van onskatbare waarde. & Quot

   & quot Die gemak om artikels te vind wat gebaseer is op 'n spesifieke wetenskaplike onderwerp of standaard was ongelooflik. Nie meer op soek na artikels wat verband hou met 'n standaard deur middel van sleutelwoorde nie. Selfs diepgaande artikels wat ek nodig gehad het oor onderwerpe soos die vloei van materie en energie deur ekosisteme. & Quot

   & quot

   Om die regte inhoud te vind om aan al hierdie standaardparameters te voldoen en om kwaliteitsinstruksies daaroor te bou, is uitdagend en baie tydrowend. Met hierdie nuwe vakspesifieke produkte het Newsela dit net vir almal en binne 'n redelike tyd bereik! & Quot

   & quot Die toeganklikheid van die teks op vyf verskillende vlakke was vir ons verreweg die belangrikste! Studente kon artikels kies op vyf verskillende leesvlakke, wat nie altyd aangebied is vir tekste in sosiale studies nie. Hulle kon met die teks omgaan op 'n vlak wat hulle toelaat om te groei, aangesien onafhanklike lesers gemaklik is en aktief deelneem aan klasbesprekings en skryfervarings. & Quot


   Is die kans van die alledaagse lewe in u guns?

   Het u geweet dat 59% van die mans en 66% van die vroue hul aantrekkingskrag vir iemand verloor het ná 'n eerste soen? Dat mense meer geneig is om in Januarie en Maart te sterf as ander maande? Dat die kans dat iemand op die waglys vir MIT uiteindelik binnekom, 1 uit 5,8 is?

   The Book of Odds: From Lightning Strikes to Love at First Sight, the Odds of Everyday Life deur Amram Shapiro

   U sou dit doen as u 'The Book of Odds' (William Morrow) lees, 'n nuwe versameling statistieke wat die daaglikse lewe regeer.

   Saamgestel deur Amram Shapiro, Louise Firth Campbell en Rosalind Wright, bevat dit kans vir alles, van liefde en seks (1 uit 7.4 volwassenes het 'n drietal gehad) tot politiek (daar is 'n 1 uit 2.7 kans dat 'n Amerikaner 'n Republikein is, en 'n 1 in 3 kans dat hulle 'n demokraat is). Sommige is ewekansig. Sommige is belangrik. Die meeste is fassinerend. Het u byvoorbeeld geweet dat 1 uit 21,8 seuns wat in 1950 gebore is, Robert genoem word?

   In hul navorsing het die skrywers 'n paar statistiese toevallighede raakgeloop - twee scenario's waarvoor die kans dieselfde is.


   2 Mei 2014 Dag 103 van die sesde jaar - Geskiedenis

   Toets u kennis oor die geskiedenis van die Federale Reserweraad deur middel van hierdie vasvra. Bykomende vasvrae is ook beskikbaar.

   1775-1791: Amerikaanse geldeenheid

   Om die Amerikaanse rewolusie te finansier, het die kontinentale kongres die eerste papiergeld van die nuwe land gedruk. Die fiat -geldnote, wat bekend staan ​​as 'kontinente', is in so 'n hoeveelheid uitgereik dat dit tot inflasie gelei het, wat, hoewel dit eers lig was, vinnig versnel namate die oorlog vorder. Uiteindelik het mense die vertroue in die note verloor, en die frase "Nie 'n kontinentale waarde" beteken "heeltemal waardeloos".

   1791-1811: Eerste poging tot sentrale bankwese

   Op aandrang van die destydse minister van finansies, Alexander Hamilton, het die Kongres in 1791 die Eerste Bank van die Verenigde State gestig, met sy hoofkwartier in Philadelphia. Dit was die grootste korporasie in die land en is oorheers deur groot bank- en geldbelange. Baie agrariese Amerikaners was ongemaklik met die idee dat 'n groot en kragtige bank daarteen gekant was. Toe die handves van die bank en rsquos in 1811 verstryk, het die kongres geweier om dit met een stem te hernu.

   1816-1836: 'n Tweede probeerslag misluk

   Teen 1816 was die politieke klimaat weereens geneig tot die idee van 'n sentrale bank, maar die Kongres het ingestem om die Tweede Bank van die Verenigde State te huur. Maar toe Andrew Jackson, 'n vyand van die sentrale bank, in 1828 tot president verkies word, het hy belowe om dit dood te maak. Sy aanval op sy bank-beheerde krag het 'n gewilde senuwee onder Amerikaners geraak, en toe die handves van die Tweede Bank en rsquos in 1836 verstryk, is dit nie hernu nie.

   1836-1865: The Free Banking Era

   Staatscharterde banke en ongebaseerde banke & rdquo het gedurende hierdie tydperk posgevat en hul eie note uitgereik, aflosbaar in goud of spesies. Banke het ook aanvraagdeposito's begin aanbied om die handel te verbeter. In reaksie op 'n toenemende hoeveelheid tjektransaksies, is die New York Clearinghouse Association in 1853 gestig om 'n manier te bied vir die stad se banke om tjeks uit te ruil en rekeninge te vereffen.

   1863: National Banking Act

   Tydens die Burgeroorlog is die National Banking Act van 1863 goedgekeur, wat voorsiening maak vir nasionaal geoktrooieerde banke, waarvan die sirkulasie -note deur die Amerikaanse staatseffekte gesteun moes word. 'N Wysiging van die wet vereis belasting op staatsbanknote, maar nie nasionale banknote nie, wat effektief 'n eenvormige geldeenheid vir die land skep. Ondanks belasting op hul note, het staatsbanke steeds floreer weens die toenemende gewildheid van vraagdeposito's, wat tydens die Free Banking Era posgevat het.

   1873-1907: Finansiële paniek seëvier

   Alhoewel die National Banking Act van 1863 'n mate van geldeenheidstabiliteit vir die groeiende land bepaal het, het bankwisselings en finansiële paniek die ekonomie steeds teister. In 1893 het 'n bankpaniek die ergste depressie veroorsaak wat die Verenigde State nog ooit beleef het, en die ekonomie het eers gestabiliseer na die ingryping van die finansiële moer J.P. Morgan. Dit was duidelik dat die land se bank- en finansiële stelsel ernstige aandag benodig.

   1907: 'n Baie slegte jaar

   In 1907 het spekulasie op Wall Street uiteindelik misluk, wat 'n baie ernstige bankpaniek veroorsaak het. JP Morgan word weer versoek om 'n ramp te voorkom. Teen hierdie tyd het die meeste Amerikaners 'n beroep op hervorming van die bankstelsel gedoen, maar die struktuur van die hervorming het 'n diep verdeeldheid tussen die burgers en die land veroorsaak. Konserwatiewes en magtige & ldquomoney -trusts & rdquo in die groot oostelike stede is hewig teëgestaan ​​deur & ldquoprogressives.

   1908-1912: Die verhoog is ingestel op gedesentraliseerde sentrale bank

   Die Aldrich-Vreeland-wet van 1908, wat onmiddellik geantwoord het op die paniek van 1907, het voorsiening gemaak vir noodgeval tydens krisisse. Dit het ook die nasionale monetêre kommissie ingestel om te soek na 'n langtermynoplossing vir die land se bank- en finansiële probleme. Onder leiding van senator Nelson Aldrich het die kommissie 'n bankier-beheerde plan ontwikkel. William Jennings Bryan en ander progressiewe mense het die plan aangeval dat hulle 'n sentrale bank onder die publiek wou hê, nie 'n bankier nie. Die verkiesing van die demokraat Woodrow Wilson in 1912 het die Republikeinse Aldrich -plan doodgemaak, maar die stadium was vasgestel vir die ontstaan ​​van 'n gedesentraliseerde sentrale bank.

   1912: Woodrow Wilson as finansiële hervormer

   Hoewel hy nie persoonlik ingelig was oor bank- en finansiële aangeleenthede nie, het Woodrow Wilson deskundige advies ingewin van die verteenwoordiger van Virginia, Carter Glass, wat binnekort die voorsitter van die huiskomitee oor bankwese en finansies sou word, en van die komitee en deskundige adviseur H. Parker Willis, voorheen 'n professor ekonomie aan die Washington en Lee Universiteit. Gedurende die grootste deel van 1912 het Glass en Willis saamgewerk oor 'n voorstel van die sentrale bank, en teen Desember 1912 het hulle aan Wilson die voorgestelde wet, met 'n paar wysigings, voorgelê.

   1913: Die Federal Reserve System word gebore

   Van Desember 1912 tot Desember 1913 is die Glass-Willis-voorstel sterk bespreek, gevorm en hervorm. Teen 23 Desember 1913, toe president Woodrow Wilson die wet op die Federale Reserweraad onderteken het, was dit 'n klassieke voorbeeld van kompromie en mdasha gedesentraliseerde sentrale bank wat die mededingende belange van private banke en populistiese sentiment in balans bring.

   1914: Oop vir sake

   Voordat die nuwe sentrale bank met sy bedrywighede kon begin, het die Reserwebank -bedryfskomitee, bestaande uit minister van tesourie, William McAdoo, minister van landbou, David Houston, en die bevelvoerder van die geldeenheid, John Skelton Williams, die moeisame taak gehad om 'n werkende instelling rondom die kaalbene te bou van die nuwe wet. Maar teen 16 November 1914 was die 12 stede wat gekies is as plekke vir plaaslike reserwebanke oop, net soos vyandelikhede in Europa in die Eerste Wêreldoorlog uitgebreek het.

   1914-1919: Fed-beleid tydens die oorlog

   Toe die Eerste Wêreldoorlog in die middel van 1914 uitbreek, het Amerikaanse banke voortgegaan om normaal te werk, danksy die noodgeval wat uitgereik is onder die Aldrich-Vreeland Act van 1908. Maar die groter impak in die Verenigde State was die gevolg van die Reserve Banks se vermoë om bankiers afslag te gee. aanvaardings. Deur hierdie meganisme het die Verenigde State die vloei van handelsgoedere na Europa gehelp, wat indirek gehelp het om die oorlog te finansier tot 1917, toe die Verenigde State amptelik oorlog teen Duitsland verklaar het en ons eie oorlogspoging gefinansier het.

   1920's: Die begin van oop markbedrywighede

   Na die Eerste Wêreldoorlog het Benjamin Strong, hoof van die New York Fed van 1914 tot sy dood in 1928, erken dat goud nie meer die sentrale faktor in die beheer van krediet was nie. Strong & rsquos aggressiewe optrede om 'n resessie in 1923 deur 'n groot aankoop van staatseffekte te stuit, het 'n duidelike bewys getoon van die krag van oop markbedrywighede om die beskikbaarheid van krediet in die bankstelsel te beïnvloed. Gedurende die 1920's het die Fed begin met die gebruik van oop markbedrywighede as 'n monetêre beleidsinstrument. Tydens sy ampstermyn het Strong ook die statuur van die Fed verhoog deur die bevordering van betrekkinge met ander sentrale banke, veral die Bank of England.

   1929-1933: Die markongeluk en die groot depressie

   Gedurende die 1920's het die verteenwoordiger van Virginia, Carter Glass, gewaarsku dat spekulasie op die aandelebeurs ernstige gevolge sal hê. In Oktober 1929 blyk dit dat sy voorspellings verwesenlik is toe die aandelemark neerstort en die land in die ergste depressie in sy geskiedenis beland het. Van 1930 tot 1933 het byna 10 000 banke misluk, en teen Maart 1933 het die pas ingehuldigde president Franklin Delano Roosevelt 'n vakansiedag verklaar, terwyl regeringsamptenare gesukkel het met maniere om die land se ekonomiese ellende reg te stel. Baie mense blameer die Fed omdat hulle nie spekulatiewe lenings wat tot die ongeluk gelei het, kon stuit nie, en sommige het ook aangevoer dat onvoldoende begrip van monetêre ekonomie die Fed verhinder het om beleid te volg wat die diepte van die depressie kon verminder het.

   1933: Die depressie -nadraai

   In reaksie op die Groot Depressie het die Kongres die Bankwet van 1933, beter bekend as die Glass-Steagall Act, aangeneem, waarin 'n beroep op die skeiding van kommersiële en beleggingsbankdienste gedoen is en dat die gebruik van staatseffekte as onderpand vir die Federale Reserwebank vereis word. Die wet het ook die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) gestig, openbare markbedrywighede onder die Fed geplaas en vereis dat bankhouers deur die Fed ondersoek moet word, 'n praktyk wat groot toekomstige implikasies sou hê, aangesien houermaatskappye 'n heersende struktuur geword het vir banke met verloop van tyd. As deel van die massiewe hervormings het Roosevelt ook alle goue en silwer sertifikate herroep, wat die goud en enige ander metaalstandaard effektief beëindig het.

   1935: Nog veranderinge kom

   Die Bankwet van 1935 het verdere veranderinge in die Fed & rsquos -struktuur aangevra, insluitend die oprigting van die Federale Oopmarkkomitee (FOMC) as 'n aparte regspersoon, die verwydering van die tesourie -sekretaris en die beheerder van die geldeenheid uit die Fed & rsquos -beheerraad en stigting van die lede se terme op 14 jaar. Na die Tweede Wêreldoorlog het die Wet op Indiensneming die doelwit om maksimum indiensneming te belowe by die lys van die Fed & rsquos -verantwoordelikhede gevoeg. In 1956 het die Bank Holding Company Act die Fed aangewys as die reguleerder van bankhouermaatskappye wat meer as een bank besit, en in 1978 het die Humphrey-Hawkins-wet vereis dat die Fed-voorsitter twee keer per jaar aan die Kongres verslag moet doen oor monetêre beleidsdoelwitte en -doelwitte.

   1951: Die tesourie -ooreenkoms

   Die Federale Reserweraadstelsel het formeel hom daartoe verbind om 'n lae rentekoers op staatseffekte in 1942 te handhaaf nadat die Verenigde State die Tweede Wêreldoorlog betree het. Dit het dit op versoek van die tesourie gedoen om die federale regering toe te laat om goedkoper skuldfinansiering van die oorlog aan te gaan. Om die vasgestelde koers te handhaaf, was die Fed verplig om afstand te doen van die grootte van sy portefeulje sowel as die geldvoorraad. Konflik tussen die tesourie en die Fed het sterk na vore gekom toe die tesourie die sentrale bank beveel het om die pen vas te hou na die begin van die Koreaanse oorlog in 1950.

   President Harry Truman en sekretaris van die tesourie John Snyder was albei sterk ondersteuners van die lae rentekoerspenning. Die president meen dat dit sy plig is om patriotiese burgers te beskerm deur nie die waarde van die verbande wat hulle tydens die oorlog gekoop het, te verlaag nie. Anders as Truman en Snyder, was die Federale Reserweraad gefokus op die noodsaaklikheid om inflasionêre druk in die ekonomie te beperk wat veroorsaak word deur die verskerping van die Koreaanse Oorlog. Baie van die raad van goewerneurs, insluitend Marriner Eccles, het besef dat die gedwonge verpligting om die lae rentekoers vas te hou, 'n buitensporige monetêre uitbreiding veroorsaak wat inflasie veroorsaak. Na 'n hewige debat tussen die Fed en die tesourie oor die beheer oor rentekoerse en die Amerikaanse monetêre beleid, is hul geskil besleg, wat gelei het tot 'n ooreenkoms wat bekend staan ​​as die Tesourie-Fed-ooreenkoms. Dit het die Fed se verpligting om die skuld van die tesourie teen 'n vaste koers te monetiseer, uitgeskakel en het dit noodsaaklik geword vir die onafhanklikheid van die sentrale bankwese en hoe monetêre beleid vandag deur die Federale Reserweraad gevoer word.

   1970's-1980's: inflasie en deflasie

   In die 1970's het inflasie die hoogte ingeskiet namate produsent- en verbruikerspryse styg, oliepryse die hoogte ingeskiet het en die federale tekort meer as verdubbel het. Teen Augustus 1979, toe Paul Volcker beëdig is as voorsitter van die Fed, was drastiese optrede nodig om inflasie en wurggreep op die Amerikaanse ekonomie te verbreek. Volcker & rsquos se leierskap as Fed-voorsitter gedurende die 1980's, hoewel dit op kort termyn pynlik was, was dit in die algemeen suksesvol om dubbelsyferinflasie onder beheer te bring.

   1980 Die opstel van die verhoog vir finansiële modernisering

   Die Wet op Monetêre Beheer van 1980 vereis dat die Fed sy finansiële dienste mededingend teenoor die verskaffers van die private sektor moet prys en reserwevereistes moet stel vir alle finansiële instellings wat in aanmerking kom. Die wet is die begin van 'n tydperk van moderne hervormings in die bankbedryf. Na die verloop van tyd het die interstaatlike bankwese toegeneem, en banke het begin om rentebetalende rekeninge en instrumente aan te bied om kliënte van makelaars te lok. Hindernisse vir versekeringsbedrywighede was egter moeiliker om te omseil. Die momentum vir verandering was egter bestendig, en teen 1999 is die Gramm-Leach-Bliley-wet goedgekeur, wat die Glass-Steagall-wet van 1933 omverwerp en banke 'n spyskaart met finansiële dienste, insluitend beleggingsbankdienste en versekering, kon aanbied.

   1990's: Die langste ekonomiese uitbreiding

   Twee maande nadat Alan Greenspan sy pos as president van die Fed aangeneem het, val die aandelemark op 19 Oktober 1987. In reaksie hierop beveel hy die Fed om 'n verklaring van een sin uit te reik voor die aanvang van die handel op 20 Oktober: & ldquoThe Federal Reserve, konsekwent met sy verantwoordelikhede as die sentrale bank van die land, bevestig hy vandag sy bereidheid om as 'n bron van likiditeit te dien om die ekonomiese en finansiële stelsel te ondersteun. kort, vlak resessie wat eindig in November 2001. In reaksie op die uitbars van die borrel van die aandelemark in die vroeë jare van die dekade, het die Fed rentekoerse vinnig verlaag. Gedurende die negentigerjare het die Fed verskeie kere monetêre beleid gebruik, waaronder die kredietkrisis van die vroeë 1990's en die Russiese wanbetaling op staatseffekte om moontlike finansiële probleme te voorkom dat die reële ekonomie 'n nadelige uitwerking het. Die dekade word gekenmerk deur die algemeen dalende inflasie en die langste ekonomiese uitbreiding in vredestyd in ons land se geskiedenis.

   11 September 2001

   Die doeltreffendheid van die Federale Reserweraad as 'n sentrale bank is op 11 September 2001 op die proef gestel, aangesien die terreuraanvalle op New York, Washington en Pennsylvania die Amerikaanse finansiële markte ontwrig het. Die Fed het 'n kort verklaring uitgereik wat herinner aan sy aankondiging in 1987: & ldquoThe Federal Reserve System is open and operating. Die afslagvenster is beskikbaar om in likiditeitsbehoeftes te voorsien. & Rdquo In die daaropvolgende dae het die Fed rentekoerse verlaag en meer as $ 45 miljard aan finansiële instellings geleen om stabiliteit aan die Amerikaanse ekonomie te bied. Einde September het die uitleen van Fed teruggekeer na die vlak voor 11 September en 'n moontlike likiditeitskrisis is afgeweer. Die Fed het 'n deurslaggewende rol gespeel om die gevolge van die aanvalle van 11 September op Amerikaanse finansiële markte te demp.

   Januarie 2003: Verandering van afslagvenster verander

   In 2003 het die Federale Reserweraad sy afslagvensterbedrywighede verander om koerse teen die venster bo die geldende Fed Funds -koers te stel en rente aan lenings aan banke te verskaf deur middel van rentekoerse.

   2006 en verder: finansiële krisis en reaksie

   Gedurende die vroeë 2000's het lae verbandkoerse en uitgebreide toegang tot krediet huiseienaarskap vir meer mense moontlik gemaak, wat die vraag na behuising verhoog en huispryse verhoog het. Die oplewing in behuising het 'n hupstoot gekry as gevolg van 'n verhoogde sekuritisering van verbande en 'n mdasha -proses waarin verbande saamgevoeg is in effekte wat op finansiële markte verhandel word. Sekuritisering van riskanter verbande het vinnig uitgebrei, insluitend subprima -verbande aan leners met swak kredietrekords.


   Raad van goewerneurs van die Federal Reserve System

   Huidige vrystelling PDF ASCII RSS -data aflaai

   Die totale industriële produksie het in Mei met 0,8 persent gestyg. Die vervaardigingsproduksie het met 0,9 persent gestyg, wat gedeeltelik weerspieël het in 'n groot toename in die produksie van motorvoertuie, motorvoertuie en onderdele uitgesluit, met 0,5 %. Die indekse vir mynbou en nutsdienste het onderskeidelik met 1,2 persent en 0,2 persent gestyg.

   In Mei, op 99,9 persent van sy gemiddelde in 2017, was die totale industriële produksie 16,3 persent hoër as 'n jaar tevore, maar 1,4 persent laer as die vlak voor die pandemie (Februarie 2020). Die kapasiteitsbenutting vir die industriële sektor het in Mei met 0,6 persentasiepunt gestyg tot 75,2 persent, 'n koers wat 4,4 persentasiepunte laer is as die gemiddelde op lang termyn (1972 en ndash2020).

   Industriële produksie en kapasiteitsbenutting: opsomming
   Kapasiteitsbenutting Persentasie van kapasiteit Kapasiteit
   groei
   Gemiddeld
   1972-
   2020
   1988-
   89
   hoog
   1990-
   91
   laag
   1994-
   95
   hoog

   2009
   laag

   2020
   Mei
   2020
   Des. [R]
   2021 Mei '20 tot
   Mei '21
   Jan. [r] Februarie [r] Mrt [r] Apr. [r] Mei [p]
   Totale bedryf 79.6 85.2 78.8 85.1 66.6 64.7 74.1 74.9 72.7 74.6 74.6 75.2 .0
   Vorige ramings 74.2 74.9 72.7 74.2 74.6
   Vervaardiging (sien aantekening hieronder) 78.2 85.6 77.3 84.7 63.5 63.7 74.4 75.5 72.8 75.0 74.9 75.6 -.4
   Vorige ramings 74.5 75.4 72.7 74.9 75.1
   Mynbou 86.2 86.0 83.8 88.3 78.3 63.5 70.6 72.7 66.5 74.5 74.3 75.2 -1.7
   Hulpprogramme 85.0 93.1 84.6 93.2 78.0 72.3 75.4 73.2 78.7 71.6 72.8 72.8 2.8
   Stadium-van-proses groepe
   Ru 85.4 87.7 84.6 89.7 76.5 66.2 73.2 74.3 66.5 73.4 74.1 75.9 -1.1
   Primêr en halfklaar 80.2 86.5 78.1 87.9 63.5 65.7 74.1 74.3 74.0 74.1 74.4 74.7 .3
   Klaar 76.8 83.4 77.5 80.7 66.5 62.9 74.5 75.8 73.7 75.6 75.1 75.6 -.3
   [r] Hersien. [p] Voorlopig.
   Markgroepe

   Die meeste markgroepe het in Mei wins behaal. Die indekse vir verbruikersgoedere, besigheidsuitrusting, besigheidsbenodigdhede en materiaal het almal met ongeveer 1 persent gestyg. Binne verbruikersgoedere het die indeks vir duursame produkte byna 3 persent gestyg, meestal as gevolg van 'n sprong van 5,7 persent in die produksie van motorprodukte. Die toename in besigheidstoerusting weerspieël hoofsaaklik die sterkte in transittoerusting en inligtingstoerusting. Die toename in materiaal was redelik wydverspreid, met 'n effens groter voorskot as duursame of energie. Konstruksiemateriaal en verdedigings- en ruimtetoerusting het elk verliese aangeteken.

   Bedryfsgroepe

   Die produksieproduksie het in Mei 0,9 persent gestyg. Die indeks vir duursame vervaardiging het met 1,0 persent gestyg, met die grootste deel van die styging as gevolg van 'n toename van 6,7 persent vir motorvoertuie en onderdele. Die totale aantal motors het in die tweede helfte van 2020 ongeveer 1 miljoen eenhede tot 9,9 miljoen eenhede (jaarlikse tarief) gestyg, maar hulle het in die tweede helfte van 2020 steeds meer as 1 miljoen eenhede onder hul gemiddelde vlak gebly, aangesien die produksie steeds belemmer is deur 'n tekort aan halfgeleiers. Die indeks vir nondurables het met 0.8 % gestyg, byna al sy komponente het winste behaal. Voorskotte van meer as 2 persent is aangeteken deur klere en leer, deur drukwerk en ondersteuning, en deur chemikalieë. Die verbetering in chemikalieë weerspieël hoofsaaklik die heropening van 'n paar ekstra petrochemiese aanlegte wat buite werking was weens skade as gevolg van die koue toestande in Februarie. Die produksie van ander vervaardiging (publikasie en logging) het met 0,8 persent gestyg.

   Die kapasiteitsbenutting vir vervaardiging het in Mei met 0,7 persentasiepunt gestyg tot 75,6 persent. Die bedryfskoers vir mynbou het met 0,9 persentasiepunt gestyg tot 75,2 persent, terwyl die bedryfskoers vir nutsdienste onveranderd was op 72,8 persent. Die tariewe vir al drie sektore het onder hul langtermyngemiddeldes gebly.


   Pre-moderne tydperk

   Die Pre-Moderne Tydperk (c.1500–1757 CE)

   Marmerolifante by Jagdish -tempel in Udaipur, Rajasthan (1651 nC). Foto: Christopher Walker ©

   Benewens die ontwikkeling van Hindoe -tradisies, die algemeenste in die suide, was die opkoms van Islam in die noorde as 'n godsdienstige en politieke mag in Indië. Die nuwe godsdiens van Islam bereik die Indiese kus rondom die 8ste eeu, via handelaars wat die Arabiese See en die Moslem -leërs verower het wat die noordwestelike provinsies verower het.

   Moslem politieke mag begin met die Turkse Sultanaat omstreeks 1200 nC en bereik 'n hoogtepunt in die Mughul -ryk (vanaf 1526). Akbar (1542–1605) was 'n liberale keiser en het Hindoes toegelaat om vrylik te oefen. Sy agterkleinseun, Aurangzeb (1618–1707), vernietig egter baie tempels en beperk Hindoe -praktyk.

   Gedurende hierdie tydperk het ons verdere ontwikkelings in toegewyde godsdiens (bhakti). Die Sant -tradisie in die noorde, hoofsaaklik in Maharashtra en die Panjab, het toewyding in die poësie uitgespreek aan beide 'n god sonder eienskappe (nirguna) en aan 'n god met eienskappe (saguna) soos ouerliefde van sy toegewydes.

   Die Sant -tradisie kombineer elemente van bhakti, meditasie of joga en Islamitiese mistiek. Selfs vandag is die poësie van die prinses Mirabai en ander heiliges soos Tukaram, Surdas en Dadu gewild.


   Dit is tyd om te speel. Die A12 Bionic -chip lewer 'n ongelooflike prestasieverbetering, sodat speletjies meeslepend, vloeibaar en ongelooflik gedetailleerd is. En u kan 'n Xbox Wireless Controller koppel met Bluetooth, PlayStation DualShock -kontroleerder of MFi -spelbeheerder met u iPad om die ultieme draagbare spelkonsole te skep. 2 U kan ook Apple Arcade probeer, met meer as 100 advertensie- en#x2011 -gratis speletjies in een intekening. 3

   Met die iPad kan u op soveel maniere u kreatiewe idees uitdruk. Of u nou aantekeninge maak, 'n logo ontwerp of net 'n storm teken, Apple Pencil is die perfekte hulpmiddel om u visie lewendig te maak. Dit is ontwerp om intuïtief aan te voel en u te laat teken met 'n pixel- en perfekte akkuraatheid.


   Gaan na die bladsy van die LBNL's Earth and Environmental Sciences Area, waar die kusnavorsing binne die AmeriFlux Network onlangs uitgelig is! Vind die artikel hier.

   Dit is die wonderlikste tyd van die jaar – AGU! Vir die AGU -oproep beklemtoon die afdeling Biogeowetenskappe die AmeriFlux -netwerk! Dankie aan John Frank vir die vervaardiging van hierdie video, en aan al die toringspanne wat beeldmateriaal bygedra het! Kyk hier na die video: en moenie die hele AGU -oproep misloop nie, afskop … Meer


   'N Individuele stemgeskiedenis is 'n openbare rekord

   Meer as 'n paar kiesers in die Lee County was hierdie week ontsteld toe hulle 'n e -pos ontvang wat hulle aanspoor om te stem - en bevat 'n lys van bure se name en stemrekords en 'n dreigement om die name van die ontvangers in die toekoms op te neem.

   'Hierdie jaar gee ons die name van u bure en hul stemrekord', lees die tipe en voeg by dat volgende keer 'inligting sal insluit oor wie in die komende November -verkiesing gestem het.'

   Die stuk is afkomstig van 'n groep genaamd 'Burgers vir 'n beter Florida', 'n politieke organisasie wat deur staats- en nasionale makelaarsgroepe gefinansier word, en ander posse word deur goewerneur Rick Scott en ander top -republikeinse verkose amptenare ondersteun.

   Lee County was nie die enigste plek wat die posbus getref het met die stemrekords van individue nie, en dieselfde stuk het ook in ander provinsies uitgegaan.

   Baie mense besef nie dat rekords met 'n persoon se stemgeskiedenis-nie vir wie hulle gestem het nie, maar of hulle gestem het-'n openbare rekord is, so ook stemversoeke per pos. Veldtogte gebruik en gebruik die gegewens om gereelde kiesers te rig, of diegene wat 'n posstem nodig het omdat hulle waarskynlik sal stem.

   In streng verkiesings probeer groepe skaamte as 'n opkomsstaktiek

   Maar die dreigende toon van hierdie flyer het 'n paar slegte gevoelens veroorsaak.

   'Ons het baie oproepe daaroor gehad,' het Sharon Harrington, toesighouer by Lee Elections, gesê. "Mense is baie ontsteld. Sommige van hulle dink (die sender) weet vir wie hulle gestem het. Niemand weet dit nie, maar die vraag of jy gestem het of nie, is beskikbaar. Mense is nie bly oor hierdie inligting nie, maar die wet sê dit is 'n openbare rekord. "

   Dit sal nodig wees om die wet te verander om die vrystelling van 'n persoon se stemrekord te voorkom, het sy gesê.

   Die intimiderende toon lyk nie nuttig nie, het sy gesê. 'Ek sien nie hoe iemand dit as 'n positiewe ding beskou nie,' het Harrington gesê. 'Dit maak mense regtig af, van alles wat ek hoor.'

   Republikeinse kiesers wat 'n posbrief aangevra het en gewag het om dit terug te stuur, sal waarskynlik 'n besoek by die huis van Scott -veldtogwerkers kry - saam met posherinnerings - om na die status van die stembrief te kyk. Dit word as 'n goeie organisasie beskou, met dieselfde data oor kiesersgeskiedenis.

   Maar die intimiderende toon van die "buurman" -brief het 'n verskil gemaak, en dit het ook gegaan na kiesers wat gewoonlik op die verkiesingsdag stem. Harrington het gesê dat sommige wat haar gebel het, veral ontsteld was oor die implikasie dat hulle nie gestem het nie, maar dat hulle eerder gewag het om na die stembus te gaan.

   Soortgelyke boodskappe wat die name van die bure en stemgewoontes bevat, is in vorige verkiesings gedoen, maar dit lyk meer algemeen as die afgelope jare.

   Niemand met die groep, wat 'n terugkeeradres in Orlando het, kon vir kommentaar bereik word nie. Volgens staatsveldtogrekords het dit $ 2,2 miljoen ingesamel en feitlik alles aan veldtogverwante uitgawes bestee.

   Verkiesingsnagpartytjiebeplanner

   Verkiesingsnagpartytjie -skedules kom uit, met 'n paar interessante keuses.

   Minstens drie Republikeinse kandidate van Lee County-rep. Dane Eagle, R-Cape Coral Rep. Ray Rodrigues, R-Estero en kommissaris Brian County van Lee County-sal feesvieringe kombineer met Gov. Rick Scott by die Hyatt Regency in Coconut Point.

   Gesamentlike partytjies met veelvuldige kandidate kan lastig wees - as een verloor, kan die oorwinning van 'n ander ongemaklik wees.

   Maar die drie provinsiale kandidate beklee setels wat al jare lank Republikein is en met weinig hoë opposisie gekonfronteer is. 'N Verlies deur enigeen sou geskiedenis maak op verskeie punte.

   En Lee County -wedrenne moet redelik vroeg afgehandel word. Posstemme en vroeë kiesers moet eers getel word, en dit kan minstens die helfte van die totaal wees.

   Vanaf Vrydag was daar reeds 126,300 Lee County -stemme per pos of vroeë stemming in die goewerneur se wedloop vier jaar gelede, die totale opkoms was ongeveer 180,000.

   Maar die wedloop van die goewerneur sal na verwagting baie naby en baie laat wees. Baie voorspel dat die wenner eers Woensdag bekend sal wees, en 'hervertelling' word meer gereeld gehoor.

   Terry Miller, konsultant van Eagle, Rodrigues en Hamman, het gesê dat hulle die aand by die goewerneur wil wees as 'n bewys van ondersteuning. 'Ek dink ons ​​wedrenne sal redelik vinnig verby wees,' het hy gesê. 'Ek dink die goewerneur sal wen, maar sy wedloop is moontlik eers in die vroeë oggendure verby.'

   Daar moet tyd wees vir oorwinningsvieringe deur diegene wat vroeë resultate behaal.

   Die Amerikaanse rep. Curt Clawson, R-Estero, sal by Doc's Beach House op Hickory Boulevard in Bonita wees terwyl hy wag vir die resultate van twee graafskappe-Lee en Collier.

   Doc's "is in sy woonbuurt en hy hou van die kos," het David James, woordvoerder van Clawson, gesê. Daar is ook 'n mate van simmetrie-dit is waar Clawson sy eerste afskopgeleentheid in die spesiale verkiesing gehou het om Trey Radel te vervang.

   Die konserwatiewe kenners en die voormalige Republikeinse presidensiële aanspraakmaker Pat Buchanan het 'n paar gesinsdae op Sanibel deurgebring voordat hy die Tiger Bay -klub van Suidwes -Florida hierdie week in Fort Myers gehou het.

   Buchanan het begin met 'n Florida -verwysing - 'Waar is my aanhanger?' het hy gevra toe hy op die verhoog was - maar gefokus op internasionale en nasionale beleid, saam met 'n paar beoordelings van die presidensiële veldtog.

   Republikeine staar toekomstige probleme in die gesig, aangesien die oorwegend wit basis van die party sterf en die bevolking van die land meer divers word. 'Demografie is die lot,' het hy gesê.

   Maar "Republikeine het 'n vegkans in 2016," het hy gesê en drie waarskynlike kandidate uit die gematigde vleuel genoem as Mitt Romney, Chris Christie en Jeb Bush, hoewel hy gesê het dat Bush probleme ondervind oor sy steun aan Common Core en sy sagter benaderings tot immigrasie .

   'Jeb het nie die vuur in die maag gewys nie,' het Buchanan gesê. 'Maar hy is een van diegene wat in die eindronde kan wees vir die benoeming.'

   Verder regs is Ted Cruz, Rand Paul en Mike Huckabee, "en miskien Marco Rubio," het Buchanan vinnig bygevoeg.

   Demokrate wat genoem is, was Hillary Clinton - "die weghol -keuse, maar ek is nie seker of sy kan wen nie. Sy is ouer en voer nie skerp veldtog nie", en Elizabeth Warren, wat hy beskryf het as 'n liberale populis wat gedwing word om te hardloop.

   Die vind van 'n kandidaat wat konserwatiewe teeparty -Republikeine en meer hoofstroom kan bring, Republikeine kan vestig en 'n beroep kan doen op die groeiende segment van nie -partydige kiesers, is die grootste uitdaging van die party, het hy gesê

   'Dit verg talent' vir 'n kandidaat om dit te doen, 'het hy gesê en Ronald Reagan geprys as 'n president wat dit gedoen het.


   Kyk die video: Het AVK dag 2 Maandag 20 augustus (Augustus 2022).